Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài 6 giáo dục công dân lớp 12

Được đăng lên bởi thanhhuyen-100
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn: 21/11/2014
Người soạn: Nguyễn Thanh Huyền
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

I.

-

-

II.
III.

IV.

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, HS cần:
1. Về kiến thức
Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền: Quyền bất khả xâm
phạm về thân thể; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được bảo đảm
an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền tự do ngôn luận.
Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và
thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
2. Về kĩ năng
Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự
do cơ bản của công dân.
Biết tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
3. Về thái độ
Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng các quyền tự do
cơ bản của người khác.
Biết phê phán các hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
- Các quyền tự do cơ bản của công dân:
PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan, thuyết trình.
2. Phương tiện dạy học
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 12.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy bài mới
Mỗi công dân Việt Nam đều có những quyền tự do nhất định được ghi
nhận trong Hiến pháp. Bài học này, giúp chúng ta tìm hiểu các quyền tự do
cơ bản của công dân.
1

Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Khái niệm quyền bất 1. Các quyền tự do cơ bản của công
khả xâm phạm về thân thể của công dân
a. Quyền bất khả xâm phạm về than
dân
thể của công dân
GV sử dụng tình huống trong SGK:
Tại sao việc làm này của công an xã là
vi phạm quyền bất khả xâm phạm về
thân thể của công dân?
HS trao đổi, trả lời.
Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về
thân thể của công dân?
HS trao đổi, trả lời.
GV kết luận: Quyền bất khả xâm phạm
về thân thể có nghĩa là: Không ai có thể
bị bắt nếu không có quyết định của Tòa
án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện
kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả - Khái niệm:
Không ai bị bắt, nếu không có quyết
tang. Như vậy hành vi tự tiện bắt người
định của tòa án, quyết định hoặc phê
của công an xã là hành vi xâm phạm về
chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp
thân thể của công dân.
phạm tội quả tang.
Hoạt động 2: Nội dung quyền bất khả
xâm phạm về thân thể của công dân
GV: Vậy có khi nào pháp luật cho phép - Nội dung:
Không một ai, dù ở cương vị nào có
bắt người không?
quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì
HS trao đổi, trả lời.
GV kết luận:
những lí do kh...
Ngày soạn: 21/11/2014
Người soạn: Nguyễn Thanh Huyền
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Học xong bài này, HS cần:
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền: Quyền bất khả xâm
phạm về thân thể; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được bảo đảm
an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín; Quyền tự do ngôn luận.
- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nướccông dân trong việc bảo đảm và
thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
2. Về kĩ năng
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng hành vi xâm phạm quyền tự
do cơ bản của công dân.
- Biết tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
3. Về thái độ
- ý thức bảo v quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng các quyền tự do
cơ bản của người khác.
- Biết phê phán các hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
- Các quyền tự do cơ bản của công dân:
III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan, thuyết trình.
2. Phương tiện dạy học
- Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 12.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy bài mới
Mỗi công dân Việt Nam đều những quyền t do nhất định được ghi
nhận trong Hiến pháp. Bài học này, giúp chúng ta tìm hiểu các quyền tự do
cơ bản của công dân.
1
Giáo án bài 6 giáo dục công dân lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài 6 giáo dục công dân lớp 12 - Người đăng: thanhhuyen-100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án bài 6 giáo dục công dân lớp 12 9 10 74