Ktl-icon-tai-lieu

giáo án 11 nâng cao

Được đăng lên bởi Nguyet Le
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 12472 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ngày soạn: 20/8/2011
Tiết 1

ÔN TẬP ĐẦU NĂM

A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
Kiến thức cũ : Toàn bộ kiến thức lóp 10
-lý thuyết đại cương nguyên tử ,liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá khử, tốc
độ phản ứng hoá học.Củng cố kiến thức lý thuyết đại cương nguyên tử
- liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá khử,
- tốc độ phản ứng hoá học.
2.Kỹ năng: - Làm các dạng bài tập và cân bằng phản ứng oxi hoá khử.
3.Thái độ : - Có thái độ học tập đúng đắn
B. PHƯƠNG PHÁP: - Sử dụng phương pháp đàm thoại so sánh, tổng hợp
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH:
1.Giáo viên: - Hệ thống hoá các kiến thức chương trình lớp 10.
2.Học sinh: - Xem lại các kiên thức đã học..
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định lớp: 1'
II. Kiểm tra bài cũ Không
II. Bài mới
1. Đặt vấn dề
2. Triển khai bài:
a. Hoạt động 1: Nguyên tử
Cách thức hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
GV: Cấu tạo ? Đặc điểm của các loại hạt ?
I. Cấu tạo nguyên tử
Đồng vị ?
1. Nguyên tử
Biểu thức tính khối lượng nguyên tử trung + Vỏ : các electron điện tích 1-.
bình ?
+ Hạt nhân : proton điện tích 1+ và nơtron
HS: nêu
không mang điện.
GV:Thí dụ
2. Đồng vị
A=

a.X + b.Y
100

tính khối lượng nguyên tử trung bình của
35
Clo biết clo có 2 đồng vị là 17 Cl chiếm
75,77% và 37
chiếm 24,23% tổng số Thí dụ:
17 Cl
nguyên tử.
75,77.35 + 24,23.37
A (Cl) =

b.Hoạt động 2: Cấu hình electron nguyên tử
GV: nêu ví dụ
Thí dụ
Viết cấu hình electron nguyên tử 19K, 20Ca,
26Fe, 35Br.
GV: Hướng dẫn
HS: viết phân bố năng lượng rồi chuyển
sang cấu hình electron nguyên tử.

100

≈ 35,5

3. Cấu hình electron nguyên tử
Thí dụ
19K
E : 1s22s22p63s23p64s1
Ch : 1s22s22p63s23p64s1
Ca
E : 1s22s22p63s23p64s2
Ch : 1s22s22p63s23p64s2
20

c.Hoạt động 3: Định luật tuần hoàn
*Giáo án môn Hoá học lớp 11- Ban cơ bản * Người soạn Lê Thị Diệu Linh - Trường THPT Tân Lâm Quảng trị

*Trang 1

GV: Sự biến đổi tính chất kim loại, phi kim,
độ âm điện, bán kính nguyên tử trong một
chu kì, trong một phân nhóm chính ?
GV: Thí dụ so sánh tính chất của đơn chất
và hợp chất của nitơ và photpho.
Hs:làm, nêu
GV: cho hs so sánh 1 vài ví dụ
HNO3 có tính axit mạnh hơn H3PO4
Hs:làm, nêu
GV: cho hs so sánh 1 vài ví dụ
HNO3 có tính axit mạnh hơn H3PO4
d. Hoạt động 4: Liên kết hoá học
GV:Phân loại liên kết hoá học ? Mối quan
hệ giữa hiệu độ âm điện và liên kết hoá học
Mối quan hệ giữa liên kết hoá học và một số
tính chất vật lí ?
Hiệu độ âm
Loại liên kết
điện (χ)
Liên kết CHT không
0<χ< 0,4
cực.
0,4<χ<1,7 Liên kết CHT có cực.
Liên kết ion.
χ ≥ 1,7
e ....
Ngày soạn: 20/8/2011
ÔN TẬP ĐẦU NĂM
A. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức:
Kiến thức cũ : Toàn bộ kiến thức lóp 10
-lý thuyết đại cương nguyên tử ,liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá khử, tốc
độ phản ứng hoá học.Củng cố kiến thức lý thuyết đại cương nguyên tử
- liên kết hóa học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá khử,
- tốc độ phản ứng hoá học.
2.Kỹ năng: - Làm các dạng bài tập và cân bằng phản ứng oxi hoá khử.
3.Thái độ : - Có thái độ học tập đúng đắn
B. PHƯƠNG PHÁP : - Sử dụng phương pháp đàm thoại so sánh, tổng hợp
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH:
1.Giáo viên: - Hệ thống hoá các kiến thức chương trình lớp 10.
2.Học sinh: - Xem lại các kiên thức đã học..
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Ổn định lớp : 1'
II. Kiểm tra bài cũ Không
II. Bài mới
1. Đặt vấn dề
2. Triển khai bài:
a. Hoạt động 1: Nguyên tử
Cách thức hoạt động của thầy và trò
GV: Cấu tạo ? Đặc điểm của các loại hạt ?
Đồng vị ?
Biểu thức tính khối lượng nguyên tử trung
bình ?
HS: nêu
GV:Thí dụ
tính khối lượng nguyên tử trung bình của
Clo biết clo có 2 đồng vị
Cl
35
17
chiếm
75,77%
Cl
37
17
chiếm 24,23% tổng số
nguyên tử.
Nội dung ghi bảng
I. Cấu tạo nguyên tử
1. Nguyên tử
+ Vỏ : các electron điện tích 1-.
+ Hạt nhân : proton đin tích 1+ nơtron
không mang điện.
2. Đồng vị
100
b.Ya.X
A
+
=
Thí dụ:
100
24,23.3775,77.35
A
(Cl)
+
=
≈ 35,5
b.Hoạt động 2 : Cấu hình electron nguyên tử
GV: nêu ví dụ
Thí dụ
Viết cấu nh electron nguyên t
19
K,
20
Ca,
26
Fe,
35
Br.
GV: Hướng dẫn
HS: viết phân bố năng lượng rồi chuyển
sang cấu hình electron nguyên tử.
3. Cấu hình electron nguyên tử
Thí dụ
19
K
E : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
Ch : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
20
Ca
E : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
Ch : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
c.Hoạt động 3: Định luật tuần hoàn
*Giáo án môn Hoá học lớp 11- Ban cơ bản * Người soạn Lê Thị Diệu Linh - Trường THPT Tân Lâm Quảng trị *Trang 1
Tiết 1
giáo án 11 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án 11 nâng cao - Người đăng: Nguyet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
giáo án 11 nâng cao 9 10 330