Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án mẫu giáo

Được đăng lên bởi Tuấn Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ ba ngày 18/03/2014
CÙNG BÉ LÊN THUYỀN
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
HỌC
TOÁN
Tách gộp trong
phạm vi 3

NDTH
- Trò chơi: Kết
nhóm
- Hát: Bạn ơi có
biết; em đi chơi
thuyền

MỤC ĐÍCH

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tách gộp
nhóm có số lượng 3
thành 2 phần
+ Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng
đếm, so sánh
- Phát triển ngôn
ngữ, kỹ năng chơi
các trò chơi
+ Thái độ:
- Trẻ biết hợp tác
quan tâm, chia sẻ
cùng bạn, tích cực
tham gia hoạt động

CHUẨN BI

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động 1: Ổn định – Trò chuyện
- Hát: Bạn ơi có biết
- Đồ dùng, đồ - Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát
chơi trong lớp * Hoạt động 2: Ôn đếm đến 3, nhận biết số 3
có số lượng 3
- Cô mở ti vi cho trẻ xem đĩa các phương tiện giao
- Thẻ số 1,2,3
thông
- 3 cái thuyền - Cho trẻ đếm tạo âm thanh tương ứng
bằng xốp bi tít
- Cho trẻ đếm những nhóm đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Hột, hạt
có số lượng 3 và gắn thẻ số
- Cho trẻ lấy rổ trực quan và đếm những đồ dùng có
trong rổ, đặt thẻ số 3 tương ứng
- Hát: Em đi chơi thuyền
* Hoạt động 3: Tách gộp trong phạm vi 3
- Cho trẻ lấy rổ trực quan để trước mặt
- Cho trẻ xếp tất cả số thuyền bằng xốp bi tít
. Hướng dẫn trẻ xếp từ trái qua phải
. Cô thực hiện: Từ 3 chiếc thuyền cô tách thành 2
nhóm (1 – 2)
. Cho trẻ cùng thực hiện, trẻ đếm từng nhóm sau đó
đặt thẻ số tương ứng
. Cô gộp 2 phần lại thì cô có tất cả bao nhiêu chiếc
thuyền? Cho trẻ thực hiện và đặt thẻ số tương ứng
- Cho trẻ chơi: Tập tầm vông
. Cô cho trẻ lấy số hột có trong rổ
. Cô và trẻ cùng chơi
- Chơi: Chèo thuyền
* Hoạt động 3: Luyện tập – Trò chơi
- Trò chơi: Kết bạn
- Cách chơi: Cho trẻ về thành từng nhóm, mỗi nhóm có
3 bạn, sau đó trẻ sẽ tách nhóm theo yêu cầu của cô rồi
gộp lại

NX - ĐG
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
......


  !"#$ %& '()*# +,#
)*#
-
).
/012345
26789
 





:;9<30=
   
 !"#$%
&'(
:;>?=
  )* +
, - 
. / 0
1, )* + 

:/9@1=
  $ 
23 4, 3
5 , 6 7
33-
89 :5, 9
 - ";
 !"#$%
 !<,',%
%  
=>!6
,
A563@1=n đnh – Tr chuyn

?05@A:&
A563@1=Ôn đm đn 3, nhn bit s 3
?0BA->C3#@3-
0
?--43#D
?-19:59-";
 !"#$%A&E !
?-"FG723A&19:5
-G,H !%#D
I
A563@1=Tch gp trong phm vi 3
?-"FG723/#;H
?->FJ !=>!6
K#;:L>M23J
K?07@M%0&'
N<O'P
K?-57@,M 3
H !#D
K?0'("Q0FJ3-R
S?-7@A&H !#D
?-T(A0
K?0-"F !-G
K?0A&5
??U-
A563@1=Luyn tp – Tr chơi

??-A&M,V
%, 3 W-R(X309
"
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKK
Giáo án mẫu giáo - Trang 2
Giáo án mẫu giáo - Người đăng: Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án mẫu giáo 9 10 61