Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nấu ăn

Được đăng lên bởi myphuongsh
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 2417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung Taâm KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY
Naêm hoïc : 2009 –
2010
========================================================
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRUNG TAÂM KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY
***@***

NGHEÀ

Khoái

: 11

Giaùo vieân : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Naêm hoïc : 2009-2010

GIAÙO AÙN
Tieát: 1

BAØI MÔÛ ÑAÀU

=========================================================
Giaùo vieân : Nguyễn Thị Phương Nga 1 Giaùo aùn ngheà : NAÁU AÊ – khoái : 11

Trung Taâm KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY
Naêm hoïc : 2009 –
2010
========================================================
I- MUÏC TIEÂU:
- Hoïc sinh bieát ñöôïc nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa vaên hoaù aåm thöïc Vieät Nam.
- Thaáy ñöôïc vò trí, vai troø vaø trieån voïng cuûa ngheà naáu aên.
- Naém ñöôïc ñoái töôïng, coâng cuï lao ñoäng trong naáu aên.
II-TROÏNG TAÂM: Giuùp HS hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc ngheà.
III- CHUAÅN BÒ:
+ Giaùo vieân: Giaùo aùn.
IV – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1- OÅn ñònh toå chöùc lôùp hoïc: Thôøi gian:5’
2- Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng
3- Giaûng baøi môùi:
- Giôùi thieäu baøi: Naáu aên laø moät ngheà heát söùc quan troïng trong ñôøi soáng
xaõ hoäi. Xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån nhu caàu aên uoáng ngaøy caøng cao, ngöôøi noäi
trôï laø moät ngöôøi raát quan troïng trong gia ñình. Nhö vaäy ta caàn tìm hieåu qua aåm
thöïc Vieät Nam vaø vò trí,vai troø trieån voïng cuûa ngheà.
- Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Thôøi Noäi dung giaûng
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
ÑD
gian
daïy
daïy hoïc
4
1
2
3
4

=========================================================
Giaùo vieân : Nguyễn Thị Phương Nga 2 Giaùo aùn ngheà : NAÁU AÊ – khoái : 11

Trung Taâm KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY
Naêm hoïc : 2009 –
2010
========================================================
- G. thieäu veà aåm thöïc
1’
- Phöông phaùp cheá VN.
- Laéng nghe vaø traû
bieán moùn aên cuõng - Keát hôïp thuyeát trình – lôøi caâu hoûi.
raát ña daïng, ñieån gôïi môû vaø vaán ñaùp.
- Khoâng gioáng nhau
hình laø:xaøo, raùn, - Moãi daân toäc, moãi maø moãi nôi coù moãi
vuøng,mieàn taäp quaùn, taïp quaùn,khaåu vò
nöôùng, naáu…
- Khaåu vò aên uoáng khaåu vò aên uoáng coù khaùc nhau.
cuûa ngöôøi VN coù gioáng nhau khoâng?
-HS: Keå ra moät soá
nhöõng ñaëc ñieåm -GV: Em haõy keå moät soá
phöông
phaùp
phöông phaùp cheá
rieâng veà traïng
nhö:xaøo,raùn…
bieán moùn aên maø em
thaùi.
ñaõ bieât?
- Khaåu vò aên uoáng
cuûa ngöôøi VN coù
söï khaùc bieät giöõa 3
mieàn.
II/ Khaùi quaùt
chung veà ngheà
naáu aên:
1- Vò trí, vai troø vaø
trieån voïng phaùt
...
Trung Taâm KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY Naêm hoïc : 2009 –
2010
========================================================
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRUNG TAÂM KTTH – HN – DN HƯƠNG THỦY
***@***
NGHEÀ
Khoái : 11
Giaùo vieân : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
Naêm hoïc : 2009-2010
GIAÙO AÙN
Tieát: 1 BAØI MÔÛ ÑAÀU
=========================================================
Giaùo vieân : Nguyễn Thị Phương Nga 1 Giaùo aùn ngheà : NAÁU AÊ – khoái : 11
Giáo án nấu ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án nấu ăn - Người đăng: myphuongsh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
Giáo án nấu ăn 9 10 655