Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hình học 11

Được đăng lên bởi Diệp Thư Tân
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiết 28
§1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Biết định nghĩa vectơ và các phép toán về vectơ trong không gian. Biết được
khái niệm về sự đồng phẳng của 3 vectơ và điều kiện để 3 vectơ đồng phẳng
* Kĩ năng: Xác định được vectơ, tìm được vectơ tổng. Hiểu và chứng minh được 3 vectơ
đồng phẳng, biểu thị được vectơ thông qua các vectơ khác.
* Tư duy – thái độ: Biết quy lạ về quen, cẩn thận trong tính toán.
II. Phương pháp:
Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm.
III. Chuẩn bị:
- Gv: Chuẩn bị bảng phụ, thước, phấn màu và một số đồ dùng dạy học khác.
- Hs: Ôn tập kiến thức cũ, tích cực xây dựng bài và chuẩn bị dụng cụ vẽ hình.
IV. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu lại định nghĩa vectơ đã học ở lớp 10.
nêu một số quy tắc về vectơ đã học: quy tắc 3 điểm, quy tắc trừ, quy tắc hbh?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Định nghĩa
Hoạt động của Hs
Hoạt động của Gv
Nội dung
-Cho đoạn thẳng AB trong kg.
- Nghe câu hỏi.
Nếu chọn điểm đầu là A, điểm
cuối là B ta có một vectơ. Vectơ trong không gian là
- Trả lời: AB
Vectơ đó được kí hiệu ntn?.
một đoạn thẳng có hướng.
- Ghi nhận kiến thức.
- Nêu định nghĩa sgk.
Vectơ có điểm đầu là A, điểm
- Đọc vẽ hình 1.
-Yêu cầu Hs đọc 1 và trả lời. cuối là B kí hiệu là: AB .
Vectơ còn được kí hiệu là: a ,
-Trả lời:Vectơ có điểm đầu là
b, x, y ,...
A: AB, AC , AD .Cácvectơ
không đồng phẳng.
- Nhận xét.
- Vẽ hình hộp 2.
-Yêu cầu Hs đọc 2 và trả lời.
Trả lời: AB  DC  D C  A B
- Ghi nhận kiến thức.
- Nhận xét.
/

/

/

/

Hoạt động 2: Phép cộng và phép trừ vectơ trong kg.
Hoạt động của Hs
Hoạt động của Gv
Nội dung
-Yêu cầu Hs đọc và nghiên
- Đọc và nghiên cứu ví dụ 1.
cứu ví dụ 1 sgk.
- Ghi nhận cách chứng minh.
- Hướng dẫn chứng minh.
Quy tắc hình hộp (H3.3)
- Đọc 3.
- Yêu cầu Hs đọc 3.
AC  AB  AD  AA
- Trả lời: AB  CD  EF  GH 
- Gọi Hs tính.
( AB  DC )  ( EF  HG ) 
Hướng dẫn chứng minh.
/

/

0  0 0
BE  CH ( BA  BF )  (CD  CG )
( BA  CD )  ( BF  CG ) 0

- Ghi nhận kiến thức.

Nhận xét.
Nêu quy tắc hình hộp (sgk)
Hoạt động 3: Phép nhân vectơ với một số
Hoạt động của Hs
Hoạt động của Gv
Trang 1

Nội dung

- Đọc, nghiên cứu ví dụ 2 sgk.
- Theo dõi cách hướng dẫn
chứng minh.
- Nghiên cứu 4.
- Thảo luận nhóm.
- Trả lời:
 m cùng hướng a và có độ
dài gấp 2 lần độ dài a .
 n ngược hướng b và có độ
dài gấp 3 lần độ dài b .
Lấy điểm O bất kì trong kg, vẽ
OA  m, AB n . Ta có:

-Yêu cầu Hs đọc, nghiên cứu
ví dụ 2 sgk.
- Hướng dẫn chứng minh.
- Yêu cầu Hs nghiên cứu 4.
Trong kg, tích của a...
Tiết 28
§1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Biết định nghĩa vectơ các phép toán về vectơ trong không gian. Biết được
khái niệm về sự đồng phẳng của 3 vectơ và điều kiện để 3 vectơ đồng phẳng
* năng: Xác định được vectơ, tìm đưc vectơ tổng. Hiểu chứng minh được 3 vec
đồng phẳng, biểu thị được vectơ thông qua các vectơ khác.
* Tư duy – thái độ: Biết quy lạ về quen, cẩn thận trong tính toán.
II. Phương pháp:
Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm.
III. Chuẩn bị:
- Gv: Chuẩn bị bảng phụ, thước, phấn màu và một số đồ dùng dạy học khác.
- Hs: Ôn tập kiến thức cũ, tích cực xây dựng bài và chuẩn bị dụng cụ vẽ hình.
IV. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu lại định nghĩa vectơ đã học ở lớp 10.
nêu một số quy tắc về vectơ đã học: quy tắc 3 điểm, quy tắc trừ, quy tắc hbh?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Định nghĩa
Hoạt động của Hs Hoạt động của Gv Nội dung
- Nghe câu hỏi.
- Trả lời:
AB
- Ghi nhận kiến thức.
- Đọc vẽ hình
1
.
-Trả lời:Vectơ điểm đầu
A:
ADACAB ,,
.Cácvectơ
không đồng phẳng.
- Vẽ hình hộp
2
.
Trả lời:
////
BACDDCAB
- Ghi nhận kiến thức.
-Cho đoạn thẳng AB trong kg.
Nếu chọn điểm đầuA, điểm
cuối B ta một vectơ.
Vectơ đó được kí hiệu ntn?.
- Nêu định nghĩa sgk.
-Yêu cầu Hs đọc
1
và trả lời.
- Nhận xét.
-Yêu cầu Hs đọc
2
và trả lời.
- Nhận xét.
Vectơ trong không gian
một đoạn thẳng có hướng.
Vectơ điểm đầu A, điểm
cuối là B kí hiệu là:
AB
.
Vectơ còn được hiệu là:
a
,
,...,, yxb
Hoạt động 2: Phép cộng và phép trừ vectơ trong kg.
Hoạt động của Hs Hoạt động của Gv Nội dung
- Đọc và nghiên cứu ví dụ 1.
- Ghi nhận cách chứng minh.
- Đọc
3
.
- Trả lời:
GHEFCDAB
000
)()(
HGEFDCAB
0)()(
)()(
CGBFCDBA
CGCDBFBACHBE
- Ghi nhận kiến thức.
-Yêu cầu Hs đọc nghiên
cứu ví dụ 1 sgk.
- Hướng dẫn chứng minh.
- Yêu cầu Hs đọc
3
.
- Gọi Hs tính.
Hướng dẫn chứng minh.
Nhận xét.
Nêu quy tắc hình hộp (sgk)
Quy tắc hình hộp (H3.3)
Hoạt động 3: Phép nhân vectơ với một số
Hoạt động của Hs Hoạt động của Gv Nội dung
Trang 1
Giáo án hình học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hình học 11 - Người đăng: Diệp Thư Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giáo án hình học 11 9 10 639