Ktl-icon-tai-lieu

giáo án âm nhạc lớp 6

Được đăng lên bởi Nguyen Diep Phong
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS quúnh giao

TuÇn 1:

¢mNh¹c-6

NguyÔn M¹nh Hïng

Ngµy So¹n :……… Ngµy gi¶ng:
Bµi më ®Çu
TiÕt 1: Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c trong trêng THCS
TËp h¸t: Quèc ca

I. Môc Tiªu:
- HS cã kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c
- BiÕt m«n nh¹c gåm 3 ph©n m«n chÝnh
- X¸c ®Þnh nhiªm vô häc tËp m«n ©m nh¹c víi häc sinh
- ¤n h¸t chÝnh x¸c bµi h¸t Quèc ca
II.ChuÈn bÞ:
- B¨ng nh¹c h¸t Quèc ca
- Nh¹c cô –h¸t -®Öm thuÇn thôc bµi Quèc ca
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GVvµ HS
TG
N«i dung cÇn ®¹t
20’ I. Giíi thiÖu m«n häc trong trêng
THCS:
Hái: TiÕng «t« ®i ngoµi ®êng hay
- ¢N ph¶i cã tiÕt tÊu, giai ®iÖu… Nªn
tiÕng qu¹t quay cã ph¶i lµ ©m thamh
tiÕng «t« kh«ng thÓ gäi lµ ¢N
kh«ng?( lµ ¢.T)
1.Kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c:
Hái: TiÕng c« h¸t cã ph¶i lµ ¢T
- ¢N lµ nghÖ thuËt cña ©m thanh ®· ®îc
kh«ng?( ®óng)
chän läc dung ®Ó diÔn t¶ toµn bé thÕ giíi
Hái: TiÕng «t« cã gäi lµ ¢N kh«ng?
tinh thÇn cña con ngêi
T¹i sao?
( kh«ng, v× tiÕng «t« kh«ng cã giai
®iÖu )
2. T¸c dông cña ¢N:
- HS ®äc phÇn giíi thiÖu trong SGK
- ¢N ®em ®Õn cho con ngêi kho¸i c¶m
Hái: ¢N cã t¸c dông nh thÕ nµo
thÈm mÜ,ph¸t huy sù linh ho¹t, tÝnh s¸ng
trong cuéc sèng cña con ngêi?
t¹o sù linh ho¹t vµ kh¶ n¨ng tëng tîng
phong phó
3. NhiÖm vô cña HS víi bé m«n ¢N:
-Ph¶i häc vµ tiÕp xóc thêng xuyªn víi
Hái: §Ó hiÓu néi dung cña mét b¶n
lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy
nh¹c chóng ta phai cã ®iÒu kiÖn g×?
(ph¶i cã kiÕn thøc )?
4. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh:
Hái:Muèn cã kiÕn thøc th× phai lµm
Ch¬ng tr×nh ¢N trong trêng THCS gåm
g×?
3 néi dung:
* Häc h¸t: cã 8bµi h¸t víi líp 6,7,8 vµ
4 bµi h¸t víi líp 9
1

Trêng THCS quúnh giao

¢mNh¹c-6

NguyÔn M¹nh Hïng

Th«ng qua viÖc häc h¸t ®Ó c¸c em lam
quen víi c¸ch thÓ hiÖn c¶m xóc vµ c¶m
thô ¢N
* Nh¹c lÝ vµ T§N:
- Nh¹c lý lµ lÝ thuyÕt cña ¢N lµ
nh÷ngkh¸i niÖm s¬ gi¶n nhÊt vÒ ¢N
- T§N: ThÓ hiÖn nh÷ng kiÕn thøc ¢N ®·
häc
* ¢m nh¹c thêng thøc:
- Lµ nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c phæ th«ng
vµ chóng ta sÏ ®¬c lµm quen víi 1 sè NS
næi tiÕng trªn thÕ giíi, trong níc vµ tim
hiÓu vÒ cuäc ®êi, sù nghiÖp cïng víi 1 vµi
t¸c phÈm næi tiÕng cña hä.
II. TËp h¸t Quèc Ca:
- Lµ ngêi ViÖt Nam ai ai còng thuéc . Tuy
nhiªn kh«ng ph¶i ai còng h¸t ®óng. H«m
nay chóng ta sÏ «n l¹i bµi h¸t nµy ®Ó h¸t
hay h¬n, chÝnh x¸c h¬n
- C¶ líp h¸t lêi 1 cña bµi
- Më b¨ng nh¹c bµi Quèc Ca thÓ hiÖn s¾c
- Lu ý c©u “§êng vinh quang x©y 20’ th¸inghiªm trang hïng tr¸ng
x¸c qu©n thï” HS thêng h¹ thÊp
giäng nªn sai vÒ cao ®é
- HS h¸t 2 lêi thÓ hiÖn tÝnh chÊt hïng
tr¸ng cña bµi Quèc ca.
Nh÷ng u nhîc ®iÓm cña bµi h¸t
IV. Cñng cè(3’)
Hái:

? Bµi häc gå...
Tng THCS quúnh giao ¢mNh¹c-6 NguyÔn M¹nh Hïng
TuÇn 1: Ngµy So¹n :……… Ngµy gi¶ng:
Bµi më ®Çu
TiÕt 1: Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c trong trêng THCS
TËp h¸t: Quèc ca
I. Môc Tiªu:
- HS cã kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c
- BiÕt m«n nh¹c gåm 3 ph©n m«n chÝnh
- X¸c ®Þnh nhiªm vô häc tËp m«n ©m nh¹c víi häc sinh
- ¤n h¸t chÝnh x¸c bµi h¸t Quèc ca
II.ChuÈn bÞ:
- B¨ng nh¹c h¸t Quèc ca
- Nh¹c cô –h¸t -®Öm thuÇn thôc bµi Quèc ca
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GVvµ HS TG N«i dung cÇn ®¹t
Hái: TiÕng «t« ®i ngoµi ®êng hay
tiÕng qu¹t quay ph¶i ©m thamh
kh«ng?( lµ ¢.T)
Hái: TiÕng h¸t ph¶i ¢T
kh«ng?( ®óng)
Hái: TiÕng «t« gäi ¢N kh«ng?
T¹i sao?
( kh«ng, tiÕng «t« kh«ng giai
®iÖu )
- HS ®äc phÇn giíi thiÖu trong SGK
Hái: ¢N cã t¸c dông nh thÕ nµo
trong cuéc sèng cña con ngêi?
Hái: §Ó hiÓu néi dung cña mét b¶n
nh¹c chóng ta phai ®iÒu kiÖn g×?
(ph¶i cã kiÕn thøc )?
Hái:Muèn cã kiÕn thøc th× phai lµm
g×?
20’ I. Giíi thiÖu m«n häc trong trêng
THCS:
- ¢N ph¶i tiÕt tÊu, giai ®iÖu… Nªn
tiÕng «t« kh«ng thÓ gäi lµ ¢N
1.Kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c:
- ¢N nghÖ thuËt cña ©m thanh ®· ®îc
chän läc dung ®Ó diÔn toµn thÕ giíi
tinh thÇn cña con ngêi
2. T¸c dông cña ¢N:
- ¢N ®em ®Õn cho con ngêi kho¸i c¶m
thÈm mÜ,ph¸t huy linh ho¹t, tÝnh s¸ng
t¹o linh ho¹t kh¶ n¨ng tëng tîng
phong phó
3. NhiÖm vô cña HS víi bé m«n ¢N:
-Ph¶i häc tiÕp xóc thêng xuyªn víi
lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy
4. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh:
Ch¬ng tr×nh ¢N trong trêng THCS gåm
3 néi dung:
* Häc t: 8bµi h¸t víi líp 6,7,8
4 bµi h¸t víi líp 9
1
giáo án âm nhạc lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án âm nhạc lớp 6 - Người đăng: Nguyen Diep Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
giáo án âm nhạc lớp 6 9 10 979