Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 2

Được đăng lên bởi Thịt Heo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch dạy học

TUẦN 2

Lớp 3

Thứ hai ngày 24/ 8 / 2015.
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN.
AI CÓ LỖI

I/ Mục tiêu : HS biết :
- Kiến thức: : - §äc ®óng,rµnh m¹ch,biÕt nghØ h¬i hîp lÝ sau c¸c dÊu chÊm,dÊu
phÈyvµ gi÷a c¸c côm tõ,bíc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi ngêi dÉn chuyÖn víi lêi c¸c nh©n
vËt.
- Kĩ năng : - HiÓu néi dung bµi: Ph¶i biÕt nhêng nhÞn b¹n, nghÜ tèt vÒ b¹n, dòng c¶m
nhËn lçi khi trãt c xö kh«ng tèt víi b¹n
* KÓ chuyÖn: - KÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn dùa theo tranh minh ho¹.
- Thái độ: - Gi¸o dôc trÝ th«ng minh,t×m tßi c¸i hay,c¸i ®Ñp.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Giao tiÕp: øng xö v¨n ho¸
- ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng
- KiÓm so¸t c¶m xóc
C¸c ph¬ng ph¸p, kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc:
- Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n - Tr¶i nghiÖm
- §ãng vai.
II/Chuẩn bị: - Giáo viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh : sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1)Bài cũ: 3’- 4’
- Gäi ®äc bµi Hai bµn tay em vµ TLCH -2HS lªn ®äc vµ TLCH
SGK
-NhËn xÐt,
-HS l¾ng nghe
2)Bài mới: 32’- 35’
-Häc sinh quan s¸t tranh vµ theo dâi.
a) Giới thiệu bài: 1’- 2’
*) Tập đọc:
- Quan sát tranh, nghe giới thiệu.
-GV cho HS quan sát năm yêu cầu bài
b) Hướng dẫn: 29’
Hoạt động 1: 15’-18’
-HS l¾ng nghe
* Luyên đọc:
+ Đọc mẫu và hướng dẫn cách đọc:
-HS ®äc tõ khã:kiªu c¨ng, hèi hËn,
can ®¶m, C«-rÐt-ti, khuûu tay, ...
- Đọc nối tiếp câu.
-HS ®äc nèi tiÕp c©u.
- Hướng dẫn luyện phát âm đúng.
-Hs ®äc theo híng dÉn cña GV
- Đọc từng đoạn trước lớp.
-§äc nèi tiÕp ®o¹n tríc líp sau ®ã ®äc
- GV cho hs tìm hiểu nghĩa các từ trong
trong nhãm
-Thi ®äc ®o¹n trong nhãm
phần chú giải ở từng đoạn
-C¶ líp §T ®o¹n 3,4
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Vô tình chạm vào tay bạn…
- Sau c¬n giËn En-ri-c« b×nh tÜnh l¹i,
+ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
nghÜ lµ b¹n Êy kh«ng cè ý....
- Tan häc thÊy C«-rÐt-ti theo m×nh
-V× sao hai bạn giận nhau?
nghÜ lµ b¹n ®Þnh ®¸nh.....
-V× sao En-ri-c« hối hận muốn xin lỗi C«- En-ri-c«
Bè
m¾ng
En-ri-c« lµ ngêi cã lçi.
ret-ti?
-En-ri-cô biết thương bạn.
-Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?
-Cô-ret-ti biết quý tình bạn
-HS tr¶ lêi.
-Bố đ· tr¸ch En-ri-c« như thế nào?
-Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen? -Mçi nhãm 3HS tù ph©n vai
-Thi ®äc truyÖn theo vai.
Trần Thi Trâm

Trường tiểu học Thuận Hòa

1

Kế hoạch dạy học

- C©u chuyÖn nµy nãi lªn ®iÒu g×?
+ Luyện đọc lại:
- Đọc mẫu đoạn 3
- Tổ chức cho hs thi đọc theo vai.

-NhËn xÐt.
-HS l¾ng nghe.

Lớp 3

-2HS kÓ l¹i c©u chuyÖn
-HS l¾ng nghe.

- HS quan s¸t lÇn lît 3 tranh, nhÈm
*) Kể chuyện: 13’-15’
kÓ.
- Bài cũ: 2’- 3’KÓ l¹i ...
Kế hoạch dạy học Lớp 3
TUẦN 2 Thứ hai ngày 24/ 8 / 2015.
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN.
AI CÓ LỖI
I/ Mục tiêu : HS biết :
- Kiến thức: : - §äc ®óng,rµnh m¹ch,biÕt nghØ h¬i hîp lÝ sau c¸c dÊu chÊm,dÊu
phÈyvµ gi÷a c¸c côm tõ,bíc ®Çu biÕt ®äc ph©n biÖt lêi ngêi dÉn chuyÖn víi lêi c¸c nh©n
vËt.
- năng : - HiÓu i dung bµi: Ph¶i biÕt nhêng nhÞn b¹n, nghÜ tèt b¹n, dòng c¶m
nhËn lçi khi trãt c xö kh«ng tèt víi b¹n
* KÓ chuyÖn: - KÓ l¹i ®îc tõng ®o¹n cña c©u chuyÖn dùa theo tranh minh ho¹.
- Thái độ: - Gi¸o dôc trÝ th«ng minh,t×m tßi c¸i hay,c¸i ®Ñp.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Giao tiÕp: øng xö v¨n ho¸ - ThÓ hiÖn sù c¶m th«ng
- KiÓm so¸t c¶m xóc
C¸c ph¬ng ph¸p, kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc:
- Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n - Tr¶i nghiÖm - §ãng vai.
II/Chuẩn bị: - Giáo viên: tranh, bảng phụ.
- Học sinh : sách giáo khoa.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1)Bài cũ: 3’- 4’
- Gäi ®äc bµi Hai bµn tay em TLCH
SGK
-NhËn xÐt,
2)Bài mới: 32’- 35’
a) Giới thiệu bài: 1’- 2’
*) Tập đọc:
-GV cho HS quan sát năm yêu cầu bài
b) Hướng dẫn: 29’
Hoạt động 1: 15’-18’
* Luyên đọc:
+ Đọc mẫu và hướng dẫn cách đọc:
- Đọc nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện phát âm đúng.
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- GV cho hs tìm hiểu nghĩa các từ trong
phần chú giải ở từng đoạn
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-sao hai bạn giận nhau?
-V× sao En-ri- hối hận mun xin lỗi C«-
ret-ti?
-Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?
-Bố đ· tr¸ch En-ri-c« như thế nào?
-Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen?
-2HS lªn ®äc vµ TLCH
-HS l¾ng nghe
-Häc sinh quan s¸t tranh vµ theo dâi.
- Quan sát tranh, nghe giới thiệu.
-HS l¾ng nghe
-HS ®äc khã:kiªu c¨ng, hèi hËn,
can ®¶m, C«-rÐt-ti, khuûu tay, ...
-HS ®äc nèi tiÕp c©u.
-Hs ®äc theo híng dÉn cña GV
-§äc nèi tiÕp ®o¹n tríc líp sau ®ã ®äc
trong nhãm
-Thi ®äc ®o¹n trong nhãm
-C¶ líp §T ®o¹n 3,4
-Vô tình chạm vào tay bạn…
- Sau c¬n giËn En-ri-c« nh tÜnh l¹i,
nghÜ lµ b¹n Êy kh«ng cè ý....
- Tan häc thÊy C«-rÐt-ti theo m×nh
En-ri-c« nghÜ lµ b¹n ®Þnh ®¸nh.....
- Bè m¾ng En-ri-c« lµ ngêi cã lçi.
-En-ri-cô biết thương bạn.
-Cô-ret-ti biết quý tình bạn
-HS tr¶ lêi.
-Mçi nhãm 3HS tù ph©n vai
-Thi ®äc truyÖn theo vai.
Trần Thi Trâm Trường tiểu học Thuận Hòa
1
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 2 - Người đăng: Thịt Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo Án lớp 3 chuẩn ktkn tuần 2 9 10 428