Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ hai ngày 08 / 03/ 2010
Tiết 53:

CHÀO CỜ SINH HOẠT ĐẦUTUẦN 27

*Chủ điểm:
Nhi đồng là con ngoan
A/Mục tiêu:
1/Giáo dục:
GDHS ý thức hơn trong học tập ,trong sinh hoạt
2/kỹ năng :
HS thực hiện tốt theo chủ điểm
B/Nội dung sinh hoạt:
1/Khởi động :
Cả lớp xếp hàng nhanh theo đội hình hàng dọc. Hát tập thể.
2/Tổ chức chào cờ :
GV cùng HS dự lễ chào cờ.
3/Liên đội trưởng đọc điểm thi đua của từng lớp trong tuần 26.
Lớp 1A2 vị thứ 4 -48 điểm.
4/Tổng phụ trách đánh giá những việc làm được , chưa làm được :
*Ưu điểm :
-HS đi học đều ,chuyên cần không vắng.
-HS thực tốt việc giữ vệ sinh chung trong nhà trường.
*Khuyết điểm : Còn vài HS ở các lớp còn tập trung trước cổng trường mua
quà vặt.
5/Tổng phụ trách triển khai công tác tuần :
-Tiếp tục thực tốt việc giữ vệ sinh chung trong nhà trường.
-Cần khắc phục hiện tượng mua và ăn quà vặt trước cổng trường
-Ôn tập để chuẩn bị thi HKII
6/Sinh hoạt tập thể : Tổ chức cho HS hát tập thể các bài hát về đội sao
7/ GV nhận lớp củng cố lại các nội dung qua tiết chào cờ.
Gọi vài HS nhắc lại tiết chào cờ.

ËËËËËËËËËËËËË

CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 27
Từ ngày 08 / 03 đến 12 / 03 / 2010
Thöù
ngaøy

Moân

Tieát

Teân baøi daïy

Chào cờ -SHTT
Tập đọc
Tập đọc
Toaùn
Thuû coâng

53
13
14
105
27

Chào cờ đầu tuần 27
Hoa ngọc lan
“
Luyện tập
Caét, daùn hình vuông (t2)

Chính tả
Tập viết
Toaùn
Ñaïo ñöùc

5
25
106
27

Tập chép : Nhà bà ngoại
Tô chữ hoa: E, Ê ,G
Bảng các số từ 1 đến 100
Cảm ơn và xin lỗi (t2)

Tö
10/03

Tập đọc
AÂm nhaïc
Tập đọc
TNXH

27
15
16
27

Ai dậy sớm
/
Ai dậy sớm
Con mèo

Naêm
11/03

Chính tả
Theå duïc
Kể chuyện
Toaùn

6
27
3
107

Tập chép : Câu đố
/
Trí khôn
Luyện tập

Tập đọc
Mó thuaät
Tập đọc
Toaùn
SHCT+ATGT

17
27
18
108
54

Mưu chú sẻ
/
Mưu chú sẻ
Luyện tập chung
Hoaït ñoäng cuối tuần

Hai
08/03

Ba
09/03

Saùu
12/03

CHÖÔNG TRÌNH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 28
Từ ngày 15/ 03 đến 19 / 03 / 2010
Thöù
ngaøy

Moân

Tieát

Teân baøi daïy

Chào cờ -SHTT
Tập đọc
Tập đọc
Toaùn
Thuû coâng

55
19
20
109
28

Chào cờ đầu tuần 28
Ngôi nhà
‘’
Giải toán có lời văn
Caét, daùn hình tam giac (t1)

Chính tả
Tập viết
Toaùn
Ñaïo ñöùc

7
26
110
28

Tập chép : Ngôi nhà
Tô chữ hoa: H , I , K
Luyện tập
Chào hỏi và tạm biệt ( t1 )

Tö
17/03

Tập đọc
AÂm nhaïc
Tập đọc
TNXH

21
28
22
28

Qùa của bố
/
Qùa của bố
Con muỗi

Naêm
18/03

Chính tả
Theå duïc
Kể chuyện
Toaùn

8
28
4
111

Tập chép :Qùa của bố
/
K/c :Bông hoa cúc trắng
Luyện tập

Tập đọc
Mó thuaät
Tập đọc
Toaùn
SHCT+ATGT

23
28
24
112
56

Vì bây giờ mẹ mới về
/
Vì bây giờ mẹ mới v...
Thứ hai ngày 08 / 03/ 2010
Tiết 53: CHÀO CỜ SINH HOẠT ĐẦUTUẦN 27
*Chủ điểm: Nhi đồng là con ngoan
A/Mục tiêu:
1/Giáo dục:
GDHS ý thức hơn trong học tập ,trong sinh hoạt
2/kỹ năng :
HS thực hiện tốt theo chủ điểm
B/Nội dung sinh hoạt:
1/Khởi động :
Cả lớp xếp hàng nhanh theo đội hình hàng dọc. Hát tập thể.
2/Tổ chức chào cờ :
GV cùng HS dự lễ chào cờ.
3/Liên đội trưởng đọc điểm thi đua của từng lớp trong tuần 26.
Lớp 1A2 vị thứ 4 -48 điểm.
4/Tổng phụ trách đánh giá những việc làm được , chưa làm được :
*Ưu điểm :
-HS đi học đều ,chuyên cần không vắng.
-HS thực tốt việc giữ vệ sinh chung trong nhà trường.
*Khuyết điểm : Còn vài HS ở các lớp còn tập trung trước cổng trường mua
quà vặt.
5/Tổng phụ trách triển khai công tác tuần :
-Tiếp tục thực tốt việc giữ vệ sinh chung trong nhà trường.
-Cần khắc phục hiện tượng mua và ăn quà vặt trước cổng trường
-Ôn tập để chuẩn bị thi HKII
6/Sinh hoạt tập thể : Tổ chức cho HS hát tập thể các bài hát về đội sao
7/ GV nhận lớp củng cố lại các nội dung qua tiết chào cờ.
Gọi vài HS nhắc lại tiết chào cờ.
ËËËËËËËËËËËËË
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 621