Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy thêm toán 8

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 761 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nh©n ®¬n,®a thøc

Buæi 1:
A.Môc Tiªu
+ Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
+ Häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
+ RÌn kü n¨ng nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
B.ChuÈn BÞ:gi¸o ¸n,sgk,sbt,thíc th¼ng.
C.TiÕn tr×nh
Ho¹t ®éng cña GV&HS
Néi dung
I.KiÓm Tra
TÝnh (2x-3)(2x-y+1)
Bµi 1.Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
II.Bµi míi
?Nªu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc
a) (2x- 5)(3x+7)
Häc sinh :…..
b) (-3x+2)(4x-5)
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
c) (a-2b)(2a+b-1)
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n
d) (x-2)(x2+3x-1)
Häc sinh :……
e)(x+3)(2x2+x-2)
Gi¶i.
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
a) (2x- 5)(3x+7) =6x2+14x-15x-35
=6x2-x-35
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
b) (-3x+2)(4x-5)=-12x2+15x+8x-10
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît
=-12x2+23x-10
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ c) (a-2b)(2a+b-1)=2a2+ab-a-4ab-2b2+2b
nhËn xÐt,bæ sung.
=2a2-3ab-2b2-a+2b
-Gi¸o viªn nhËn xÐt
d) (x-2)(x2+3x-1)=x3+3x2-x-2x2-6x+2
=x3+x2-7x+2
e)(x+3)(2x2+x-2)=2x3+x2-2x+6x2+3x-6
=2x3+7x2+x-6
Bµi 2.Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
thøc:
?Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n
a) A=5x(4x2- 2x+1) – 2x(10x2 - 5x - 2)
Häc sinh :…
víi x= 15
?§Ó rót gän biÓu thøc ta thùc hiÖn c¸c
phÐp tÝnh nµo
b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x)
Häc sinh :……
víi x=  1 ; y=  1
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
5
2
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
Gi¶i.
-Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ,mçi häc
a) A = 20x3 – 10x2 + 5x – 20x3 +10x2 +
sinh lµm 1 c©u .
4x=9x
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ Thay x=152  A= 9.15 =135
b) B = 5x – 20xy – 4y2 +20xy
nhËn xÐt,bæ sung.
= 5x2 - 4y2
-Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n
Häc sinh :Thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó rót gän
biÓu thøc …
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ
nhËn xÐt,bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt ,nh¾c c¸c lçi häc
sinh hay gÆp.

B=

2

2

1
 4
  1
  1
5.
  4.
   1
5
5
 5 
 2 

Bµi 3. Chøng minh c¸c biÓu thøc sau cã
gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña
biÕn sè:
a) (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7

Gi¶i.
a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
= 6x2 – 10x + 33x – 55 – 6x2 – 14x
– 9x – 21 = -76
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc
vµo gi¸ trÞ cña biÕn sè.
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7
=2x2+3x-10x-15-2x2+6x+x+7=-8
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc


1


vµo gi¸ trÞ cña biÕn sè.
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n...
www.VIETMATHS.com
Buæi 1:
Nh©n ®¬n,®a thøc
A.Môc Tiªu
+ Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
+ Häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
+ RÌn kü n¨ng nh©n ®¬n thøc, ®a thøc víi ®a thøc.
B.ChuÈn BÞ:gi¸o ¸n,sgk,sbt,thíc th¼ng.
C.TiÕn tr×nh
Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung
I.KiÓm Tra
TÝnh (2x-3)(2x-y+1)
II.Bµi míi
?Nªu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc
Häc sinh :…..
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n
Häc sinh :……
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ
nhËn xÐt,bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
?Nªu yªu cÇu cña bµi to¸n
Häc sinh :…
?§Ó rót gän biÓu thøc ta thùc hiÖn c¸c
phÐp tÝnh nµo
Häc sinh :……
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
-Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm ,mçi häc
sinh lµm 1 c©u .
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ
nhËn xÐt,bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt
- Gi¸o viªn nªu bµi to¸n
?Nªu c¸ch lµm bµi to¸n
Häc sinh :Thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó rót gän
biÓu thøc …
-Cho häc sinh lµm theo nhãm
-Gi¸o viªn ®i kiÓm tra ,uèn n¾n
-Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm lÇn lît
-C¸c häc sinh kh¸c cïng lµm ,theo dâi vµ
nhËn xÐt,bæ sung.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt ,nh¾c c¸c lçi häc
sinh hay gÆp.
Bµi 1.Thùc hiÖn phÐp tÝnh:
a) (2x- 5)(3x+7)
b) (-3x+2)(4x-5)
c) (a-2b)(2a+b-1)
d) (x-2)(x
2
+3x-1)
e)(x+3)(2x
2
+x-2)
Gi¶i.
a) (2x- 5)(3x+7) =6x
2
+14x-15x-35
=6x
2
-x-35
b) (-3x+2)(4x-5)=-12x
2
+15x+8x-10
=-12x
2
+23x-10
c) (a-2b)(2a+b-1)=2a
2
+ab-a-4ab-2b
2
+2b
=2a
2
-3ab-2b
2
-a+2b
d) (x-2)(x
2
+3x-1)=x
3
+3x
2
-x-2x
2
-6x+2
=x
3
+x
2
-7x+2
e)(x+3)(2x
2
+x-2)=2x
3
+x
2
-2x+6x
2
+3x-6
=2x
3
+7x
2
+x-6
Bµi 2.Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu
thøc:
a) A=5x(4x
2
- 2x+1) 2x(10x
2
- 5x - 2)
víi x= 15
b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x)
víi x=
5
1
; y=
2
1
Gi¶i.
a) A = 20x
3
10x
2
+ 5x 20x
3
+10x
2
+
4x=9x
Thay x=15
A= 9.15 =135
b) B = 5x
2
– 20xy – 4y
2
+20xy
= 5x
2
- 4y
2
B =
5
4
1
5
1
2
1
.4
5
1
.5
22
Bµi 3. Chøng minh c¸c biÓu thøc sau cã
gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña
biÕn sè:
a) (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7
Gi¶i.
a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7)
= 6x
2
– 10x + 33x – 55 – 6x
2
– 14x
– 9x – 21 = -76
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc
vµo gi¸ trÞ cña biÕn sè.
b) (x-5)(2x+3) – 2x(x – 3) +x +7
=2x
2
+3x-10x-15-2x
2
+6x+x+7=-8
VËy biÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc
www.VIETMATHS.com
1
Giáo án dạy thêm toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy thêm toán 8 - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Giáo án dạy thêm toán 8 9 10 723