Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ 9

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Hà
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án công nghệ 9 Trường THCS Chi Lăng
Ngày soạn :18.8.2013
Tiết : 1
Bµi 1
Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
I. Môc tiªu:
* KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông
®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- BiÕt ®îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông.
- BiÕt ®îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ ®iÖn d©n dông.
* Kü n¨ng: BiÕt c¸ch b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho ngêi vµ thiÕt bÞ.
* Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y dng bµi.
II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß:
- GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi
- B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông vµ c¸c s¸ch tham kh¶o
- C¸c tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc , cã thÓ chuÈn bÞ mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ
nghÒ ®iÖn.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æ n ®Þnh tæ chøc 1
/
:
2. KiÓm tra bµi cò:
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
H§1. Giíi thiÖu bµi häc
GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá..
H§2. T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
GV: Cho häc sinh ®äc phÇn I cho häc sinh
ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau:
- T×m hiÓu néi dung nghÒ ®iÖn ®©n dông.
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn
nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh.
H§3. T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña
nghÒ.
GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi
dung sau:
- T×m hiÓu néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn.
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn
nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh.
GV: cho h/s nghiªn cøu lµm bµi tËp trong
SGK
GV: KÕt luËn.
GV: C«ng viÖc l¾p ®Æt ®êng d©y cung cÊp
®iÖn thêng ®îc tiÕn hµnh trong m«i trêng nh
thÕ nµo ?
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn
nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV: Bæ sung vµ kÕt luËn.
I.Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông
trong s¶n xuÊt vµ trong ®êi sèng.
- Trong s¶n xuÊt còng nh trong ®êi sèng
hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Òu g¾n liÒn víi
viÖc sö dông ®iÖn n¨ng.
- NghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt níc.
II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ
1. §èi t îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n
dông.
2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn
d©n dông.
- L¾p dÆt m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt vµ sinh
ho¹t.
- L¾p ®Æt thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh
ho¹t.
- B¶o dìng vËn hµnh, söa ch÷a , kh¾c
phôc sù cè x¶y ra trong m¹ng ®iÖn, c¸c
thiÕt bÞ ®iÖn.
3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn
d©n dông.
- Bao gåm:
+ ViÖc l¾p ®Æt ®êng d©y söa ch÷a , hiÖu
chØnh c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng ®iÖn thêng
ph¶i tiÕn hµnh : ngoµi trêi , trªn cao, lu
®éng , gÇn khu vùc cã ®iÖn.
+ C«ng t¸c b¶o dìng , söa ch÷a vµ hiÖu
chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn thêng ®îc tiÕn
hµnh trong nhµ, trong ®iÒu kiÖn m«i trêng
b×nh thêng.
GV: Nguyễn Ngọc Hà Tổ KHTN
Giáo án công nghệ 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án công nghệ 9 - Người đăng: Nguyễn Ngọc Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo án công nghệ 9 9 10 172