Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (17)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n m«n Ho¸ Häc 12
Bµi 8 ( tiÕt ) Aminoaxit
I. Môc tiªu bµi häc
1. VÒ kiÕn thøc
- BiÕt øng dông vµ vai trß cña amino axit.
- HiÓu cÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña aminoaxit.
2. KÜ n¨ng
- NhËn d¹ng, gäi tªn c¸c aminoaxit.
- ViÕt chÝnh x¸c c¸c PTHH cña amino axit.
- Quan s¸t, gi¶i thÝch c¸c thÝ nghiÖm chøng minh.
II. ChuÈn bÞ
- Dông cô: èng nghiÖm, èng nhá giät.
- Ho¸ chÊt: dung dÞch glyxin 10 %, dung dÞch NaOH 10%. CH
3
COOH tinh khiÕt.
- C¸c h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.
III. KiÓm tra bµi cò
IV. Ho¹t ®éng d¹y häc bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung
Ho¹t ®éng 1
* HS
- Nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Æc ®iÓm cÊu
t¹o cña c¸c hîp chÊt amino axit. Nªu c«ng
thøc tæng qu¸t vÒ hîp chÊt amoni axit.
- Nªu ®Þnh nghÜa tæng qu¸t vÒ hîp chÊt
amoni axit.
* HS
- Dù ®o¸n c¸c t¬ng t¸c ho¸ häc cã thÓ x¶y
ra trong ph©n tö amino axit.
- ViÕt c©n b»ng gi÷a d¹ng ion lìng cùc vµ
d¹ng ph©n tö cña amino axit mµ ph©n tö
chøa mét nhãm -COOH, mét nhãm -NH
2
.
- §Þnh nghÜa ®iÓm ®¼ng ®iÖn.
* GV nªu nh÷ng øng dông cña ®iÓm ®¼ng
®iÖn trong kÜ thuËt ®iÖn di ®Ó t¸ch c¸c
amino axit.
* HS
- Nghiªn cøu SGK cho biÕt quy luËt gäi tªn
®èi víi c¸c amino axit theo tªn thay thÕ vµ
tªn b¸n hÖ thèng.
- Theo bè côc cña b¶ng tªn cña mét sè
amino axit, sau khi viÕt CTCT cña mét sè
amino axit, HS gäi tªn.
* GV lÊy thªm mét sè thÝ dô kh¸c.
I. §Þnh nghÜa, cÊu tróc vµ danh
Ph¸p
1. §Þnh nghÜa
Amino axit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ mµ
ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm cacboxyl
(-COOH) vµ nhãm amino (-NH
2
).
2. CÊu tróc ph©n tö
* Nhãm - COOH vµ nhãm -NH
2
trong
amino axit t¬ng t¸c víi nhau t¹o ra ion lìng
cùc, ion nµy n»m c©n b»ng víi d¹ng ph©n
tö.
ThÝ dô:
CH -CH-COOH
|
NH
3
2
CH -CH-COO
|
NH
3
3
-
+
D¹ng ph©n tö D¹ng lìng cùc
* §iÓm ®¼ng ®iÖn lµ ®iÓm pH cña dung
dÞch amino axit mµ t¹i ®ã c¸c ®iÖn tÝch tr¸i
dÊu cña ph©n tö ®· c©n b»ng.
3. Danh ph¸p
- Tªn thay thÕ
axit + vÞ trÝ + tªn axit cacboxylic t¬ng øng.
- Tªn b¸n hÖ thèng
axit + vÞ trÝ ch÷ c¸i Hi L¹p + amino + tªn
th«ng thêng cña axit cacboxylic t¬ng øng.
- ThÝ dô
Tªn thay thÕ: Axit 2-amino-3-
metylbutanoic
Tªn b¸n hÖ thèng: Axit -aminoisovaleric
Tªn thêng: Valin
ViÕt t¾t: Val
Ho¹t ®éng 2
* HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nh÷ng tÝnh
chÊt vËt lÝ cña c¸c amino axit.
II. TÝnh chÊt vËt lÝ
C¸c amino axit lµ c¸c chÊt r¾n kh«ng mµu,
vÞ h¬i ngät, nhiÖt ®é nãng ch¶y cao, dÔ tan
trong níc.
Ho¹t ®éng 3
Cñng cè kiÕn thøc tiÕt 1
* HS lµm bµi tËp sè 5 sgk.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (17) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (17) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (17) 9 10 8