Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án điện tử bài ancol tiết 2

Được đăng lên bởi cocale1995
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ANCOL
Phản ứng của gốc R

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Thế -OH

Thế H của -OH

R →O← H
Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Phản ứng thế H của nhóm OH
2. Phản ứng thế nhóm OH
3. Phản ứng tách nước
4. Phản ứng oxi hóa

V – ĐIỀU CHẾ
1. Phương pháp tổng hợp
2. Phương pháp sinh hóa

VI - ỨNG DỤNG

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

2. Phản ứng thế nhóm - OH
a) Phản ứng với axit vô cơ:
C2H5 – OH + H – Br → C H Br + H O
2 5
2
Etyl bromua

Tổng quát:
R – OH + H – X → R – X
Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

+ H2O

b. Phản ứng với ancol
VD:

C2H5 – OH + H – OC2H5

1400C
H2SO4đặc

C2H5OC2H5
đietyl ete
+ H2O

Tổng quát:
R – OH + HO – R’ →

R–O–R
R – O – R’
R’ – O – R’

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

+ H2O

Với n ancol khác nhau ta có thể thu được

Số ete =

n(n + 1)
2

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

3. Phản ứng tách nước:
VD:
CH2 H

CH2
OH

H2SO4

CH2=CH2 + H2O

1700C

Quy tắc Zaixep
Nhóm OH ưu tiên tách H ở C bậc cao hơn ở bên
cạnh tạo sản phẩm chính.
Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

VD:
I

II

CH2- CH - CH - CH3
H
OH H

Tổng quát:
CnH2n + 1OH

H2SO4, 1700C
- H2O

CH3CH=CHCH3
but – 2 -en
(sp chính)
CH2=CHCH2CH3
but – 1 -en
(sp phụ)

H2SO4, 1700C
-HO

CnH2n + H2O

2 THPT - THCS Lê Khắc Huynh
Tiểu Học Văn Lang

4. Phản ứng oxi hóa
a. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:
H
0
t
CH3 – C – H + CuO
CH 3 – CH =O + Cu
O– H

anđehit axetic + H2O

CH3 – CH – CH3 + CuO
OH

t0

CH3 – C – CH3 + Cu
O

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

axeton

+ H 2O

Tổng quát
• Ancol bậc I oxi hóa tạo anđehit
R-CH2-OH + CuO

t0

R-CH=O + Cu + H2O

• Ancol bậc II oxi hóa tạo xeton
R-CH-R’ + CuO
OH

t0

R -C-R’ + Cu + H2O
O

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

b. Oxi hóa hoàn toàn
VD:

C2H5OH + 3O2 → t2CO2 + 3H2O
0

Tổng quát
t0

CnH2n+1OH + 3n/2O2 → n CO2 + (n + 1)H2O
Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

IV – ĐIỀU CHẾ
1. Phương pháp tổng hợp
a) Hidrat hóa anken với xúc tác H2SO4 hoặc
H3PO4 ở nhiệt độ cao
CH2=CH2 + HOH

H2SO4,3000C

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

CH3CH2OH

b) Glixerol được tổng hợp từ propilen
theo sơ đồ:
CH2=CHCH3

Cl2

CH2=CH-CH2

4500C
Cl2 + H2O

Cl

NaOH

CH2-CH-CH2
Cl OH Cl

CH2-CH-CH2
OH OH OH
Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

2. Phương pháp sinh hóa
Lên men tinh bột:
(C6H12O5)n

+

nH2O

enzim

tinh bột
C6H12O6

nC6H12O6
glucozơ

enzim

2C2H5OH +

Lê Khắc Huynh THPT - THCS Tiểu Học Văn Lang

2CO2

V - ỨNG DỤNG
Ứng dụng của et...
Lê Khắc Huynh THPT - THCS -
Tiểu Học Văn Lang
IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC
R →O← H
Thế -OH
Thế H của -OH
Phản ứng của gốc R
ANCOL
Giáo án điện tử bài ancol tiết 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án điện tử bài ancol tiết 2 - Người đăng: cocale1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giáo án điện tử bài ancol tiết 2 9 10 136