Ktl-icon-tai-lieu

giáo án dạy thêm toán6

Được đăng lên bởi quanglongthd
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò båi d­ìng líp 6 –Năm học 2012-2013

CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM KHỐI 6 (30 BUỔI)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TÊN CHUYÊN ĐỀ
Điền số tự nhiên,ghi số tự nhiên ,tìm số.
Các phép tính về số tự nhiên,Đếm số
Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Các dáu hiệu chia hết
Ôn tập các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Ôn tập về lũy thừa và các phép toán
Tính chất chia hết của một tổng,một hiệu và một tích
Điểm,đường thẳng,tia
Ước chung và Bội chung
Số nguyên tố và Hợp số
ƯCLN,BCNN và các bài toán lien quan
Ôn tập và kiểm tra các chủ đề.
Đọan thẳng,trung điểm của đoạn thẳng
Tập hợp Z các số nguyên
Phép cộng số nguyên
Phép trừ số nguyên
Quy tắc dấu ngoặc-Quy tắc chuyển vế
Phép nhân số nguyên-Bội và ước của số nguyên
Ôn tập và kiểm tra các chủ đề về số nguyên
Góc-Tia phân giác của góc
Phân số-Phân số bằng nhau
Tính chất cơ bản của phân số-Rút gọn phân số.
Quy đồng mẫu số nhiều phấn số
Cộng,trừ phân số.
Nhân ,chia phân số.
Ôn tập về hỗn số,số thập phân,phần trăm
Các bài toán cơ bản về phân số(buổi 1)
Các bài toán cơ bản về phân số(buổi 2)
Các bài toán tổng hợp về phân số
Ôn tập và kiểm tra các chủ đề

GHI CHÚ

Hợp Hòa ngày 10 tháng 9 năm 2012
Giáo viên bộ môn.
Nguyễn Thị Minh

Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Minh– THCS Hợp Hòa 1

Chuyªn ®Ò båi d­ìng líp 6 –Năm học 2012-2013
Soạn: 9/9/2012
Giảng:10-15/9/2012

Buổi 1.ĐIỀN SỐ TỰ NHIÊN,GHI SỐ TỰ NHIÊN,TÌM SỐ
A/. Môc tiªu:
- Häc sinh n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vÒ sè tù nhiªn vÒ cÊu t¹o sè trong hÖ
thËp ph©n, c¸c phÐp tÝnh vÒ sè tù nhiªn, c¸c tÝnh chÊt vÒ chia hÕt.
- VËn dông thµnh th¹o c¸c phÐp biÕn ®æi vµo trong c¸c bµi tËp sè häc.
- RÌn luyÖn cho häc sinh thãi quen tù ®äc s¸ch, t­ duy l« gic ãc ph©n tÝch
tæng hîp.
B/. ChuÈn bÞ:
Néi dung chuyªn ®Ò, kiÕn thøc c¬n b¶n cÇn sö dông vµ c¸c bµi tËp tù luyÖn.
C/. Néi dung chuyªn ®Ò.
I/ KiÕn thøc c¬ b¶n.
1, §Æc ®iÓm cña ghi sè tù nhiªn trong hÖ thËp ph©n.
- Dïng 10 ch÷ sè 0; 1; 2; 3;......9 ®Ó ghi mäi sè tù nhiªn.
- Cø 10 ®¬n vÞ cña mét hµng b»ng mét ®¬n vÞ cña hµng tr­íc.
ab = 10a+b

VÝ dô:

abc = 100a + 10b+c

2, So s¸nh 2 sè tù nhiªn.
+ a > b khi a n»m ë bªn tr¸i sè b trªn tia sè.
+ a < b khi a n»m ë bªn ph¶i sè b trªn tia sè.
3, TÝnh ch½n lÎ:
a, Sè tù nhiªn cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0; 2; 4; 6; 8 lµ sè ch½n (2b;b N)
b, Sè tù nhiªn cã ch÷ sè tËn cïng lµ 1; 3; 5; 7; 9 lµ sè lÎ (2b+1;b N)
4, Sè tù nhiªn liªn tiÕp.
a, Hai sè tù nhiªn liªn tiÕp h¬n kÐm nhau hai ®¬n vÞ.
a;

a+1 (a  N)

b, Hai sè tù nhiªn ch½n liªn tiÕp h¬n kÐm nhau hai ®¬n vÞ.
2b;
...
Chuyªn ®Ò båi dìng líp 6 Năm học 2012-2013
Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Minh
THCS Hợp Hòa
1
CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM KHỐI 6 (30 BUỔI)
STT TÊN CHUYÊN ĐỀ GHI CHÚ
1 Điền số tự nhiên,ghi số tự nhiên ,tìm số.
2 Các phép tính về số tự nhiên,Đếm số
3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên
4 Các dáu hiệu chia hết
5 Ôn tập các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
6 Ôn tập về lũy thừa và các phép toán
7 Tính chất chia hết của một tổng,một hiệu và một tích
8 Điểm,đường thẳng,tia
9 Ước chung và Bội chung
10 Số nguyên tố và Hợp s
11 ƯCLN,BCNN và các bài toán lien quan
12 Ôn tập và kiểm tra các chủ đề.
13 Đọan thẳng,trung điểm của đoạn thẳng
14 Tập hợp Z các số nguyên
15 Phép cộng số nguyên
16 Phép trừ số nguyên
17 Quy tắc dấu ngoặc-Quy tắc chuyển vế
18 Phép nhân số nguyên-Bội và ước của số nguyên
19 Ôn tập và kiểm tra các chủ đề về số nguyên
20 Góc-Tia phân giác của góc
21 Phân số-Phân số bằng nhau
22 Tính chất cơ bản của phân số-Rút gọn phân số.
23 Quy đồng mẫu số nhiều phấn số
24 Cộng,trừ phân số.
25 Nhân ,chia phân số.
26 Ôn tập về hỗn số,số thập phân,phần trăm
27 Các bài toán cơ bản về phân số(buổi 1)
28 Các bài toán cơ bản về phân số(buổi 2)
29 Các bài toán tổng hợp về phân số
30 Ôn tập và kiểm tra các chủ đề
Hợp Hòa ngày 10 tháng 9 năm 2012
Giáo viên bộ môn.
Nguyễn Thị
Minh
giáo án dạy thêm toán6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án dạy thêm toán6 - Người đăng: quanglongthd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
giáo án dạy thêm toán6 9 10 547