Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Iot

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRÖÔØNG THPT TAM QUAN
Ngaøy Soaïn : 26/01/2007
Tieát :58

Baøi : 36

Giaùo AÙn Hoaù Hoïc Khoái 10Naâng Cao

IOÁT ( I : 127)

I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
-Kieán thöùc : Học sinh biết : Trạng thái tự nhiên , phương pháp điều chế và ứng dụng của iốt.
Tính chất hoá học của iốt và một số hợp chất của iốt .
Phương pháp nhận biết iốt .
Học sinh hiểu : I ốt có tính oxh yếu hơn các halogen khác.
Ion I- có tính khử mạnh hơn các ion halogen khác
Học sinh vận dụng : Viết phương trình minh hoạ cho tính chất của iốt và hợp chất của iốt .
-Kyõ naêng : Quan sát v à giải thích các hiện tượng quan sát được khi làm thí nghiệm .
Vận dụng kiến thức đã học về cấu tạo nguy ên t ử , liên kết hoá học , độ âm điện , số oxi hoá.
Gỉai bài tập định tính , định lượng
-Thaùi ñoä: Giáo dục cho học sinh lòng say mê học t ập , ý thức vươn lên chiếm lĩnh kiến thức khoa
học , kĩ thuật
Ý thức phòng bệnh do thiếu iốt
II PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC :
- Phương pháp thí nghiệm , suy diễn ,diễn dịch , tự nghiên cứu .
III CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ :
-Chuaån bò cuûa thaày : Hoá chất : I ốt (tinh th ể ) . hồ tinh bột , r ượu etylic , nước .
Dụng cụ : Ống nghiệm , pipét, đèn cồn .
-Chuaån bò cuûa troø : Hoïc baøi cuõ vaø xem baøi tröôùc
IV TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
-OÅn ñònh toå chöùc : (1ph) Kieåm tra só soá
-Kieåm tra baøi cuõ : (5ph) Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa Broâm ?
to
Traû lôøi : a) Vôùi kim loaïi 2Al + 3Br2 ¾¾
® 2AlBr3
to
b)Vôùi hiñroâ H2 (k) + Br2 (l) ¾¾
® 2HBr
ƒ
c)vôùi H2O
Br2 + H2O
HBr + HbrO (phaûn öùng khoù hôn vôùi clo)
d)Vôùi chaát oxi hoaù maïnh Br2 + 5Cl2 +6H2O ® 2HBrO3 + 10HCl
+ Broâm laø chaát oxi hoaù maïnh
+ Tính oxihoaù yeáu hôn F, Cl nhöng maïnh hôn Iot vaø coù theå hieän tính khöû .
-Vaøo baøi môùi : (1ph) Trong nhoùm halozen ta ñaõ xeùt caùc nguyeân toá F, Cl, Br hoâm nay ta xeùt
nguyeân toá cuoái cuøng laø Ioát .
TL
Hoaït ñoäng cuûa thaày
5/
Hoaït ñoäng 1 : T ìm hiểu trạng
thái tự nhiên , điều chế iốt :
GV cho hs nghieân cöùu sgk ñeå
traû lôøi caâu hoûi :
HTb: Traïng thaùi töï nhieân vaø
phöông phaùp ñieàu cheá Ioát nhö
theá naøo ?
GV cho hs choát laïi phaàn naøy vaø
löu yù khi ñieàu cheá ioát.

Hoaït ñoäng cuûa troø

Noäi dung
I.Trạng thái tự nhiên , điều chế
iốt :
HS đọc SGK v à kết hợp
1. Trạng th ái t ự nhi ên :
kiến thức thực tiễn để rút
+ Trong tự nhi ên . iốt ở dạng
ra nhận xét
hợp chất với hàm lượng ít hơn các
Ñeå ñieàu cheá Ioát ta cho halogen khác
+ Hợp chất của iốt có trong nước
khí clo suïc qua bình ñöïng
biển , tuyến giáp ở người . Nếu
dd muoái ioát .
thiếu iốt thì ng...
TRÖÔØNG THPT TAM QUAN Giaùo AÙn Hoaù Hoïc Khoái 10Naâng Cao
Ngaøy Soaïn : 26/01/2007
Tieát :58 Baøi : 36 IOÁT ( I : 127)
I MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
-Kieán thöùc : Học sinh biết : Trạng thái tự nhiên , phương pháp điều chế và ứng dụng của iốt.
Tính chất hoá học của iốt và một số hợp chất của iốt .
Phương pháp nhận biết iốt .
Học sinh hiểu : I ốt có tính oxh yếu hơn các halogen khác.
Ion I
-
có tính khử mạnh hơn các ion halogen khác
Học sinh vận dụng : Viết phương trình minh hoạ cho tính chất của iốt và hợp chất của iốt .
-Kyõ naêng : Quan sát v à giải thích các hiện tượng quan sát được khi làm thí nghiệm .
Vận dụng kiến thức đã học về cấu tạo nguy ên t ử , liên kết hoá học , độ âm điện , số oxi hoá.
Gỉai bài tập định tính , định lượng
-Thaùi ñoä: Giáo dục cho học sinh lòng say mê học t ập , ý thức vươn lên chiếm lĩnh kiến thức khoa
học , kĩ thuật
Ý thức phòng bệnh do thiếu iốt
II PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC :
- Phương pháp thí nghiệm , suy diễn ,diễn dịch , tự nghiên cứu .
III CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ :
-Chuaån bò cuûa thaày : Hoá chất : I ốt (tinh th ể ) . hồ tinh bột , r ượu etylic , nước .
Dụng cụ : Ống nghiệm , pipét, đèn cồn .
-Chuaån bò cuûa troø : Hoïc baøi cuõ vaø xem baøi tröôùc
IV TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY
-OÅn ñònh toå chöùc : (1ph) Kieåm tra só soá
-Kieåm tra baøi cuõ : (5ph) Neâu tính chaát hoaù hoïc cuûa Broâm ?
Traû lôøi : a) Vôùi kim loaïi 2Al + 3Br
2
o
t
¾¾®
2AlBr
3
b)Vôùi hiñroâ H
2 (k)
+ Br
2 (l)
o
t
¾¾®
2HBr
c)vôùi H
2
O Br
2
+ H
2
O
ƒ
HBr + HbrO (phaûn öùng khoù hôn vôùi clo)
d)Vôùi chaát oxi hoaù maïnh Br
2
+ 5Cl
2
+6H
2
O
®
2HBrO
3
+ 10HCl
+ Broâm laø chaát oxi hoaù maïnh
+ Tính oxihoaù yeáu hôn F, Cl nhöng maïnh hôn Iot vaø coù theå hieän tính khöû .
-Vaøo baøi môùi : (1ph) Trong nhoùm halozen ta ñaõ xeùt caùc nguyeân toá F, Cl, Br hoâm nay ta xeùt
nguyeân toá cuoái cuøng laø Ioát .
TL Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Noäi dung
5
/
Hoaït ñoäng 1 : T ìm hiểu trạng
thái tự nhiên , điều chế iốt :
GV cho hs nghieân cöùu sgk ñeå
traû lôøi caâu hoûi :
H
Tb
: Traïng thaùi töï nhieân vaø
phöông phaùp ñieàu cheá Ioát nhö
theá naøo ?
GV cho hs choát laïi phaàn naøy vaø
löu yù khi ñieàu cheá ioát.
Hoạt động 2 : T ìm hiểu tính
HS đọc SGK v à kết hợp
kiến thức thực tiễn để rút
ra nhận xét
Ñeå ñieàu cheá Ioát ta cho
khí clo suïc qua bình ñöïng
dd muoái ioát .
I.Trạng thái tự nhiên , điều chế
iốt :
1. Trạng th ái t ự nhi ên :
+ Trong tự nhi ên . iốt ở dạng
hợp chất với hàm lượng ít hơn các
halogen khác
+ Hợp chất của iốt có trong nước
biển , tuyến giáp ở người . Nếu
thiếu iốt thì người ta mắc b ệnh
bướu cổ .
2. Điều chế : Dung Cl
2
hoặc Br
2
để
oxi hoá I
-
trong hợp chất :
Cl
2
+ 2NaI = 2NaCl + I
2
GV : Haø Vaên Cöôøng
Giáo án bài Iot - Trang 2
Giáo án bài Iot - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án bài Iot 9 10 140