Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án địa lí 6 cả năm

Được đăng lên bởi nguyetnguyen5003
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuaàn 1
Tieát 1

Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:

BAØI MÔÛ ÑAÀU

I) Muïc tieâu baøi hoïc:
1. Kieán thöùc: qua baøi hoïc, hoïc sinh caàn
- Hieåu roõ ñöôïc taàm quan troïng cuûa moân ñòa lí
- Naém ñöôïc noäi dung chöông trình ñòa lí lôùp 6
- Caàn hoïc moân ñòa lí nhö theá naøo
2. Kó naêng:
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi phöông phaùp hoïc môùi: thaûo luaän
3. Thaùi ñoä:
- Gôïi loøng yeâu thieân nhieân, töï nhieân, yeâu queâ höông, ñaát nöôùc trong hoïc sinh
- Giuùp caùc em coù höùng thuù tìm toøi, giaûi thích caùc hieän töôûng, söï vaät ñòa lí xaûy ra xung
quanh
II) Troïng taâm baøi hoïc:
- Noäi dung cuûa moân ñòa lí 6
- Caàn hoïc moân ñòa lí nhö theá naøo?
III) Phöông tieän daïy hoïc:
Saùch giaùo khoa
IV) Tieán trình baøi daïy:
1. Oån ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng coù
3. Vaøo baøi môùi:
Ôû tieåu hoïc caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi kieán thöùc ñòa lí. Baét ñaàu töø lôùp 6 ñòa lí
seõ laø moät moân hoïc rieâng. Ñeå hieåu theâm veà taàm quan troïng, noäi dung cuõng nhö caùch
hoïc moân ñòa lí, coâ vaø caùc em seõ vaøo baøi môû ñaàu
 Hoaït ñoäng 1:
I)Noäi dung cuûa moân ñòa lí ôû lôùp 6
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
- Ñòa lí laø moân khoa hoïc coù töø laâu ñôøi.
Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân nghieân cöùu ñòa lí laø
caùc nhaø thaùm hieåm. Vieäc hoïc taäp vaø
nghieân cöùu ñòa lí seõ giuùp caùc em hieåu
ñöôïc theâm veà thieân nhieân, hieåu vaø giaûi
thích ñöôïc caùc hieän töôïng töï nhieân …
- Goïi hoïc sinh ñoïc phaàn 1 trong saùch giaùo
khoa
- Hoûi: ÔÛ chöông trình ñòa lí 6 caùc em ñöôïc
hoïc nhöõng noäi dung gì?

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

- Hoïc sinh ñoïc baøi
- Em seõ ñöôïc hoïc vaø tìm hieåu veà Traùi
Ñaát, veà hình daïng, kích thöôùc vò trí cuõng

nhö caùc thaønh phaàn caáu taïo neân Traùi Ñaát
- GV: cuûng coá vaø ghi baûng
- Hoûi: ngoaøi caùc kieán thöùc veà Traùi Ñaát
caùc em coøn ñöôïc hoïc nhöõng gì?

- Ngoaøi tìm hieåu veà Traùi Ñaát em coøn ñöôïc
tìm hieåu theâm veà baûn ñoà nhö phöông
phaùp söû duïng baûn ñoà, reøn luyeän caùc kó
naêng veõ baûn ñoà

- GV: cuûng coá vaø ghi baûng

Ghi baûng:
I) Noäi dung cuûa moân ñòa lí ôû lôùp 6:
a. Tìm hieåu veà Traùi Ñaát:
- Moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi
- Ñaëc ñieåm rieâng veà vò trí, hình daùng, kích thöôùc cuûa Traùi Ñaát
- Caùc thaønh phaàn caáu taïo neân Traùi Ñaát (ñaát, nöôùc, khoâng khí…)
b. Tìm hieåu veà baûn ñoà:
- Phöông phaùp söû duïng baûn ñoà trong hoïc taäp
- Reøn luyeän caùc kó naêng nhö: thu thaäp, phaân tích, xöû lí thoâng tin vaø veõ baûn ñoà
Chuyeån yù: Treân ñaây laø noäi dung moân ñòa lí lôù...
Tuaàn 1 Ngaøy soaïn:
Tieát 1 Ngaøy daïy:
BAØI MÔÛ ÑAÀU
I) Muïc tieâu baøi hoïc:
1. Kieán thöùc: qua baøi hoïc, hoïc sinh caàn
- Hieåu roõ ñöôïc taàm quan troïng cuûa moân ñòa lí
- Naém ñöôïc noäi dung chöông trình ñòa lí lôùp 6
- Caàn hoïc moân ñòa lí nhö theá naøo
2. Kó naêng:
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi phöông phaùp hoïc môùi: thaûo luaän
3. Thaùi ñoä:
- Gôïi loøng yeâu thieân nhieân, töï nhieân, yeâu queâ höông, ñaát nöôùc trong hoïc sinh
- Giuùp caùc em coù höùng thuù tìm toøi, giaûi thích caùc hieän töôûng, söï vaät ñòa lí xaûy ra xung
quanh
II) Troïng taâm baøi hoïc:
- Noäi dung cuûa moân ñòa lí 6
- Caàn hoïc moân ñòa lí nhö theá naøo?
III) Phöông tieän daïy hoïc:
Saùch giaùo khoa
IV) Tieán trình baøi daïy:
1. Oån ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ: khoâng coù
3. Vaøo baøi môùi:
Ôû tieåu hoïc caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi kieán thöùc ñòa lí. Baét ñaàu töø lôùp 6 ñòa lí
seõ laø moät moân hoïc rieâng. Ñeå hieåu theâm veà taàm quan troïng, noäi dung cuõng nhö caùch
hoïc moân ñòa lí, coâ vaø caùc em seõ vaøo baøi môû ñaàu
Hoaït ñoäng 1:
I)Noäi dung cuûa moân ñòa lí ôû lôùp 6
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Ñòa lí laø moân khoa hoïc coù töø laâu ñôøi.
Nhöõng ngöôøi ñaàu tieân nghieân cöùu ñòa lí laø
caùc nhaø thaùm hieåm. Vieäc hoïc taäp vaø
nghieân cöùu ñòa lí seõ giuùp caùc em hieåu
ñöôïc theâm veà thieân nhieân, hieåu vaø giaûi
thích ñöôïc caùc hieän töôïng töï nhieân …
- Goïi hoïc sinh ñoïc phaàn 1 trong saùch giaùo
khoa
- Hoûi: ÔÛ chöông trình ñòa lí 6 caùc em ñöôïc
hoïc nhöõng noäi dung gì?
- Hoïc sinh ñoïc baøi
- Em seõ ñöôïc hoïc vaø tìm hieåu veà Traùi
Ñaát, veà hình daïng, kích thöôùc vò trí cuõng
Giáo án địa lí 6 cả năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án địa lí 6 cả năm - Người đăng: nguyetnguyen5003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Giáo án địa lí 6 cả năm 9 10 791