Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Toán

Được đăng lên bởi quynhnhu031094
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn:
Ngày giảng:
GVHD: Cô Trần Thị Viết.
GSTT: Nguyễn Thị Quỳnh Như.
Tiết 56:
ĐA THỨC
I. Mục tiêu
1 Nội dung của bài
- HS biết được thế nào là một đa thức.
- HS biết cách tìm bậc cảu đa thức và cách thu gọn đa thức.
2. Kỹ năng
Áp dụng được định nghĩa đa thức để nhận biết các đa thức
trong các bài toán cụ thể.
3. Thái độ
HS có ý thức xây dựng ý kiến học tập tự giác, tích cực và tinh
thần hợp tác trong học tập.
II. Chuẩn bị của GV và HS
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, phấn, bút dạ, thước kẻ.
- Bảng phụ có chuẩn bị hình vẽ trong SGK – Tr.36.
- Bảng phụ có chuẩn bị một số đa thức để phục vụ cho bài
giảng.
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở viết.
- Bút, thước kẻ.
III. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định lớp
- GV yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV và HS
Nội dung của bài
1
1
3
*GV : yêu cầu 2 HS lên bảng
a. x 2  x 2  2 x 2  (1   2) x 2   x 2
2
2
2
- HS1: Thu gọn biểu thức:
a. x2 

1
2

x2  2x2
2

1
 3 
b.  xy 2  x 2 y 4  0.25 x 2 y 4
2
 2 

2



b.  xy 2  x 2 y 4  0.25 x 2 y 4
2
 2 
3

1

3 2 4 1 2 4
x y  x y  0.25 x 2 y 4
2
2
2 4
 1, 25 x y
1
2
 2 
x 5 y 3  ( x 2 y ) 2 xy    x 5 y   y 
2
 3 


- HS 2: Đơn thức sau đây sau khi thu
gọn có bậc là mấy?
1
x 5 y 5  ( x 2 y )2 xy 
2
2
 2 5
  x y   y 
 3 

*HS: lên bảng làm bài.

1
2
 x5 y 3  x5 y 3  x5 y 3
2
3
1 2

  1    x5 y 3
2 3

1
  x5 y3
2

Vậy đơn thức có bậc là 8

*GV : yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài
làm của 2 bạn.
*HS: nhận xét.
*GV: nhận xét và cho điểm.
3. Nội dung bài học:
Hoạt động của GV và HS
*GV: Giờ trước chúng ta đã được biết
về đơn thức, bậc của đơn thức, đơn thức
đồng dạng, các phép tính cộng, trừ đơn
thức đồng dạng. Hôm nay chúng ta sẽ
cùng đi tìm hiểu về đa thức. Đó chính là
nội dung của bài học ngày hôm nay, bài
ĐA THỨC.
*HS : nghe giáo viên giới thiệu.
*GV: Để biết được thế nào là một đa
thức chúng ta sẽ cùng xét ví dụ trong
SGK.tr36. Một bạn đứng tại chỗ đọc ví
dụ.
*HS: đọc ví dụ
*GV: Hãy viết biểu thức biểu thị diện
tích của hình trên.
*HS: Cả lớp viết và 1 HS lên bảng làm.
*GV:Em hãy nhận xét bài của bạn .
*HS: nhận xét.
*GV : nhận xét
*GV đưa ra biểu thức:
+) 3x2  y2 +

5
3

xy  7x ( 2)

+) x2y  3xy + 3x2y  3+
+ xy 

1
2

x + 5 (3)

Nội dung của bài
Tiết 56
ĐA THỨC
1. Đa thức
a. Ví dụ ( sgk-36)

Bài
làm:
Biểu thức biểu thị diện tích của hình
trên là:
1
x 2  y 2  xy (1)
2
- Cho các biểu thức
+) 3x2  y2 +

5
3

xy  7x (2)

+) x2y  3xy + 3x2y  3+
+ xy 

1
2

x + 5 (3)

*GV: Em có...



 
!"

#$%&'
()*&+,-
.-/ 0&12)/,3&
.-&4&52-6&&/,3&7&4&8/,3&
9:;<
=>*%/ 0&/?,/,3&/@6-&4&/,3&
&4&-4&%@
A4/)
&BC3&DE*FCG8&6>F4&HI&&F&7
0>4&8&6>
##J-&+,7
( 47'
. 4&4G,H>KH-L*H M&GN
. O>%&B&J-57P:QA"
. O>%&B&J-2)R/,3&/@>%&7%&-

98&
.4&4G,H7S7
.OLH M&GN
###5-
(T/1M>
.'&1M> S-4&4?R
9:@2,-&U
/)&+,7 )*&+,-
VGV'&91'-
.(8-@3&
,D
9
9
(
D
9
9D
9
-
9
9 9 W 9 W
A (
X9!
9 9
xy x y x y
,
9 9 9 9 9
( ( A
9 Y( 9Z
9 9 9
x x x x x  
-
9
9 9 W 9 W
A (
X9!
9 9
xy x y x y
9 W 9 W 9 W
9 W
A (
X9!
9 9
(H9!
x y x y x y
x y
9
! A 9 9 !
( 9
Y Z
9 A
x y x y xy x y y
Giáo án môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Toán - Người đăng: quynhnhu031094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo án môn Toán 9 10 58