Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (19)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n 12
Bµi 17
(2 tiÕt)
Sù ¨n mßn kim lo¹i
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
HiÓu c¸c kh¸i niÖm : t nµo ¨n mßn kim lo¹i, ¨n mßn ho¸ häc ¨n mßn
®iÖn ho¸.
HiÓu c¸c ®iÒu kiÖn, c¬ chÕ vµ b¶n chÊt cña ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ häc.
HiÓu nguyªn t¾c vµ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn kim lo¹i.
2. KÜ n¨ng
Ph©n biÖt ®îc hiÖn tîng ¨n mßn ho¸ häc vµ ¨n mßn ®iÖn ho¸ kim lo¹i x¶y ra trong tù nhiªn,
trong ®êi sèng gia ®×nh, trong s¶n xuÊt.
BiÕt dông c¸c c¸c biÖn ph¸p b¶o ®å dïng, c¸c c«ng lao ®éng b»ng kim lo¹i chèng
sù ¨n mßn kim lo¹i.
BiÕt c¸ch gi÷ g×n nh÷ng ®å vËt b»ng kim lo¹i ®îc tr¸ng, m¹ng kÏm, thiÕc.
II. ChuÈn bÞ
ChuÈn bÞ thÝ nghiÖm vÒ ¨n mßn ®iÖn ho¸ :
Dông cô : a.Cèc thuû tinh lo¹i 200 ml ;
b. C¸c l¸ Zn vµ l¸ Cu ;
c.Bãng ®Ìn pin 1,5 V hoÆc v«n-kÕ ;
d. D©y dÉn.
Ho¸ chÊt :
e.150 ml dung dÞch H
2
SO
4
1 M.
ChuÈn bÞ thÝ nghiÖm chèng ¨n mßn kim lo¹i b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ :
Dông cô : f. 2 cèc thuû tinh lo¹i nhá, hoÆc èng nghiÖm.
g. Mét sè ®inh s¾t s¹ch, d©y kÏm hoÆc d©y nh«m.
Ho¸ chÊt :
Dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, dung ch kali feroxinua (thuèc t
nhËn biÕt ion Fe
2+
).
Mét sè tranh vÏ vÒ sù ¨n mßn ®iÖn ho¸, b¶o vÖ vá tµu biÓn b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ho¸.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1 (3 – 5 phót).
- ThÕ nµo lµ sù ¨n mßn kim lo¹i ?
B¶n chÊt cña sù ¨n mßn kim lo¹i lµ g× ?
Ho¹t ®éng 2 (7 – 10 phót).
- B¶n chÊt cña sù ¨n mßn ho¸ häc lµ g× ?
Sù ¨n mßn ho¸ häc thêng x¶y ra ë ®©u ?
DÉn ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc
minh ho¹.
I-Sù ¨n mßn kim lo¹i.
1. Sù ¨n mßn ho¸ häc.
2.Sù ¨n mßn ®iÖn ho¸.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (19) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (19) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (19) 9 10 13