Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi vananh761
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Khánh Tiên Năm học: 2014 - 2015
TUẦN 13
Thứ hai ngày 17 tháng 11 năm 2014
Tiết 1. Toán
Tiết 61 .giíi thiÖu Nh©n nhÈm sè cã hai ch÷ sè víi 11
I. Môc tiªu
- BiÕt c¸ch thùc hiÖn nh©n nhÈm sè cã 2 ch÷ sè víi 11.
- ¸p dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan.
II. CHUẨN BỊ :
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung
1. Tæ chøc: HS h¸t
2. Bµi cò: TÝnh gi¸ trÞ biÓu 12 x (27 + 46) - 1567
- NhËn xÐt, cho ®iÓm:
3.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi
H§1: H×nh thµnh kiÕn thøc míi
* GV viÕt phÐp tÝnh - HS ®äc.
* HS thùc hiÖn ®Æt tÝnh råi tÝnh - NhËn xÐt kÕt
qu¶.
Em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 tÝch riªng cña phÐp nh©n.
TÝch 297 so víi 27. C¸c ch÷ gièng kh¸c
nhau ë ®iÓm nµo?
=> Nh©n nhÈm 27 víi 11 ta lµm nh thÕ nµo?
- HS thùchiÖn nh©n nhÈm 48 x 11
H§2: LuyÖn tËp
Bµi 1:- HS tÝnh nhÈm - ghi kÕt qu¶ nhÈm.
- Nªu c¸ch tÝnh nhÈm.
Bµi 2:HS t×m x b»ng c¸ch tÝnh nhÈm.
Bµi 3:HS ®äc bµi, - HS nªu ®iÒu kiÖn bµi gi¶i.
Bµi 4: TiÕn hµnh TT bµi 3
4. Cñng cè, dÆn dß
- Nªu c¸ch nh©n nhÈm víi 11.
- DÆn dß vÒ bµi häc
I. LÝ thuyÕt:
1. VÝ dô:
a. 27 x 11 = ?
- C¸ch nhÈm: 2 céng 7 b»ng 9, viÕt 9
vµo gi÷a hai ch÷ sè cña 27, ta ®îc 297
b. 48 x 11 = ?
II. Thùc hµnh: Bµi 1, 3
NÕu cßn thêi gian lµm c¸c bµi cßn
l¹i
Bµi 1: TÝnh nhÈm
A, 374 b, 1045 c, 902
Bµi 2: T×m x
A, 275 b, 858
Bµi 3: Sè häc sinh khèi líp Bèn lµ:
11 x 17 = 187 (häc sinh)
Sè häc sinh khèi líp N¨m lµ:
11 x 15 = 165 (häc sinh)
Sè häc sinh c¶ hai khèi líp lµ:
187 + 165 = 352 (häc sinh)
§¸p sè: 352 häc sinh
Bµi 4: ý b, ®óng
Tiết 2. Kĩ thuật
Tiết 13. thªu mãc xÝch
I.Môc tiªu
- HS biÕt c¸ch thªu mãc xÝch
- Thªu ®îc mòi thªu mãc xÝch, C¸c mòi thªu t¹o thµnh nh÷ng ®êng chØ mãc nèi tiÕp t-
¬ng ®èi ®Òu nhau. Thªu ®îc Ýt nhÊt 5 vßng mãc xÝch. §êng thªu cã thÓ bÞ dóm
Giaó án lớp 4 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu
1
Giáo án môn Toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán lớp 4 - Người đăng: vananh761
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án môn Toán lớp 4 9 10 303