Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2 tuần 1

Được đăng lên bởi thienyet18112000
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1: Thø hai ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕt 1:Chµo cê :
TËp trung toµn trêng
__________________________________
TËp ®äc :
TiÕt 2+3 : Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim
I. Môc ®Ých yªu cÇu :
- §äc tr¬n toµn bµi. §äc ®óng c¸c míi : n¾n nãt, m¶i miÕt, «n tån, thµnh
tµi. C¸c tõ cã vÇn khã : QuyÓn, nguÖch ngo¹c, quay, c¸c tõ cã vÇn dÔ viÕt sai.
- BiÕt nghØ h¬i sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ.
- Bíc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi chuyÖn víi lêi nh©n vËt (lêi cËu bÐ, lêi
cô ).
- HiÓu nghÜa cña c¸c tõ ng÷ míi.
- HiÓu nghÜa ®en nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷ : c«ng mµi s¾t ngµy
nªn kim.
- Rót ®îc lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn : Lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i
míi thµnh c«ng.
II. §å dïng d¹y häc :
- Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc SGK.
- B¶ng phô viÕt s½n c©u ®o¹n v¨n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1.Giíi thiÖu (5’)
a.Khëi ®éng : Ch¬i trß ch¬i “ §è ch÷ ”
KT s¸ch vë ®å dïng cña HS
b. Giíi thiÖu bµi :
2. Ph¸t triÓn bµi (32’)
a.Ho¹t ®éng 1.LuyÖn ®äc ®o¹n 1+ 2.
* MT: HS ®äc lu lo¸t vµ ph¸t ©m ®óng
* TiÕn hµnh
- GV ®äc mÉu. - HS nghe
- GV HD HS ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
a. §äc tõng c©u. - HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u
- GV theo dâi HD HS ®äc c¸c tõ khã - HS ®äc : QuyÓn, nguÖch ngäac, n¾n
nãt ……
b. §äc tõng ®o¹n tríc líp.
- GV HD HS ®äc ng¾t nghØ h¬i ®óng chç
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n tríc
líp
-. §äc tõng ®o¹n trong nhãm . - HS ®äc theo nhãm
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm . - C¸c nhãm thi ®äc nh©n, tõng ®o¹n,
c¶ bµi
b.Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu bµi c¸c ®o¹n
1+ 2 .
* MT: C¸c em hiÓu ®îc cã t th× lµm
viÖc g× còng thµnh c«ng
* TiÕn hµnh
- HS ®äc thÇm tõng ®o¹n
* C©u 1 : - HS ®äc thÇm c©u 1
- Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh nh thÐ nµo ? - Mçi khi cÇm s¸ch cËu chØ ®äc ®îc vµi
1
Giáo án lớp 2 tuần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 tuần 1 - Người đăng: thienyet18112000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giáo án lớp 2 tuần 1 9 10 513