Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Ancol

Được đăng lên bởi Đợi Anh Em Nhé
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án hóa học
lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL
I - Mục tiêu bài học
1.Về kiến thức
HS hiểu:
 Định nghĩa, phân loại, đồng phân , danh pháp, liên kết
H, tính chất hoá học, điều chế ancol.
HS biết :
 Tính chất vật lí, ứng dụng của ancol.
2.Về kĩ năng
 GV giúp HS rèn luyện để đọc tên, viết công thức của
ancol và ngược lại.
 Viết đúng công thức đồng phân của ancol.
 Vận dụng liên kết H giải thích tính chất vật lí của
ancol.

 Vận dụng tính chất hoá học của ancol để giải đúng bài
tập.
II - Chuẩn bị
 Mô hình lắp ghép phân tử ancol để minh hoạ phần
định nghĩa, đồng phân, bậc của ancol, so sánh mô hình
phân tử H2O và C2H5OH.
 Thí nghiệm C2H5OH + Na hoặc phóng to hình 9.5
SGK.
 Thí nghiệm Cu(OH)2 + glixerin.
 Thí nghiệm so sánh (A), (B), (C) của ancol isoamylic
trong bài học .
 Các mẫu vật minh hoạ và ứng dụng của ancol.
III -Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động của GV & HS

Nội dung
I- ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI,

Hoạt động 1

ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

GV cho HS viết công 1. Định nghĩa
thức một vài ancol đã Ancol là những hợp chất hữu cơ

bíêt ở bài 49. Cho biết mà phân tử có nhóm hiđroxyl (những điểm gì giống OH) liên kết trực tiếp với nguyên
nhau về cấu tạo phân tử tử C no.
của các hợp chất hữu cơ

Các ancol no, đơn chức, mạch
hở hợp thành dãy đồng đẳng của

Hoạt động 2
GV : Em hãy nêu cách

ancol etylic có công thức chung
CnH2n+1OH (n  1).

xác định bậc của nguyên 2. Phân loại
tử C trong phân tử H,C.
Cho biết bậc của ancol
bằng bậc của nguyên tử
C liên kết với nhóm OH.

 Theo

cấu

tạo

gốc

hiđrocacbon
 Theo

số

lượng

hiđroxyl trong phân tử.

Hãy xác định bậc ancol.

Hoạt động 3
GV đàm thoại gợi mở
GV viết công thức đồng 3. Đồng phân, danh pháp
phân ancol và ete ứng
a) Đồng phân
với công thức phân tử

nhóm

C2H6O

- Đồng phân nhóm chức.

Hoạt động 4

- Đồng phân mạch C.

GV trình bày qui tắc gọi - Đồng phân về vị trí nhóm chức.
tên một chất để làm mẫu b) Danh pháp
. HS vận dụng để gọi tên
- Tên gốc chức
các hợp chất khác.
Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic
- Tên thay thế
Tên hiđrocacbon tương ứng + số
chỉ vị trí + ol
 Mạch chính được qui định là
mạch C dài nhất có chứa
nhóm OH.
 Số chỉ vị trí được bắt đầu từ
phía gần nhóm OH hơn
II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ
LIÊN KẾT H CỦA ANCOL
1. Tính chất vật lí
Theo dõi bảng 9.3 SGK

Hoạt động 5

- Ở đk thường các ancol từ

HS CH3OH đến khoảng C12H25OHlà
nghiên cứu các hằng số chất lỏng, C13H27OH trở lên là
vật lí ghi trong bảng 9.3 chất rắn.
GV

hướng

dẫn

trả lời các câu hỏi sau:

- Các ancol có từ 1 đến 3 nguy...
Giáo án hóa học
lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL
I - Mục tiêui học
1.Về kiến thức
HS hiểu:
Định nghĩa, phân loại, đồng phân , danh pháp, liên kết
H, tính chất hoá học, điều chế ancol.
HS biết :
Tính chất vt lí, ng dụng ca ancol.
2.Về kĩ năng
GV giúp HS rèn luyn để đọc tên, viết ng thức của
ancol và ngược lại.
Viết đúng công thức đồng phân của ancol.
Vận dụng liên kết H giải thích tính chất vật của
ancol.
Giáo án môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Ancol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Ancol - Người đăng: Đợi Anh Em Nhé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án môn Hóa học lớp 11 nâng cao - Ancol 9 10 123