Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2

Được đăng lên bởi Julia Van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1
S¸ng:

Thø hai ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2011
TËp ®äc

Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim

I. Môc tiªu:
- HS ®äc ®óng, râ rµng toµn bµi; biÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c
côm tõ. HS hiÓu nghÜa c¸c tõ khã trong bµi vµ hiÓu néi dung cña bµi: C©u chuyÖn
khuyªn chóng ta lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.
- RÌn kÜ n¨ng ®äc ®óng, ®äc hiÓu cho HS .
- Gi¸o dôc HS kiªn tr×, nhÉn n¹i trong häc tËp.
II.§å dïng d¹y häc:
- GV : Mét chiÕc kim, mét thái s¾t, b¶ng phô ghi c©u dµi.
- HS : SGK TiÕng ViÖt 2.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
A. Më ®Çu:- GV giíi thiÖu 8 chñ ®iÓm.
- HS ®äc tªn chñ ®iÓm 1.
TiÕt1
B. Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi.
(GV sö dông trùc quan)
2.LuyÖn ®äc.
a. GV ®äc mÉu.
b. HD luyÖn ®äc , gi¶i nghÜa tõ:
*LuyÖn ®äc c©u:
- HD ®äc tõ khã: n¾n nãt, quyÓn s¸ch,
nguÖch ngo¹c, nªn kim ,….
*§äc tõng ®o¹n tríc líp:
- GV híng dÉn ®äc, gi¶i nghÜa tõ.
- GV nhËn xÐt.
* §äc ®o¹n trong nhãm.
*Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- Cho HS thi ®äc theo ®o¹n, c¶ bµi.

Ho¹t ®éng cña trß

- 1 HS ®äc l¹i bµi.
- HS ®äc nèi tiÕp c©u.

- HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp kÕt hîp gi¶i
nghÜa tõ khã.
- HS ®äc ®o¹n trong nhãm ®«i.
- 3 nhãm thi ®äc.

- GV cïng HS nhËn xÐt b×nh chän .
*§äc ®ång thanh.

- HS ®äc ®ång thanh ®o¹n 1.

TiÕt 2
3. Híng dÉn t×m hiÓu bµi :
- HS ®äc thÇm tõng ®o¹n ®Ó TL
- GV yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n, TLCH: tõng c©u hái.
- Mçi khi cÇm quyÓn s¸ch …
+ Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh nh thÕ nµo?
- Bµ ®ang mµi thái s¾t vµo t¶ng ®¸.
+ CËu bÐ thÊy bµ cô ®ang lµm g×?
- … ®Ó lµm thµnh mét chiÕc kim.
+ Bµ cô mµi thái s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ó lµm
g×?
- Mçi ngµy mµi thái s¾t…..
+ Bµ cô gi¶ng gi¶i nh thÕ nµo?
- 3 HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
+ C©u chuyÖn khuyªn em ®iÒu g×?
4.LuyÖn ®äc l¹i.
- 2 HS chän ®äc ®o¹n v¨n em yªu
N¨m häc: 2011 - 2012

1

- GV gäi HS ®äc ®o¹n, c¶ bµi.

thÝch.
- 2 HS ®äc l¹i c¶ bµi.

- GV nghe, söa lçi cho HS .
C. Cñng cè - dÆn dß:
- 2 HS tr¶ lêi.
+ Em thÝch nh©n vËt nµo trong truyÖn?
V× sao?
- HS l¾ng nghe.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc , dÆn HS ®äc l¹i
bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––
To¸n

¤n tËp c¸c sè ®Õn 100

I.Môc tiªu:
- HS biÕt ®Õm, ®äc, viÕt c¸c sè ®Õn 100; nhËn biÕt ®îc c¸c sè cã 1 ch÷ sè, c¸c sè
cã 2 ch÷ sè; sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt cã 1 ch÷ sè; sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷
sè; sè liÒn tríc, sè liÒn sau.
- RÌn kÜ n¨ng ®Õm, ®äc, viÕt sè ®óng, nhanh cho HS .
- Gi¸o dôc HS tÝch cùc, vît khã trong häc To¸n.
II.§å dïng d¹y häc:
- GV : B¶ng phô, b¶ng con.
- HS : B¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy

...
TuÇn 1
S¸ng: Thø hai ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2011
TËp ®äc
Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim
I. Môc tiªu:
- HS ®äc ®óng, râ rµng toµn bµi; biÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c
côm tõ. HS hiÓu nghÜa c¸c tõ khã trong bµi vµ hiÓu néi dung cña bµi: C©u chuyÖn
khuyªn chóng ta lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.
- RÌn kÜ n¨ng ®äc ®óng, ®äc hiÓu cho HS .
- Gi¸o dôc HS kiªn tr×, nhÉn n¹i trong häc tËp.
II.§å dïng d¹y häc:
- GV : Mét chiÕc kim, mét thái s¾t, b¶ng phô ghi c©u dµi.
- HS : SGK TiÕng ViÖt 2.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
A. Më ®Çu:- GV giíi thiÖu 8 chñ ®iÓm.
- HS ®äc tªn chñ ®iÓm 1.
TiÕt1
B. Bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi.
(GV sö dông trùc quan)
2.LuyÖn ®äc.
a. GV ®äc mÉu.
b. HD luyÖn ®äc , gi¶i nghÜa tõ:
*LuyÖn ®äc c©u:
- HD ®äc tõ khã: n¾n nãt, quyÓn s¸ch,
nguÖch ngo¹c, nªn kim ,….
*§äc tõng ®o¹n tríc líp:
- GV híng dÉn ®äc, gi¶i nghÜa tõ.
- GV nhËn xÐt.
* §äc ®o¹n trong nhãm.
*Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm.
- Cho HS thi ®äc theo ®o¹n, c¶ bµi.
- GV cïng HS nhËn xÐt b×nh chän .
*§äc ®ång thanh.
TiÕt 2
3. Híng dÉn t×m hiÓu bµi :
- GV yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n, TLCH:
+ Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh nh thÕ nµo?
+ CËu bÐ thÊy bµ cô ®ang lµm g×?
+ Bµ cô mµi thái s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ó lµm
g×?
+ Bµ cô gi¶ng gi¶i nh thÕ nµo?
+ C©u chuyÖn khuyªn em ®iÒu g×?
4.LuyÖn ®äc l¹i.
- 1 HS ®äc l¹i bµi.
- HS ®äc nèi tiÕp c©u.
- HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp kÕt hîp gi¶i
nghÜa tõ khã.
- HS ®äc ®o¹n trong nhãm ®«i.
- 3 nhãm thi ®äc.
- HS ®äc ®ång thanh ®o¹n 1.
- HS ®äc thÇm tõng ®o¹n ®Ó TL
tõng c©u hái.
- Mçi khi cÇm quyÓn s¸ch …
- Bµ ®ang mµi thái s¾t vµo t¶ng ®¸.
- … ®Ó lµm thµnh mét chiÕc kim.
- Mçi ngµy mµi thái s¾t…..
- 3 HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
- 2 HS chän ®äc ®o¹n v¨n em yªu
N¨m häc: 2011 - 2012
1
Giáo án lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 - Người đăng: Julia Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo án lớp 2 9 10 249