Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán lớp 4

Được đăng lên bởi Lê Tiến Đạt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch bài dạy- Lớp 4- Trường Tiểu học Hoằng Thanh
Tiến

TuÇn 33

GV: Trịnh Thị

Thø hai
Chµo cê
( líp trùc tuÇn nhËn xÐt )

To¸n
«n tËp c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè ( TiÕp theo)
I. Môc tiªu:
Gióp häc sinh «n tËp, cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp nh©n vµ phÐp
chia ph©n sè
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
- 2 Hs thùc hµnh, líp nx.
A, KiÓm tra bµi cò:
- Cho h/s thch hiÖn phÐp céng, trõ
ph©n sè
- Gv nx chung.
B, Bµi míi.
Bµi 1: Y/C häc sinh thùc hiÖn
a, 2 X 4  8 ; 8 : 2  8 X 3  24  4
phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè
3

7

21 21 3

21

2

42

7

8 4
8
7 2 4 2
8
:  X  ; X 
21 7 21 4 3 7 3 21

NhËn xÐt: tõ phÐp nh©n ta suy ra - PhÇn b,c lµm t¬ng tù
hai phÐp tÝnh chia
Bµi 2. T×m X
a, 2 xX  2 ; b. 2 : X 1 ; c. X :

Bµi 3:TÝnh

Bµi 4: Cho H/S lµm vë

7
22
7
3 5
3
11
2 2
2 1
7
X  : ; b. X  : ; X 22 x
3 7
5 3
11
7
5
X 
X 
X= 14
3
6
a, 3 X 7 1 (do7 RG cho 7; 3 RG cho3)
7 3
b, 3 : 3 1 do sè bÞ chia b»ng sè chia
7 7
2 1
c, X X 9  2 X 1X 9  1
3 6 11 3 X 6 X 11 11

d, Lµm t¬ng tù.
Bµi gi¶i
a, Chu vi tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
2
8
X4  ( m )
5
5
DiÖn tÝch tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
2 2
4
X  ( m2)
5 5 25
b, DiÖn tÝch 1 « vu«ng lµ:
2
2
6
X

( m 2)
25 25 125
Sè « vu«ng ®îc c¾t lµ:
4
4
:
25 (
25 625

« vu«ng)
c, ChiÒu réng tê giÊy h×nh ch÷ nhËt lµ:
4 4 1
:  ( m)
25 5

5

Kế hoạch bài dạy- Lớp 4- Trường Tiểu học Hoằng Thanh
Tiến

GV: Trịnh Thị

§¸p sè: a, 8 m; 4 m; c. 1 m
5
25
5
b, 25 « vu«ng

4. Cñng cè, dÆn dß.
- Mx tiÕt häc, vn lµm bµi tËp tiÕt 151 VBT.
-----------------------------------------------

Kế hoạch bài dạy- Lớp 4- Trường Tiểu học Hoằng Thanh
Tiến

Khoa häc
Quan hÖ thøc ¨n trong tù nhiªn

GV: Trịnh Thị

I. Môc tiªu:
Sau bµi häc, hs cã thÓ:
- KÓ ra mèi quan hÖ gi÷a yÕu tè v« sinh vµ h÷u sinhtrong tù nhiªn.
- VÏ vµ tr×nh bµy s¬ ®å mèi quan hÖ sinh vËt nµy lµ thøc ¨n cña sinh
vËt kia.
II. §å dïng d¹y häc.
- GiÊy khæ to vµ bót d¹.
- H×nh trang 130,131( sgk )
III. Ho¹t ®éng d¹y häc.
A, KiÓm tra bµi cò.
- Nªu nh÷ng dÊu hiÖu bªn ngoµi cña
sù trao ®æi chÊt gi÷a §V vµ m«i tr- 2,3 Hs nªu, líp nx, bæ sung.
êng?
- Gv nx, ghi ®iÓm.
B, Bµi míi.
1. Giíi thiÖu bµi.
* H§1: Tr×nh bµy mèi quan hÖ cña
thùc vËt ®èi víi c¸c yÕu tè v« sinh
vµ qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt cña TV:
Môc tiªu: X¸c ®Þnh mèi quan hÖ g÷a
c¸c yÕu tè v« sinh vµ h÷u sinh trong
tù nhiªn th«ng qua qu¸ tr×nh trao ®æi
chÊt cña thù vËt.
* C¸ch tiÕn hµnh
- Lµm viÖc theo cÆp:
- QS h×nh1 (128) TL nhãm 2
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
- Ph¸t hiÖn ra nh÷ng yÕu tè ®ãng vai - ¸nh s¸ng, níc, kh«ng khÝ...
trß quan träng ®èi víi sù...
Kế hoạch bài dạy- Lớp 4- Trường Tiểu học Hoằng Thanh GV: Trịnh Thị
Kế hoạch bài dạy- Lớp 4- Trường Tiểu học Hoằng Thanh GV: Trịnh Thị
Tiến
Tiến
TuÇn 33
Thø hai
Chµo cê
( líp trùc tuÇn nhËn xÐt )
To¸n
«n tËp c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè ( TiÕp theo)
I. Môc tiªu:
Gióp häc sinh «n tËp, cñng n¨ng thùc hiÖn phÐp nh©n phÐp
chia ph©n sè
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
A, KiÓm tra bµi cò:
- Cho h/s thch hiÖn phÐp céng, trõ
ph©n sè
- 2 Hs thùc hµnh, líp nx.
- Gv nx chung.
B, Bµi míi.
Bµi 1: Y/C häc sinh thùc hiÖn
phÐp nh©n vµ phÐp chia ph©n sè
NhËn xÐt: phÐp nh©n ta suy ra
hai phÐp tÝnh chia
a,
7
4
42
24
2
3
21
8
3
2
:
21
8
;
21
8
7
4
3
2
XX
21
8
3
2
7
4
;
3
2
4
7
21
8
7
4
:
21
8
XX
- PhÇn b,c lµm t¬ng tù
Bµi 2. T×m X
a,
22
11
7
:.;
3
1
:
5
2
.;
3
2
7
2
XcXbxX
11
7
22;
3
1
:
5
2
.;
7
2
:
3
2
xXXbX
3
7
X
6
5
X
X= 14
Bµi 3:TÝnh
a,
1
3
7
7
3
X
(do7 RG cho 7; 3 RG cho3)
b,
1
7
3
:
7
3
do sè bÞ chia b»ng sè chia
c,
11
1
1163
912
11
9
6
1
3
2
XX
XX
XX
d, Lµm t¬ng tù.
Bµi 4: Cho H/S lµm vë
Bµi gi¶i
a, Chu vi tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
( m )
DiÖn tÝch tê giÊy h×nh vu«ng lµ:
25
4
5
2
5
2
X
( m
2
)
b, DiÖn tÝch 1 « vu«ng lµ:
125
6
25
2
25
2
X
( m
2
)
Sè « vu«ng ®îc c¾t lµ:
25
625
4
:
25
4
( « vu«ng)
c, ChiÒu réng tê giÊy h×nh ch÷ nhËt lµ:
5
1
5
4
:
25
4
( m)
Giáo án môn Toán lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán lớp 4 - Người đăng: Lê Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo án môn Toán lớp 4 9 10 432