Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án lớp 3 năm 2015

Được đăng lên bởi Hoàng Thiên Ân
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 34
Thø hai ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2014
TËp ®äc - KÓ chuyÖn
Sù tÝch chó cuéi cung tr¨ng
I- Môc tiªu :
A- TËp ®äc:
-Bt ng¾t ng h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, ga c¸c côm .
-Hu néi dung, ý nga: Ca ngîi t×nh thuû chung, tÊm lßng nn hËu cña chó Cuéi; gi¶i
thÝch c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn vµ íc bay lªn mÆt tng cña loµi ngêi (TL ®îc c¸c c©u
i SGK)
B - chuyÖn:
Dùa vµo c¸c gîi ý trong sgk tõng ®äan u chun .
II- §å ng y- häc: Tranh minh ho¹ i ®äc trong SGK.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
p ®äc:
A- KTBC:
- Em y ®äc 1 ®o¹n trong i : Cãc kiÖn trêi
- GV cho ®iÓm.
B - Bµii: 1- Giíi thiÖu bµi:
2- Lun ®äc:
a) GV ®äc toµn bµi.
- GV cho hs quant tranh minh ho¹.
b) Híng n lun ®äc + gi nga :
(+) §äc tõng c©u:- GV HD ph¸t ©m tõ : liÒu
m¹ng, vung r×u, l¨n quay,quang rïi, cùa quËy
(+) §äc tõng ®o¹n tríc p:
+ Yªu cÇu hs ®äc nèi tp nhau tõng ®n, GV nh¾c hs
ng¾t ng h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u.
+ GV kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ: : tiÒu phu, kho¶ng
giËp b· trÇu, phó «ng, rÞt.
(+) §äc tõng ®o¹n trong nhãm:
- GV theo dâi, a cho 1 sè hs.
- 2 häc sinh n ®äc, p nhËn
t.
-c sinh theo dâi.
- Hs quan s¸t tranh.
- Hs ®äc nèi tiÕp tõng c©u ®Õn
t bµi (2 lît).
- Hs ®äc nèi tp tõng ®o¹n ®Õn
t bµi .
- Hs ®äc theo nm 3.
1
Giáo án lớp 3 năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án lớp 3 năm 2015 - Người đăng: Hoàng Thiên Ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo án lớp 3 năm 2015 9 10 35