Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án 4 tuần 3 cấp 1

Được đăng lên bởi Tiểu Thư Đàm
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 3

Thø 4 ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2014
(Dạy vào sáng thứ 4)
Tiết 1

Đạo đức
vît khã trong häc tËp (T1)
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập.
- Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
- Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.
- KNS: Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập.
II. Chuẩn bị:
Bảng phụ chép sẵn bài tập HĐ2.
III. Các hoạt động dạy học:
 Bài cũ: (3’)
- Tại sao cần phải trung thực trong học - HS nêu và liên hệ thực tế bản thân; lớp
theo dõi và nhận xét.
tập? Liên hệ bản thân.
 Bài mới: (36’)
- Theo dõi, mở SGK.
* GV: Giới thiệu và ghi đầu bài.
HĐ1: Tìm hiểu hành vi đạo đức:
“Vượt khó trong học tập”. (15’)
 GV: Kể truyện “Một học sinh nghèo  HS theo dõi GV kể chuyện.
- HS tóm tắt lại truyện.
vượt khó trong học tập”.
- GV Y/C học sinh thảo luận nhóm câu - Hoạt động nhóm: 2 bàn / 1 nhóm.
- Vài đại diện trình bày kết quả:
hỏi SGK.
+ Bạn Thảo đã gặp khó khăn gì trong + Trường học xa, nhà nghèo, bố mẹ lại đau
yếu luôn, Thảo phải làm việc ...
cuộc sống và trong học tập ?
+ Bạn đã biết khắc phục mọi khó khăn để + Thảo vẫn cố gắng học tập, ở lớp tập trung
vượt qua và vươn lên để trở thành một học tập, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay cô
học sinh giỏi ntn ?
giáo....
 GV: Chúng ta cần phải học tập tinh
thần của bạn ấy.
- Nếu trong hoàn cảnh khó khăn như - Tìm cách khắc phục những khó khăn để
tiếp tục học.
bạn Thảo, em sẽ làm gì ?
- Khắc phục khó khăn trong học tập có - Giúp ta có thể học lên cao, đạt kết quả
tốt, giúp ích cho bản thân và xã hội sau
tác dụng gì?
 KL: Vậy, trong cuộc sống, chúng ta này.
đều có những khó khăn riêng, để học tốt
chúng ta cần cố gắng, kiên trì vượt qua - HS rút ra bài học như SGK.
những khó khăn. Tục ngữ có câu “có
chí thì nên”.
HĐ2: Em sẽ làm gì ? (10’)
- Treo bảng phụ: Y/c HS thảo luận theo nhóm ND sau: Khi gặp khó khăn, theo em
cách giải quyết nào là tốt ? (đánh dấu +), cách nào chưa tốt ? (đánh dấu -)
a. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được.
b.  Chép luôn bài của bạn.
c. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn. d.  Nhờ người khác làm hộ.

e. Nhờ bạn giảng giải để tự làm.
- Gọi 2HS lên bảng điều khiển các bạn
trả lời.
- Khi gặp khó khăn trong học tập, em sẽ
làm gì ?
HĐ3: Liên hệ bản thân. (10’)
- Y/c HS kể ra những khó khăn trong
học tập mà mình gặp phải ? Em đã giải
quyết những khó khăn đó như thế nào ?
- Kết luận: Nếu gặp khó khăn, nêu
chúng ta biết cố gắng quyết tâm thì sẽ
vượt qua được. Chúng ta ...
TUẦN 3
Thø 4 ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2014
(Dạy vào sáng thứ 4)
Tiết 1 Đạo đức
vît khã trong häc tËp (T1)
I. Môc tiªu: Gióp häc sinh:
- Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập.
- Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ.
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
- Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó.
- KNS: Kĩ năng lập kế hoạch vượt khó trong học tập.
II. Chuẩn bị:
Bảng phụ chép sẵn bài tập HĐ2.
III. Các hoạt động dạy học:
Bài cũ: (3’)
- Tại sao cần phải trung thực trong học
tập? Liên hệ bản thân.
Bài mới: (36’)
* GV: Giới thiệu và ghi đầu bài.
HĐ1: Tìm hiểu hành vi đạo đức:
Vượt khó trong học tập. (15’)
GV: Kể truyện “Một học sinh nghèo
vượt khó trong học tập”.
- GV Y/C học sinh thảo luận nhóm câu
hỏi SGK.
+ Bạn Thảo đã gặp khó kn trong
cuộc sống và trong học tập ?
+ Bạn đã biết khắc phục mọi khó khăn để
vượt qua và ơn lên để trở thành một
học sinh giỏi ntn ?
GV: Chúng ta cần phải học tập tinh
thần của bạn ấy.
- Nếu trong hoàn cảnh k khăn như
bạn Thảo, em sẽ làm gì ?
- Khắc phục khó khăn trong học tập
tác dụng gì?
KL: Vậy, trong cuộc sống, chúng ta
đều có những khó khăn riêng, để học tốt
chúng ta cần cố gắng, kiên trì vượt qua
những khó khăn. Tục ngữ câu “có
chí thì nên”.
HĐ2: Em sẽ làm gì ? (10’)
- HS nêu liên hệ thực tế bản thân; lớp
theo dõi và nhận xét.
- Theo dõi, mở SGK.
HS theo dõi GV kể chuyện.
- HS tóm tắt lại truyện.
- Hoạt động nhóm: 2 bàn / 1 nhóm.
- Vài đại diện trình bày kết quả:
+ Trường học xa, nnghèo, bố mẹ lại đau
yếu luôn, Thảo phải làm việc ...
+ Thảo vẫn cố gng học tập, ở lớp tập trung
học tập, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay cô
giáo....
- Tìm cách khắc phục những khó khăn để
tiếp tục học.
- Giúp ta thể học lên cao, đạt kết quả
tốt, giúp ích cho bản thân hội sau
này.
- HS rút ra bài học như SGK.
- Treo bảng phụ: Y/c HS thảo luận theo nhóm ND sau: Khi gặp khó khăn, theo em
cách giải quyết nào là tốt ? (đánh dấu +), cách nào chưa tốt ? (đánh dấu -)
a. Tự suy nghĩ, cố gắng làm bằng được. b. Chép luôn bài của bạn.
c. Hỏi thầy giáo, cô giáo hoặc người lớn. d. Nhờ người khác làm hộ.
Giáo án 4 tuần 3 cấp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án 4 tuần 3 cấp 1 - Người đăng: Tiểu Thư Đàm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo án 4 tuần 3 cấp 1 9 10 481