Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 2 tuần 27

Được đăng lên bởi nguyenhangthn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 25
Buæi s¸ng:

Thø hai, ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2011
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Nhµ trêng tæ chøc
________________________________
¢m nh¹c
(Gi¸o viªn chuyªn d¹y)
_______________________________
TËp ®äc
S¬n Tinh, Thñy Tinh

I - Môc tiªu
- §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi. Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ dµi.
BiÕt ®äc ph©n biÖt giäng ngêi kÓ víi giäng c¸c nh©n vËt.
- HiÓu nghÜa c¸c tõ: cÇu h«n, lÔ vËt …
- HiÓu néi dung truyÖn: ChuyÖn gi¶i thÝch n¹n lôt ë níc ta lµ do Thuû Tinh ghen tøc S¬n
Tinh g©y ra, ®ång thêi ph¶n ¸nh viÖc nh©n d©n ta ®¾p ®ª chèng lôt.
HSK-G: ®Æt c©u víi tõ míi, nªu néi dung bµi.
- Gi¸o dôc HS ý thøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu.
ii - §å dïng d¹y - häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. Bµi cò(5'): 2 HS ®äc bµi: Voi nhµ + tr¶ lêi c©u hái
NhËn xÐt, cho ®iÓm HS
2. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi(1')
b) LuyÖn ®äc(20')
TiÕt 1
- GV ®äc toµn bµi
- HS chó ý theo dâi
- LuyÖn ph¸t ©m: tuyÖt trÇn, cuån cuén, ®uèi søc, - HS t×m c¸c tõ khã
chµng trai
- LuyÖn ph¸t ©m
- LuyÖn ng¾t, nghØ
- HS ph¸t hiÖn c¸ch ®äc, luyÖn ®äc
Mét ngêi lµ S¬n Tinh, chóa miÒn non cao, cßn ngêi kia lµ Thuû Tinh vua vïng níc th¼m //
HS k-g ®Æt c©u víi tõ míi.
- HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong bµi

- Yªu cÇu HS ®äc phÇn chó gi¶i
- LuyÖn ®äc c©u
- Thi ®äc - ®äc ®o¹n
- §äc ®ång thanh
TiÕt 2
c) T×m hiÓu bµi(20')
- Nh÷ng ai ®Õn cÇu h«n MÞ N¬ng ?

- Lµ S¬n Tinh vµ Thuû Tinh

- Hïng V¬ng ph©n xö viÖc 2 vÞ thÇn cïng cÇu h«n - Vua giao hÑn: Ai mang ®ñ lÔ vËt ®Õn

1

nh thÕ nµo ?

tríc th× ®îc lÊy MÞ N¬ng

- KÓ l¹i cuéc chiÕn ®Êu gi÷a 2 vÞ thÇn ?

- HS kÓ theo gîi ý cña GV

- Yªu cÇu HS ®äc c©u hái 4

- HS th¶o luËn

- GV chèt néi dung: C©u chuyÖn nãi lªn mét ®iÒu Hs k-g nªu nhËn xÐt néi dung c©u
cã thËt: Nh©n d©n ta chèng lò lôt rÊt kiªn cêng
chuyÖn.
d) LuyÖn ®äc l¹i(10')

- 3 -> 4 HS thi ®äc l¹i truyÖn

3. Cñng cè - dÆn dß(1')
- NhËn xÐt tiÕt häc
Buæi chiÒu:

___________________________________
LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp
Bµi 25: LuyÖn viÕt ch÷ hoa V

I. Môc tiªu
- Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa V theo cì nhá.
- RÌn kÜ n¨ng viÕt côm tõ øng dông: “Vît suèi b¨ng rõng” cì võa, nhá; ch÷ viÕt ®óng
mÉu, râ rµng ®Òu nÐt vµ nèi ch÷ ®óng quy ®Þnh.
- Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, tØ mØ; ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc :
Ch÷ mÉu hoa V viÕt nghiªng, ®øng.
HS: vë LVC§
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. KiÓm tra bµi cò(5').
HS viÕt b¶ng con ch÷ hoa U, ¦ vµ tõ øng dông “Uèng ”
B. Bµi míi(30')
1. Giíi thiÖu bµi: Giíi thiÖu trùc tiÕp.
2. ¤n l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa V vµ côm tõ øng dông...
T uÇn 25
Thø hai, ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2011
Buæi s¸ng: Ho¹t ®éng tËp thÓ
Nhµ trêng tæ chøc
________________________________
¢m nh¹c
(Gi¸o viªn chuyªn d¹y)
_______________________________
TËp ®äc
S¬n Tinh, Thñy Tinh
I - Môc tiªu
- §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi. Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm dµi.
BiÕt ®äc ph©n biÖt giäng ngêi kÓ víi giäng c¸c nh©n vËt.
- HiÓu nghÜa c¸c tõ: cÇu h«n, lÔ vËt …
- HiÓu néi dung truyÖn: ChuyÖn gi¶i thÝch n¹n lôt ë níc ta do Thuû Tinh ghen tøc S¬n
Tinh g©y ra, ®ång thêi ph¶n ¸nh viÖc nh©n d©n ta ®¾p ®ª chèng lôt.
HSK-G: ®Æt c©u víi tõ míi, nªu néi dung bµi.
- Gi¸o dôc HS ý thøc b¶o vÖ ®ª ®iÒu.
ii - §å dïng d¹y - häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. Bµi cò(5'): 2 HS ®äc bµi: Voi nhµ + tr¶ lêi c©u hái
NhËn xÐt, cho ®iÓm HS
2. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi(1')
b) LuyÖn ®äc(20') TiÕt 1
- GV ®äc toµn bµi - HS chó ý theo dâi
- LuyÖn ph¸t ©m: tuyÖt trÇn, cuån cuén, ®uèi søc,
chµng trai
- HS t×m c¸c tõ khã
- LuyÖn ph¸t ©m
- LuyÖn ng¾t, nghØ - HS ph¸t hiÖn c¸ch ®äc, luyÖn ®äc
Mét ngêi lµ S¬n Tinh, chóa miÒn non cao, cßn ngêi kia lµ Thuû Tinh vua vïng níc th¼m //
- Yªu cÇu HS ®äc phÇn chó gi
- LuyÖn ®äc c©u
- Thi ®äc - ®äc ®o¹n
HS k-g ®Æt u i tõ míi.
- HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong bµi
- §äc ®ång thanh
TiÕt 2
c) T×m hiÓu bµi(20')
- Nh÷ng ai ®Õn cÇu h«n MÞ N¬ng ?
- Hïng V¬ng ph©n viÖc 2 thÇn cïng cÇu h«n
- Lµ S¬n Tinh vµ Thuû Tinh
- Vua giao hÑn: Ai mang ®ñ lÔ vËt ®Õn
1
Giáo án lớp 2 tuần 27 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 2 tuần 27 - Người đăng: nguyenhangthn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giáo án lớp 2 tuần 27 9 10 330