Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án GDCD

Được đăng lên bởi Smile Every Day
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3416 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THPT Đức Thọ
PPCT: 01

Giáo án GDCD 10
Ngày soạn: 04/9/2013

Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG
PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (2T)
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt:
1. Về kiến thức
- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của triết học.
- Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT.
2. Về kỹ năng
Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm.
3. Về thái độ
Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG
- Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng
- Phương tiện: Bảng biểu, bài tập tình huống liên quan đến bài học
- Kĩ năng sống: Phân tích, tư duy, phê phán.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Hỏi bài cũ: Không
3. Bài mới: Chúng ta biết rằng trong cuộc sống tự nhiên nhiều khi đứng trước một vấn đề mà người
ta lại có nhiều cách giải thích, giải quyết, ứng xử khác nhau vì quan niệm của mỗi người về thế giới
xung quanh và cách tiếp cận của mỗi người về thế giới đó khác nhau. Để đạt được kết quả tốt nhất
trong mọi hoạt động, đòi hỏi mỗi người phải được trang bị TGQ và PPL đúng đắn, khoa học. Để có
được điều này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cơ bản
Hoạt động 1
1. Thế giới quan và phương pháp luận.
Tìm hiểu vai trò TGQ, PPL của Triết học.
CH: Theo em con người muốn nhận thức và cải a. Vai trò của TGQ, PPL của triết học.
tạo TG thì phải làm gì?
- Đối tượng ng.cứu của Triết học: Là những quy
CH: Em hãy lấy VD về đối tượng ng.cứu của luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và
mỗi môn KH cụ thể?
phát triển của giới tự nhiên, xã hội và trong lĩnh
- HS: Trả lời
vực tư duy.
- GV: Nhận xét, kếtluận
CH: Triết học có phải là một môn KH ng.cứu
một lĩnh vực cụ thể không?
CH: Vậy đối tượng ng.cứu của Triết học là gì?
1

GV: Hồ Thị Thanh Hà

Trường THPT Đức Thọ
Giáo án GDCD 10
- HS: Trả lời
- K/n Triết học: Là hệ thống các quan điểm lí
- GV: Nhận xét, kếtluận
luận chung nhất về thế giới và vị trí của con
CH: So sánh đối tượng nghiên cứu của triết học người trong thế giới đó.
với các môn khoa học cụ thể.
- SS đối tượng n/c TH với các môn KH cụ thể
CH: Từ đ.tượng ng.cứu của TH, theo em TH có + Giống: ng.cứu vận động, phát triển của TN,
vai trò gì đối với con người?
XH và TD.
+ Khác:
CH: Em hiểu thế nào là TGQ và PPL?
Triết học: có tính khái quát, toàn bộ TG VC
TGQ = là q.niệm của con người về TG(n.thức Các môn KH: có tính chất riêng lẻ của từng lĩnh
thế giới 1 cách kq)
vực.
P...
Trường THPT Đức Thọ Giáo án GDCD 10
PPCT: 01 Ngày soạn: 04/9/2013
Bài 1 : THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG
PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (2T)
(Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này hs cần đạt:
1. Về kiến thức
- Nhận biết được chức năng thế giới quan, phương pháp luận của triết học.
- Nhận biết được nội dung cơ bản của CNDV và CNDT.
2. Về kỹ năng
Nhận xét đánh giá được một số biểu hiện của quan điểm duy vật hoặc duy tâm.
3. Về thái độ
Có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
II. TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN, KỸ NĂNG SỐNG
- Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng
- Phương tiện: Bảng biểu, bài tập tình huống liên quan đến bài học
- Kĩ năng sống: Phân tích, tư duy, phê phán.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Hỏi bài cũ: Không
3. Bài mới: Chúng ta biết rằng trong cuộc sống tự nhiên nhiều khi đứng trước một vấn đề người
ta lại nhiều cách giải thích, giải quyết, ứng xử khác nhau quan niệm của mỗi người về thế giới
xung quanh cách tiếp cận của mỗi người về thế giới đó khác nhau. Để đạt được kết quả tốt nhất
trong mọi hoạt động, đòi hỏi mỗi người phải được trang bị TGQ PPL đúng đắn, khoa học. Để
được điều này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản
Hoạt động 1
Tìm hiểu vai trò TGQ, PPL của Triết học.
CH: Theo em con người muốn nhận thức cải
tạo TG thì phải làm gì?
CH: Em hãy lấy VD về đối tượng ng.cứu của
mỗi môn KH cụ thể?
- HS: Trả lời
- GV: Nhận xét, kếtluận
CH: Triết học phải một môn KH ng.cứu
một lĩnh vực cụ thể không?
CH: Vậy đối tượng ng.cứu của Triết học là gì?
1. Thế giới quan và phương pháp luận.
a. Vai trò của TGQ, PPL của triết học.
- Đối tượng ng.cứu của Triết học: Là những quy
luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và
phát triển của giới tự nhiên, xã hội và trong lĩnh
vực tư duy.
GV: Hồ Thị Thanh Hà
1
Giáo án GDCD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án GDCD - Người đăng: Smile Every Day
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Giáo án GDCD 9 10 710