Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Hóa Học lớp 12 (4)

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 25
(1 tiÕt)
Mét sè hîp chÊt quan träng
cña kim lo¹i kiÒm thæ
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
HiÓu : TÝnh chÊt ho¸ häc cña hi®roxit, cacbonat, sunfat cña KL kiÒm thæ.
BiÕt : Mét sè øng dông quan träng cña hîp chÊt KL kiÒm thæ .
2. KÜ n¨ng
BiÕt t×m hiÓu tÝnh chÊt cña mét sè hîp chÊt cô thÓ cña KL kiÒm thæ theo quy tr×nh chung :
Suy ®o¸n tÝnh chÊt KiÓm tra dù ®o¸n KÕt luËn
BiÕt tiÕn hµnh mét sè TN kiÓm tra tÝnh chÊt ho¸ häc cña Ca(OH)
2
, CaCO
3
, CaSO
4
.
ViÕt c¸c PTHH d¹ng ph©n tö, d¹ng ion thu gän minh ho¹ cho tÝnh chÊt cña Ca(OH)
2
,
CaCO
3
, CaSO
4
.
VËn dông kiÕn thøc ®· biÕt thuû ph©n, quan nÞªm axit, baz¬ , tÝnh chÊt ho¸ häc cña
baz¬, axit, muèi... ®Ó t×m hiÓu tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt.
BiÕt c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt Ca(OH)
2
, CaCO
3
, CaSO
4
dùa vµo c¸c ph¶n øng ®Æc trng.
II. ChuÈn bÞ
1. Dông cô
B¶ng tÝnh tan cña mét sè hîp chÊt KL kiÒm thæ phãng to.
èng nghiÖm vµ èng hót nhùa. §Ìn cån.
2. Hãa chÊt
– Dd Ca(OH)
2
, v«i t«i, CaCO
3
, CaSO
4
. Dd HCl, CH
3
COOH, níc cÊt, dd CuCl
2
.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 (kho¶ng 10
‘).
H·y viÕt PTHH nung nãng
Mg(NO
3
)
2
, CaCO
3
,
Mg(OH)
2
.XÐt xem cã ph¶n øng
x¶y ra khi nung nãng Ca(OH)
2
,
Ba(OH)
2
kh«ng ? Gt.Rót ra NX
vÒ tÝnh bÒn víi nhiÖt cña muèi
nitrat, cacbonat, hi®roxit cña KL
kiÒm thæ.
So s¸nh kh¸c nhau ®é tan
I. Mét tÝnh chÊt chung cña hîp chÊt KL kiÒm
thæ
1. TÝnh bÒn ®èi víi nhiÖt
Hîp chÊt BÞ nhiÖt ph©n hñy
Kh«ng bÞ nhiÖt
ph©n hñy
M(NO
3
)
2
§Òu bÞ nhiÖt ph©n hñy
2Mg(NO
3
)
2
o
t

2MgO +
4NO
2
+ O
2
MCO
3
§Òu bÞ nhiÖt ph©n hñy
MCO
3
o
t

MO + CO
2
M(OH)
2
M(OH)
2
o
t

MO + H
2
O
M lµ Be, Mg
M(OH)
2
M lµ Ca, Ba, Sr.
Giáo án Hóa Học lớp 12 (4) - Trang 2
Giáo án Hóa Học lớp 12 (4) - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án Hóa Học lớp 12 (4) 9 10 95