Ktl-icon-tai-lieu

giáo án giáo dục công dân 8 bài 6

Được đăng lên bởi Hương Mai Lan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần
:
Ngày soạn :
Ngày giảng :
Tiết 6. Bµi 6: X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh
I. Môc đích, yêu cầu :
1. VÒ kiÕn thøc :
- KÓ ®îc mét sè biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
- Ph©n tÝch ®îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
2 . VÒ kü n¨ng :
- BiÕt ®¸nh gi¸ th¸i ®é , hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c trong quan hÖ víi
b¹n bÌ .
- BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
3. VÒ th¸i ®é :
Cã th¸i ®é quý träng vµ cã mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh
m¹nh.
II. Chuẩn bị:
1.

Chuẩn bị của giáo viên:

-

Nghiên cứu bài dạy theo nội dung SGK và SGV

-

Giấy khổ lớn, bút dạ.

-

Tranh ảnh và tài liệu( ca dao, tục ngữ ) có liên quan.

2.

Chuẩn bị của học sinh:

-

Chuẩn bị bài trước ở nhà.

-

Đồ dùng hóa trang.

-

Sưu tầm tư liệu liên quan đến nội dung bài học.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
1.

Tổ chức lớp ( 1 phút )
Sĩ số lớp:

2. Tiến trình tiết dạy
2.1.
Kiểm tra bài cũ: (5

Có mặt :
Vắng mặt :

phút)
1

học sinh
học sinh

GV đặt câu hỏi và gọi 2 HS lên bảng trả lời.
HS 1 : ? Ph¸p luËt lµ g×? Kû luËt lµ g×? mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt?
HS 2: ? Làm bài tập 3, SGK trang 15.
HS trả lời, cả lớp theo dõi, nhận xét.
GV nhận xét, cho điểm.
2.2. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2phút)
GV kể tóm tắt câu chuyện về tình bạn
giữa Lưu Bình và Dương Lễ ngày xưa.
HS lắng nghe.
Dương Lễ là một thư sinh nghèo khổ,
Lưu Bình không những không chê bai mà
còn kết giao bạn hữu và tạo điều kiện cho
Dương Lễ ăn học. Đến khi Dương Lễ công
thành danh toại, Lưu Bình chỉ là một kẻ ăn
mày rượu chè bê tha. Nhớ đến nghĩa tình
bạn bè năm xưa, Dương Lễ đã nhờ vợ mình
giúp nuôi và đốc thúc việc học của Lưu
Bình. Sau đó, Lưu Bình đỗ đạt làm quan.
GV hỏi HS : câu truyện nói về điều gì?
HS trả lời.
GV dẫn dắt:
Bªn c¹nh nh÷ng ngêi th©n yªu trong
gia ®×nh , th× nh÷ng ngêi b¹n lµ mét phÇn
kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña chóng
2

ta . Thật vậy, tình cảm bạn bè, theo một
cách nhìn chính xác,đó là một trong những
tình cảm quan trọng của mỗi người, ai
trong số chúng ta ít nhiều cũng phải có một
người bạn, người có thể san sẻ với chúng ta
những buồn vui trong cuộc sống.
§Ó hiÓu h¬n vÒ t×nh c¶m b¹n bÌ mµ c©u
chuyện trªn ®Ò cËp ®Õn , chóng ta cïng t×m
hiÓu bµi 6 : Xây dựng tình bạn trong sáng,
lành mạnh..
GV ghi tên bài lên bảng.
HS ghi bài vào vở.
Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn “ĐÆt vÊn ®Ò” ( 8 phút )...
Tuần :
Ngy son :
Ngy ging :
Tit 6. Bµi 6: X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh
I. Môc đích, yêu cầu :
1. VÒ kiÕn thøc :
- KÓ ®îc mét sè biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
- Ph©n tÝch ®îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
2 . VÒ kü n¨ng :
- BiÕt ®¸nh gi¸ th¸i ®é , hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c trong quan hÖ víi
b¹n bÌ .
- BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh .
3. VÒ th¸i ®é :
th¸i ®é quý träng mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh
m¹nh.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nghiên cứu bi dy theo nội dung SGK v SGV
- Giấy khổ lớn, bút d.
- Tranh nh v ti liệu( ca dao, tục ngữ ) có liên quan.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Chuẩn bị bi trước ở nh.
- Đồ dùng hóa trang.
- Sưu tầm tư liệu liên quan đn nội dung bi học.
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
1. Tổ chức lớp ( 1 phút )
Sĩ số lớp: Có mặt : học sinh
Vắng mặt : học sinh
2. Tiến trình tiết dạy
2.1. Kiểm tra bi cũ: (5 phút)
1
giáo án giáo dục công dân 8 bài 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án giáo dục công dân 8 bài 6 - Người đăng: Hương Mai Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
giáo án giáo dục công dân 8 bài 6 9 10 806