Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy con vật cho trẻ

Được đăng lên bởi Dung Kún
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết gọi đúng tên con vật nuôi trong gia đình và
nhận xét một số đặc điểm.
- So sánh và nhận xét giống và khác nhau của 2 con vật
(chó - mèo)
- Biết lợi ích và giá trị dinh dưỡng.
- Giáo dục ý thức chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
- TÝch hîp: ¢m nh¹c: hát "Gà trống, mèo con và cún con"

2.Chuẩn bị
-

- H ình ảnh một số vật nuôi: chó, mèo powerpoint
Một số câu đố về vật nuôi.
- M áy chi ếu - Mô hình các con vật nuôi cho trẻ quan sát.
- Đàn bài hát "Gà trống, mèo con và cún con"

3. TiÕn hµnh:

* Hoạt động 1 : g©y høng thó, trß chuyện
 Hát

:Gà trống mèo con và Cún con

•Ho¹t ®éng 2: - Trß chuyÖn vÒ mét sè con vËt nu«i trong gia ®inh

- Trẻ kể tên một số con vật nuôi trong gia đình, cách chăm sóc, lợi ích của chúng.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh về vật nuôi trên powerpoint.

"Đôi mắt long lanh
Màu xanh trong vắt
Chân có móng
vuốt
Vồ chuột rất tài“.

Quan sát: con mèo

Đầu mèo
Tai mèo

Mồm
mèo
Mắt mèo
Đuôi
mèo
Chân
mèo

Mũi mèo

Quan sát: Con chó
Đuôi
chó
Tai chó

Mình
chó
Đầu chó

Chân
chó
Mõm
chó

Mắt chó

* Ho¹t ®éng 3:

So s¸nh: con chã vµ con mÌo
Sự giống nhau và khác nhau

•Gi¸o dục:
- C¸c con ¬i! c¸c con vËt cña chóng ta rÊt ®¸ng yªu vËy
nªn chóng ta ph¶i biÕt yªu th¬ng ,chăm sãc vµ bảo vệ
c¸c con vật nu«i trong gia đình cña chóng mình nhÐ!
*Hoạt

động 4 : Trò chơi: Ai đoán giỏi
- Nghe âm thanh phân biệt được
tiếng kêu của các con vật

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy con vật cho trẻ - Người đăng: Dung Kún
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án dạy con vật cho trẻ 9 10 424