Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (18)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n Ho¸ Häc 12
Bµi 11 - TiÕt 17 - BµI THùC HµNH Sè 2
Mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protein
I. Môc tiªu
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt cña amin, amino axit vµ protein
- TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm lîng nhá trong èng nghiÖm, quan s¸t vµ gi¶i
thÝch c¸c hiÖn tîng.
II. chuÈn bÞ dông cô thÝ nghiÖm vµ ho¸ chÊt cho mét nhãm thùc hµnh
1. Dông cô thÝ nghiÖm
- èng nghiÖm: 5
- Cèc thuû tinh: 2
- Bé gi¸ thÝ nghiÖm thùc hµnh: 1
- èng hót nhá giät: 4
- Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 1
2. Ho¸ chÊt
- dd anilin b·o hoµ
- dd CuSO
4
5% vµ 2%
- Níc Br
2
b·o hoµ
- dd glyxin 2%
-dd quú tÝm hoÆc metyl da cam
- dd protein (lßng tr¾ng trøng)
- dd NaOH 30%
III. gîi ý ho¹t ®éng thùc hµnh
Chia mçi nhãm tõ 4 ®Õn 5 HS.
1. ThÝ nghiÖm 1: TÝnh chÊt cña anilin
a)Ph¶n øng cña dd anilin víi dd CuSO
4
TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng nghiÖm 1 ml dd anilin b·o hoµ, thªm vµo ®ã vµi giät dd CuSO
4
5% .
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
Nhá dd CuSO
4
5% vµo anilin b·o hoµ, nhanh chãng xuÊt hiÖn kÕt tña mµu xanh Cu(OH)
2
.
PTHH: 2 C
6
H
5
NH
2
+ CuSO
4
+2H
2
O
(C
6
H
5
NH
3
)
2
SO
4
+ Cu(OH)
2
b) Ph¶n øng brom ho¸ anilin
TiÕn hµnh thÝ nghiÖm :
Cho vµo èng ghiÖm 0,5ml dd anilin b·o hoµ vµ 1 ml níc brom bµo hoµ.
Quan s¸t hiÖn tîng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTPU
- Khi nhá dd anilin b·o hoµ vµo dd níc brom b·o hoµ, xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng 2,4,6-
tribromanilin.
- Do ¶nh hëng c¶ nhãm -NH
2
dÉn ®Õn 3 ntö H ë c¸c vÞ trÝ ortho vµ para trong nh©n th¬m cña
anilin dÔ bÞ thay thÕ bëi 3 ntö brom.
PTHH
NH
2
NH
2
Br Br
+3Br
2
H
2
O
tr¾ng + 3HBr
Br
2,4,6-tribromanilin
2. ThÝ nghiÖm 2: TÝnh chÊt lìng tÝnh cña amino axit. Ph¶n øng
glyxin víi chÊt chØ thÞ
Giáo án Hóa Học lớp 12 (18) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (18) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (18) 9 10 354