Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (3)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n 12 ban KHTN
Bµi 22 (1 tiÕt- tiÕt 34 )
Kim lo¹i kiÒm
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
BiÕt: trÝ, cÊu t¹o nguyªn tö, cÊu t¹o ®¬n chÊt, oxi ho¸, n¨ng lîng ion ho¸..., mét øng dông
cña kim lo¹i kiÒm trong s¶n xuÊt.
HiÓu:
- TÝnh chÊt vËt lÝ: nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i t¬ng ®èi thÊp, khèi lîng riªng t¬ng ®èi nhá, ®é
cøng nhá.
- TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trùng cña kim lo¹i kiÒm lµ tÝnh khö m¹nh.
- Ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm lµ ®iÖn ph©n nãng ch¶y muèi khan hoÆc hi®roxit nãng ch¶y.
2. KÜ n¨ng
- BiÕt thùc hiÖn c¸c thao t¸c t duy logictheo tr×nh tù:
VÞ trÝ, cÊu t¹o nguyªn tö tÝnh chÊt chung ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ.
- ®o¸n tÝnh chÊt chung nguyªn t¾c ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm, c¨n vµotrÝ, cÊu t¹o, thÕ ®iÖn
cùc chuÈn... cña kim lo¹i kiÒm.
- KiÓm tra ®o¸n b¨ng c¸ch nhê l¹i kiÕn thøc ®· biÕt, khai th¸c c¸c th«ng tin ë bµi häc qua kªnh
ch÷, kªnh h×nh, b¶ng sè liÖu, quan s¸t mét sè thÝ nghiÖm, b¨ng h×nh...
- Rót ra kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt chung vµ nguyªn t¾c ®iÒu chÕ kim lo¹i kiÒm. ViÕt ®îc c¸c PTHH d¹ng
kh¸i qu¸t víi kim lo¹i kiÒm.
II. ChuÈn bÞ
1.Dông cô
- B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc.
- B¶ng tãm t¾t cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt vËt lÝ cña kim lo¹i kiÒm phãng to.
- S¬ ®å ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y (®iÒu chÕ natri), s¬ ®å ph¶n øng x¶y ra trªn c¸c ®iÖn cùc vµ ph¶n
øng ®iÖn ph©n.
- §Üa h×nh vÒ 1 sè ph¶n øng cña n¶tti vµ kim lo¹i kiÒm kh¸c (nÕu cã)
- Cèc thuû tinh, ®Ìn cån, èng nghiÖm, dông ®iÒu chÕ khi Clo, b×nh thu khÝ Clo, phÔu thuû
tinh, tÊm kÝnh, mu«i s¾t.
2. Ho¸ chÊt:
- HCl ®Æc vµ MnO
2
, nc cÊt, dung dÞch phenolphthalein, dung dÞch AgNO
3
, cån
III.ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
* Ho¹t ®éng 1 (kho¶ng 5 phót)
GV yªu cÇu HS:
- Quan s¸t b¶ng tuÇn hoµn, nªu vÞ trÝ nhãm kim
lo¹i kiÒm, ®äc tªn c¸c nguyªn tè trong nhãm.
- ViÕt u h×nh electron cña Na, Li, K.. cho
biÕt ®Æc ®iÓm cña líp electron ngoµi cïng
kh¶ n¨ng cho, nhËn electron cña nguyªn tö.
- Quan s¸t b¶ng trong SGK cho biÕt n¨ng l-
îng ion ho¸, thÕ ®iÖn cùc chuÈn E
0
,
m¹ng tinh
thÓ cña mét sè kim lo¹i kiÒm, rót ra nhËn xÐt.
- Suy ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña kim
lo¹i kiÒm.
I. VÞ trÝ vµ cÊu t¹o
1. VÞ trÝ cña kim lo¹i kiÒm trong b¶ng tuÇn
hoµn
HS; T×m hiÓu trong b¶ng tuÇn hoµn
2. CÊu t¹o cña kim lo¹i kiÒm
HS nªu:
* CÊu h×nh electron .
- Nguyªn chØ cã 1 e ë líp ngoµi cïng thuéc
ph©n líp s
* N¨ng l¬ng ion ho¸ thø nhÊt gi¸ trÞ nhá
nhÊt trong c¸c kim lo¹i vµ gi¶m dÇn Li ®Õn
C¸c.
*CÊu t¹o ®¬n chÊt: C¸c ®¬n chÊt mang
tinh thÓ lËp ph¬ng t©m khèi, kh«ng bÒn.
* Sè oxi ho¸: Nguyªn tö kim lo¹i kiÒm dÔ
dang t¸ch 1e ®Ó trë thµnh ion d¬ng cã ®iÖn
tÝch 1 +.
Ho¹t ®éng 2 (kho¶ng 5 phót).
GV yªu cÇu HS ph¸t biÓu, 2-3 HS nhËn xÐt, bæ
sung vµ hoµn thiÖn.
2. TÝnh chÊt vËt lÝ
HS lµm viÖc c¸ nh©n
- Quan s¸t b¶ng tãm t¾t cÊu t¹o tÝnh chÊt
vËt cña kim lo¹i kiÓm, môc nhiÖt ®é nãng
ch¶y, nhiÖt ®é s«i, khèi l¬ng riªng, ®é cøng, thÓ
®iÖn cùcchuÈn.
- §äc 1 th«ng tin trong bµi tÝnh chÊt vËt
lÝ.
- Rót ra nhËn xÐt vµ ph¸t biÓu ý kiÕn.
Ho¹t ®éng 3 (kho¶ng 15 phót)
* GV yªu cÇu HS nghiªn cøu tÝnh chÊt ho¸ häc
cña kim lo¹i kiÓm theo quy tr×nh sau:
®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc KiÓm tra dù ®o¸n
KÕt luËn
* Chó ý: Kh«ng thùc hiÖn ph¶n øng cña kim
lo¹i kiÒm i axit ph¶n øng rÊt m·nh liÖt,
3. TÝnh chÊt ho¸ häc
HS lµm viÖc nh©n (hoÆc theo nhãm) th¶o
luËn toµn líp:
- Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i kiÓm,
dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm trÝ, cÊu t¹o
nguyªn tö.
- KiÓm tra dù ®o¸n: §äc c¸c th«ng tin trong bµi
häc, nhí l¹i mét sè ph¶n øng ®· biÕt vÒ t¸c
Giáo án Hóa Học lớp 12 (3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Hóa Học lớp 12 (3) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (3) 9 10 335