Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mầm non

Được đăng lên bởi thientam1976
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
sChñ ®iÓm :

íc m¬ cña bÐ
(Thùc hiÖn 4 tuÇn tõ 6/12/ 2010 ®Õn 31 / 12/ 2010)

a. Môc tiªu:
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
* Dinh dìng- søc kháe
- BiÕt mét sè nghÒ liªn quan ®Õn cung cÊp thùc phÈm, b¶o vÖ søc kháe.
- ¡n uèng ®ñ chÊt ®Ó lín lªn cã søc kháe lµm viÖc.
- NhËn biÕt n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n
* PTV§ :
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: h« hÊp, tay, ch©n, bông, bËt.
- Thùc hiÖn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n v÷ng vµng.
- Thùc hiÖn 1 sè kü n¨ng ph¸t triÓn vËn ®éng tinh tÕ, khÐo lÐo cña bµn tay.
2.Ph¸t triÓn nhËn thøc:
+ Kh¸m ph¸ khoa häc :
- Trß chuyÖn vÒ nghÌ nghiÖp cña bè mÑ.
- Trß chuyÖn vÒ c¸c nghÒ nghiÖp phæ biÕn trong x· héi.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt vÒ 1 sè nghÒ, 1 sè hiÓu biÕt ban ®Çu,
®Þnh híng c¬ thÓ trÎ trong kh«ng gian.
+ Lµm quen víi to¸n :
- TrÎ x¸c ®Þnh ®îc chiÒu dµi, chiÒu réng cña 2 ®èi tîng.
- T¸ch nhãm cã sè lîng 2 lµm 2 phÇn
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
- TrÎ sö dông ng«n ng÷ ®Ó th«ng tin giao tiÕp b»ng lêi nãi, m¹nh d¹n khi tiÕp xóc víi ngêi lín vµ yªu cÇu sù gióp ®ì khi cÇn thiÕt.
- Sö dông kh¶ n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai, biÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe.
- BiÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ gië s¸ch.
- ThÓ hiÖn ®îc m¬ íc sau nµy cña m×nh b»ng lêi nãi.
- Thuéc c¸c bµi th¬, bµi h¸t trong chñ ®iÓm.
4. Ph¸t triÓn thÈm mü:
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp,
-TrÎ thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m,c¶m xóc khi tham gia c¸c ho¹t ®éng NThuËt :T¹o h×nh, ¢N
- Yªu thÝch, hµo høng tham gia ho¹t ®éng.
- BiÕt gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh t¹o ra.
5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi:
- BiÕt tªn s¶n phÈm, c«ng viÖc cña 1 sè nghÒ gÇn gòi.
- BiÕt ®îc tÇm quan träng cña c¸c nghÒ trong x· héi.
- Cã ý thøc gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i khi sö dông. Cã 1 sè kü n¨ng thÓ hiÖn vai ®¬n gi¶n.
b. m¹ng néi dung
- BÐ lín lªn íc lµm nghÒ nh cña bè mÑ
- C«ng viÖc cña cña bè mÑ
- S¶n phÈm, trang phôc, ®å dïng theo tõng
nghÒ cña bè mÑ
- Ých lîi cña c¸c nghÒ ®ã ®èi víi x· héi

+ BiÕt nghÒ x©y dùng bao gåm c¸c
nghÒ:
- NghÒ thî méc
- NghÒ thî x©y
- KiÕn tróc s
+ BiÕt c«ng viÖc, dông cô vµ s¶n
phÈm cña nghÒ x©y dùng

+BiÕt ý nghÜa cña nghÒ vµ biÕt yªu
quý ngêi lao ®éng

NghÒ nghiÖp cña bè mÑ

NghÒ x©y dùng

­íc­m¬­cña­bÐ

NghÒ gióp ®ì céng ®ång
- TrÎ biÕt c¸c nghÒ phæ biÕn trong x· héi:
gióp ®ì céng ®éng bé ®éi c¶nh s¸t NghÒ b¸c
sü
- BiÕt c«ng cô ,s¶n phÈm ,trang phôc ®Æc trng cña c¸c nghÒ .
- BiÕt ý nghÜa cña c¸c nghÒ ®ã mang Êm
no ,h¹nh phóc cho nh©n d©n
- T«n träng vµ quÝ träng c¸c c« chó c¶nh s¸t
bé ®éi
c. M¹ng ho¹t ®éng :
* LQVT:
- T¹o nhãm ®å vËt theo...
sChñ ®iÓm : íc m¬ cña bÐ
(Thùc hiÖn 4 tuÇn tõ 6/12/ 2010 ®Õn 31 / 12/ 2010)
a. Môc tiªu:
1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt:
* Dinh dìng- søc kháe
- BiÕt mét sè nghÒ liªn quan ®Õn cung cÊp thùc phÈm, b¶o vÖ søc kháe.
- ¡n uèng ®ñ chÊt ®Ó lín lªn cã søc kháe lµm viÖc.
- NhËn biÕt n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n
* PTV§ :
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c: h« hÊp, tay, ch©n, bông, bËt.
- Thùc hiÖn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n v÷ng vµng.
- Thùc hiÖn 1 sè kü n¨ng ph¸t triÓn vËn ®éng tinh tÕ, khÐo lÐo cña bµn tay.
2.Ph¸t triÓn nhËn thøc:
+ Kh¸m ph¸ khoa häc :
- Trß chuyÖn vÒ nghÌ nghiÖp cña bè mÑ.
- Trß chuyÖn vÒ c¸c nghÒ nghiÖp phæ biÕn trong x· héi.
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt vÒ 1 sè nghÒ, 1 sè hiÓu biÕt ban ®Çu,
®Þnh híng c¬ thÓ trÎ trong kh«ng gian.
+ Lµm quen víi to¸n :
- TrÎ x¸c ®Þnh ®îc chiÒu dµi, chiÒu réng cña 2 ®èi tîng.
- T¸ch nhãm cã sè lîng 2 lµm 2 phÇn
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷:
- TrÎ sö dông ng«n ng÷ ®Ó th«ng tin giao tiÕp b»ng lêi nãi, m¹nh d¹n khi tiÕp xóc víi ng-
êi lín vµ yªu cÇu sù gióp ®ì khi cÇn thiÕt.
- Sö dông kh¶ n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai, biÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe.
- BiÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ gië s¸ch.
- ThÓ hiÖn ®îc m¬ íc sau nµy cña m×nh b»ng lêi nãi.
- Thuéc c¸c bµi th¬, bµi h¸t trong chñ ®iÓm.
4. Ph¸t triÓn thÈm mü:
- H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp,
-TrÎ thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m,c¶m xóc khi tham gia c¸c ho¹t ®éng NThuËt :T¹o h×nh, ¢N
- Yªu thÝch, hµo høng tham gia ho¹t ®éng.
- BiÕt gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh t¹o ra.
5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi:
- BiÕt tªn s¶n phÈm, c«ng viÖc cña 1 sè nghÒ gÇn gòi.
- BiÕt ®îc tÇm quan träng cña c¸c nghÒ trong x· héi.
- Cã ý thøc gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i khi sö dông. Cã 1 sè kü n¨ng thÓ hiÖn vai ®¬n gin.
b. m¹ng néi dung
- BÐ lín lªn íc lµm nghÒ nh cña bè mÑ
- C«ng viÖc cña cña bè mÑ
- S¶n phÈm, trang phôc, ®å dïng theo tõng
nghÒ cña bè mÑ
- Ých lîi cña c¸c nghÒ ®ã ®èi víi x· héi
+ BiÕt nghÒ x©y dùng bao gåm c¸c
nghÒ:
- NghÒ thî méc
- NghÒ thî x©y
- KiÕn tróc s
+ BiÕt c«ng viÖc, dông cô vµ s¶n
phÈm cña nghÒ x©y dùng
Giáo án mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án mầm non - Người đăng: thientam1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Giáo án mầm non 9 10 866