Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dấu hiệu chia hết cho 2

Được đăng lên bởi duyen-pham
Số trang: 206 trang   |   Lượt xem: 4004 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tieát :83 DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 2
I/.Muïc tieâu :
Giuùp HS :
-Bieát daáu hieäu chia heát cho 2 vaø khoâng chia heát cho 2.
-Nhaän bieát soá chaün vaø soá leû.
-Vaän duïng ñeå giaûi caùc baøi taäp lieân quan ñeán chia heát cho 2 vaø khoâng chia heát cho 2.
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
-SGK, baûng phuï.
III/.Hoaït ñoäng treân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
1/.KTBC :
GV goïi 4 HS leân söûa baøi tieát tröôùc.
2/.Baøi môùi :
a/.Giôùi thieäu :
GV giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
b/.Daïy – hoïc baøi môùi :
Tröôùc khi vaøo baøi môùi, GV neân cho HS oân
laïi theá naøo laø chia heát, theá naøo laø khoâng
chia heát qua caùc ví duï ñôn giaûn. Chaúng haïn,
cho HS thöïc hieän caùc pheùp chia :
18 : 3 = 6 ; 19 : 3 = 6 (dö 1).
Khi ñoù 18 chia heát cho 3 vaø 19 khoâng chia
heát cho 3.
Neáu 5 x 3 = 15 thì 15 : 3 = 5, luùc naøy 15
chia heát cho 3 vaø cuõng chia heát cho 5.
*GV höôùng daãn HS töï tìm ra daáu hieäu chia
heát cho 2
-GV ñaët vaán ñeà : Trong toaùn hoïc cuõng nhö
trong thöïc teá, ta khoâng nhaát thieát phaûi thöïc
hieän pheùp chia maø chæ caàn quan saùt, döïa
vaøo daáu hieäu naøo ñoù maø bieát moät soá coù chia
heát cho soá khaùc hay khoâng. Caùc daáu hieäu
ñoù goïi laø daáu hieäu chia heát. Vieäc tìm ra caùc
daáu hieäu chia heát khoâng khoù, caû lôùp seõ
cuøng nhau töï phaùt hieän ra caùc daáu hieäu ñoù.
-GV cho HS töï phaùt hieän ra daáu hieäu chia
heát cho 2 :
+GV chia nhoùm, cho caùc nhoùm thaûo luaän
ñeå tìm ra caùc soá chia heát cho 2, caùc soá
khoâng chia heát cho 2
+Sau khi thaûo luaän xong GV cho caùc nhoùm
leân vieát caùc soá ñoù vaøo nhoùm chia heát vaø
khoâng chia heát cho 2.
+GV cho HS quan saùt, ñoái chieáu, so saùnh
vaø ruùt ra keát luaän veà daáu hieäu chia heát cho
-HS leân baûng söûa baøi.
-HS nghe.
-HS laéng nghe vaø nhôù laïi caùch chia heát vaø
chia khoâng heát.
-HS laøm vieäc theo nhoùm.
-Caùc nhoùm leân baûng vieát caùc soá chia heát vaø
khoâng chia heát cho 2.
-HS so saùnh vaø ñoái chieáu.
Giáo án dấu hiệu chia hết cho 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dấu hiệu chia hết cho 2 - Người đăng: duyen-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
206 Vietnamese
Giáo án dấu hiệu chia hết cho 2 9 10 94