Ktl-icon-tai-lieu

giáo án

Được đăng lên bởi Bích Chi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 05/11/2014

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao

Tuần… , tiết…

Lớp dạy : 11

Bài 47: STIREN VÀ NAPHTALEN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
HS biết:
- Câu tao, tinh chât, ưng dung cua stiren va naphtalen.
HS hiểu:
- Cach xac đinh công thưc câu tao hơp chât hưu cơ băng phương phap hoa
hoc.
- Tinh chât hoa hoc cua stiren va naphtalen, co gì giống va khac so v ới benzen
va nhưng hiđrocacbon đã hoc.
HS vận dụng:
- Viết công thưc câu tao, viết đươc cac phương trình minh h oa tinh ch ât hoa
hoc cua stiren va naphtalen.
2. Kỹ năng:
- Vận dung viết một số phương trình chưng minh tinh chât hoa hoc cua
stiren va naphtalen.
- Phân biệt một số hiđrocacbon thơm băng phương phap hoa h oc.
- Giải cac bai toan liên quan: tinh khối lương sản ph ẩm thu đ ươc sau ph ản
ưng trùng hơp.
3. Thái độ:
- Stiren va naphtalen co nhiều ưng dung trong đời sống thực tiễn va s ưc khỏe
con người. Qua bai hoc, hoc sinh thây đươc tầm quan trong cua stiren va
naphtalen, kich thich lòng say mê hoc tập kham pha tri th ưc va co thêm ki ến th ưc
phổ thông quan trong.
II. TRỌNG TÂM
- Câu tao, tinh chât hoa hoc cua stiren va naphtalen.
1

III. CHUẨN BỊ
Giáo viên: Soan bai từ sgk, sbt …va chuẩn bi bảng phu, phiếu hoc tập.
Học sinh: Ôn lai tinh chât cua hiđrocacbon không no, benzen va ankylbenzen.
IV. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
- Thuyết trình.
- Đam thoai nêu va giải quyết vân đề.
- Phương phap trực quan: dùng mô hình, bảng bi ểu.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bước 1: Ổn định lớp
Bước 2: Kiểm tra bài cũ
Hoan thanh cac phương trình hoa h oc sau:
CH2= CH2 + Br2
nCH2=CH2

→

→

……………………………………
………………………………………

o
+ Br2 t , Fe bét

……………………………………..

uv

……………………………………..

C6H
Bướ
c 63:+Vào bài
3Cl
Bướ2
c 4: Tiến trình bài dạy

2

Hoạt động của giáo viên và

Nội dung

học sinh
I. STIREN
Hoạt động 1: Tinh chât vật li va

1. Tính chất vật lí và cấu tạo

câu tao.

a. Tính chất vật lý

GV: Yêu cầu HS dựa vao SGK cho

- La chât lỏng không mau nhe hơn nước

biết một số tinh chât vật li cua

va không tan trong nước.

stiren.

- Nong chảy ơ – 31oC va sôi ơ 145oC.

HS: dựa vao SGK trả lời.
GV: Nhận xét va kết luận va ghi
bảng.
b. Cấu tạo
GV: Y/c Hs nghiên cưu skg, bảng

CTPT: C8H8

phu va Gv diễn giảng cho Hs

CTCT:

hiểu cach xac đinh công thưc câu
tao cua stiren. Yêu cầu HS viết

CH=CH2
CH=CH

2

CTPT va CTCT cua striren. Sau đo
goi 1 em dưới lớp đoc tên CTCT

hay

ban vừa viết co thể co nhưng tên hay
gì?
Hs: trả lời.

C H –CH=CH
6 5
2

Stiren (Vinylbenzen, Phenyletilen).

Hoạt động 2: Tinh chât hoa hoc. 2. Tính chất hóa học
G...
Ngày soạn: 05/11/2014 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao
Tuần… , tiết… Lớp dạy : 11
i 47: STIREN VÀ NAPHTALEN
I. M C TIÊU
1. Ki n th c:ế
HS bi t:ế
      
HS hi u:
           

      !
 "
HS v n d ng:
#       $    
 
2. Kỹ năng:
#   $    $     

%& $   $    
' ()*     $    
+ 
3. Thái đ :
,          
 -   .  $)  
 /.$(   $ ($   
 ) 
II. TR NG TÂM
     
1
giáo án - Trang 2
giáo án - Người đăng: Bích Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo án 9 10 957