Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa học 9 chuẩn KTKN

Được đăng lên bởi anhdaimcc
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 3513 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Gi¸o ¸n ho¸ häc 9

N¨m häc 2013 - 2014

Ngày dạy: 9A: 13/08/2013
9B: 14/08/2013
Tiết: 1
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu nhữg kiến thức
mới ở chương trình lớp 9.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH.
- Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH.
3. Thái độ:
- Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học.
II. Phương pháp:
- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm.
III. Phương tiện:
1. Giáo viên:
- Tài liệu kế hoạch bài dạy.
- Hệ thống chương trình lớp 8.
2. Học sinh:
- Các kiến thức đã học ở chương trình lớp 8.
IV. Hoạt động dạy - học:
1. Đặt vấn đề:
- Ổn định lớp (1p).
- Kiểm tra bài cũ (K0 ktra).
- Giới thiệu bài mới (1p).
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1:
Kiến thức (20p).
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ôn tập một số nội dung , khái niệm
hóa học ở lớp 8:
GV: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi HS: Chia lớp thành 4 nhóm.
ô chữ. Chia lớp thành 4 nhóm. Thông
báo luật chơi: Ô chữ gồm 8 hàng ngang
là các khái niệm hóa học. Đoán được từ
hàng ngang được 10 điểm. Mỗi từ hàng
ngang có 1 đến 2 chữ trong từ chìa
khóa. Đoán được từ chìa khóa được 20
điểm.
HS: CHẤT TINH KHIẾT
* Hàng ngang 1: Có 13 chữ cái: Đây là
khái niệm: Chất có những tính chất vật
lý và hóa học nhất định
HS: HỢP CHẤT
- Chữ trong từ chìa khóa: C,H
* Hàng ngang 2: Có 7 chữ cái: Đây là
GV: TrÇn V¨n §¹i

1

Trêng PTDTBT TH&THCS Khao Mang

Gi¸o ¸n ho¸ häc 9

N¨m häc 2013 - 2014

khái niệm: Là những chất được tạo nên
từ 2 NTHH trở lên.
- Chữ trong từ chìa khóa: H,H .
* Hàng ngang 3: Có 6 chữ cái: Đây là
khái niệm. Là hạt đại diện cho chất.
Gồm một số nguyên tử liên kết với nhau
và có đầy đủ tính chất hóa học của chất
- Chữ trong từ chìa khóa: P.
* Hàng ngang 4: Có 8 chữ cái: Đây là
khái niệm: Là hạt vô cùng nhỏ và trung
hòa về điện.
- Chữ trong từ chìa khóa: N,Ư.
* Hàng ngang 5: Có 8 chữ cái: Là tập
hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số
p trong hạt nhân.
* Hàng ngang 6: Có 6 chữ cái: Là con
số biểu thị khả năng liên kết của nguyên
tử hoặc nhóm nguyên tử.
- Chữ trong từ chìa khóa: O.
* Hàng ngang 7: Có 14 chữ cái: Hiện
tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên
là chất ban đầu.
- Chữ trong từ chìa khóa: N,G.
* Hàng ngang 8: Có 14 chữ cái: Dùng
để biểu diễn chất gồm 1,2 hay 3 KHHH
và chỉ số ở mỗi chân ký hiệu.
- Chữ trong từ chìa khóa: O,A.
GV: Gợi ý từ chìa khóa: Quá trình làm
biến đổi từ chất này thành chất khác.
- Ô chữ

C

H Â T
H Ơ
P
N G U
N
H
H I
C Ô N

GV: TrÇn V¨n §¹i

T
P
H
Y
G
O
Ê
G

I
C
Â
Ê
U
A
N
T

N
H
N
N
Y
T
T
H

H K H...
Gi¸o ¸n ho¸ häc 9 N¨m häc 2013 - 2014
Ngày dạy: 9A: 13/08/2013
9B: 14/08/2013
Tiết: 1
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu nhữg kiến thức
mới ở chương trình lớp 9.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH.
- Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH.
3. Thái độ:
- Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học.
II. Phương pháp:
- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm.
III. Phương tiện:
1. Giáo viên:
- Tài liệu kế hoạch bài dạy.
- Hệ thống chương trình lớp 8.
2. Học sinh:
- Các kiến thức đã học ở chương trình lớp 8.
IV. Hoạt động dạy - học:
1. Đặt vấn đề:
- Ổn định lớp (1p).
- Kiểm tra bài cũ (K
0
ktra).
- Giới thiệu bài mới (1p).
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1:
Kiến thức (20p).
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
GV: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi
ô chữ. Chia lớp thành 4 nhóm. Thông
báo luật chơi: Ô chữ gồm 8 hàng ngang
các khái niệm hóa học. Đoán được từ
hàng ngang được 10 điểm. Mỗi từ hàng
ngang 1 đến 2 chữ trong từ chìa
khóa. Đoán được t chìa khóa được 20
điểm.
* Hàng ngang 1: 13 chữ cái: Đây
khái niệm: Chất những tính chất vật
lý và hóa học nhất định
- Chữ trong từ chìa khóa: C,H
* Hàng ngang 2: 7 chữ cái: Đây là
1. Ôn tập một số nội dung , khái niệm
hóa học ở lớp 8:
HS: Chia lớp thành 4 nhóm.
HS: CHẤT TINH KHIẾT
HS: HỢP CHẤT
GV: TrÇn V¨n §¹i 1 Trêng PTDTBT TH&THCS Khao Mang
Giáo án hóa học 9 chuẩn KTKN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa học 9 chuẩn KTKN - Người đăng: anhdaimcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Giáo án hóa học 9 chuẩn KTKN 9 10 684