Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (20)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n 12
Bµi 16 ( 2 tiÕt) D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i
Sù ®iÖn ph©n
I. Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc
- BiÕt c¸c kh¸i niÖm: CÆp oxi ho¸ khö, suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸.
- BiÕt sù ®iÖn ph©n lµ g× vµ nh÷ng øng dông cña sù ®iÖn ph©n.
- HiÓu ®îc nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ë c¸c ®iÖn cùc trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n.
2. KÜ n¨ng
- Dù ®o¸n chiÒu cña ph¶n øng oxi ho¸ khö dùa vµo d·y ®iÖn ho¸.
- X¸c ®Þnh c¸c ®iÖn cùc ©m vµ d¬ng cña pin ®iÖn ho¸.
- ViÕt c¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ë c¸c ®iÖn cùc cu¶ pin ë c¸c ®iÖn cùc trong qu¸
tr×nh ®iÖn ph©n.
- TÝnh suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn ho¸.
II. ChuÈn bÞ
1. §å dïng d¹y häc
GV: ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp
Trang vÏ phãng to:
- S¬ ®å pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu
- S¬ ®å chuyÓn dêi cña c¸c phÇn tö mang ®iÖn trong pin ®iÖn ho¸ Zn-Cu.
- M« h×nh cña ®iÖn cùc hi®ro chuÈn.
- S¬ ®å pin ®iÖn ho¸ Zn-H
2
.
NÕu cã ®iÒu kiÖn gi¸o viªn thÓdông phÇn mÒm pháng ®å pin ®iÖn ho¸ Zn-
Cu, ®iÖn cùu hi®ro chuÈn, pin ®iÖn ho¸ Zn-hi®ro, d¹y trªn m¸y tÝnh.
2. Ph¬ng ph¸p d¹y häc
Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i gîi më.
III. KiÓm tra bµi cò
IV. TiÕn tr×nh cña bµi gi¶ng
§Æt vÊn ®Ò:
- GV cã thÓ giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc nh SGK ®· nªu
- HoÆc: GV thÓ dïng ¨c qui nèi víi bãng ®Ìn nhá hoÆc ®Ìn pin ®· bËt ®Ìn s¸ng nªu
vÊn ®Ò: T¹i sao ®Ìn pin bËt s¸ng ®îc. C¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong c¸c ®iÖn cùc
pin hoÆc trong ¨c qui nh thÕ nµo ®Ó biÕn ®æi n¨ng lîng ho¸ häc thµnh ®iÖn n¨ng ng-
îc l¹i dïng dßng ®iÖn mét chiÒu ®Ó ®iÖn ph©n l¹i x¶y ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc trªn c¸c
®iÖn cùc nghÜa ta biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh n¨ng lîng ho¸ häc? §Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái
®ã chóng ta nghiªn cøu bµi h«m nay:
D·y ®iÖn cña cña kim lo¹i. Sù ®iÖn ph©n.
Bµi d¹y tiÕn hµnh trong 2 tiÕt, GV kÕt thóc tiÕt 1 ë môc III. ThÕ ®iÖn cùc chuÈn cña
kim lo¹i.
TiÕt 1
A. D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
I. Kh¸i niÖm cÆp oxi ho¸
khö
Ho¹t ®éng 1
C©u hái 1: Hoµn thµnh ph¬ng tr×nh
ho¸ häc viÕt ®å qu¸ tr×nh oxi
Giáo án Hóa Học lớp 12 (20) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (20) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (20) 9 10 614