Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án ngữ Văn 6 kỳ II

Được đăng lên bởi Cuc Dinh
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 6185 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Giáo án ngữ Văn 6 - Năm học 2006 -2007

Tuần 19

- bài 18

Tiết 73, 74: Bài học đ ờng đời đầu tiên
Tiết 75: Phó từ
Tiết 76: Tìm hiểu chung về văn miêu tả

Bài học đờng đời đầu tiên

Tiết 73,74 :
Ngày soạn :
Ngày dạy :

( Trích “ Dế Mèn phiêu lu kí ” – Tô Hoài )

a. Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh :
• Hiểu đợc nội dung, ý nghĩa của bài học đờng đời đầu tiên đối với Dế Mèn
cũng là đối với chúng ta.
• Nắm đợc một vài nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả, kể chuyện và sử
dụng từ ngữ.

B. Chuẩn bị của GV- HS :

a. Giáo viên: Soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học: tranh ảnh,
tác phẩm
b. Học sinh: Soạn bài.

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
Hoạt động của GV – HS

Học sinh đọc phần * SGK- 8
( Từ đầu đến “ thể loại” )
*GV : Phần chú thích cho con những hiểu biết
gì về tác giả?
- Tên thật là Nguyễn Sen sinh ngày 10. 8. 1920..
Sinh ra và lớn lên ở quê mẹ là làng Nghĩa Đô,
phủ Hoài Đức – Hà Tây nay là huyện Từ Liêm
– Hà Nội.
- Tuổi thơ gắn bó với kỉ niệm quê hơng. Nơi ấy

Nội dung cần đạt

I . Giới thiệu tác giả, tác
phẩm
1. Tác giả:
- Tô Hoài (1920 ) - nhà văn
của những phong tục tập quán, ông
có một khối lợng tác phẩm phong
phú, đồ sộ.

Giáo viên : Đặng Thị Doanh - Trờng THCS Trực Thái

1

Giáo án ngữ Văn 6 - Năm học 2006 -2007
có dòng sông Tô Lịch chảy qua. Ông đã lấy tên
đất, tên sông ghép lại thành bút danh cho mình:
Tô Hoài.
*Học sinh đọc phần giới thiệu tác phẩm “ Dế
Mèn…”

Giáo viên kể sơ lợc từ đầu truyện đến đoạn
trích.
2. Tác phẩm.
- Gồm 10 chơng. Đoạn trích là ch.
ơng thứ nhất.
- Là tác phẩm đặc sắc nhất của
ông viết cho thiếu nhi.
- Đợc dịch ra nhiều thứ tiếng trên
thế giới
GV : Văn bản “ Bài học đờng đời đầu tiên”
có hai nội dung.
II . Tìm hiểu văn bản :
- Phần đầu : miêu tả hình dáng, tính
Đoạn trích : Bài học đờng đời
cách Dế Mèn.
đầu tiên.
- Phần sau : kể về bài học đờng đời đầu
tiên của Dế Mèn.
1. Bố cục : 2 phần
Hãy xách định hai phần nội dung đó trên văn
Từ đầu đến “ đứng đầu thiên hạ
bản.
rồi”: Hình dáng, tính cách của Dế
GV : Phần nội dung kể về bài học đờng đời Mèn
đầu tiên của Dế Mèn có các sự việc chính nào?
Tiếp theo đến hết: bài học đờng
< HS : 3 sự việc chính : Mèn trò chuyện với đời dầu tiên của DM
Choắt  Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của
Dế Choắt  Sự ân hận của Dế Mèn. >
GV: Sự việc nào là chính dẫn đến bài học đầu
tiên cho Dế Mèn?
< HS : Sự việc thứ 2 >
GV : Truyện kể theo ngôi thứ mấy? Ngôi kể
nh vậy có tác dụng gì?
< HS : Ngôi thứ nhất, giúp nhân vật tự bộc lộ...
Gi¸o ¸n ng÷ V¨n 6 - N¨m häc 2006 -2007
TiÕt 73,74 : Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn
( TrÝch DÕ MÌn phiªu lu kÝ ” – T« Hoµi )
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :
a. Môc tiªu cÇn ®¹t:
Gióp häc sinh :
HiÓu ®îc néi dung, ý nghÜa cña bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn ®èi víi DÕ MÌn
còng lµ ®èi víi chóng ta.
N¾m ®îc mét vµi nÐt ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt miªu t¶, chuyÖn
dông tõ ng÷.
B. ChuÈn bÞ cña GV- HS:
a. Gi¸o viªn: So¹n gi¸o ¸n, chuÈn ®å dïng d¹y häc: tranh ¶nh,
t¸c phÈm
b. Häc sinh: So¹n bµi.
C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò :
3. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña GV – HS Néi dung cÇn ®¹t
Häc sinh ®äc phÇn * SGK- 8
( Tõ ®Çu ®Õn “ thÓ lo¹i” )
*GV : PhÇn chó thÝch cho con nh÷ng hiÓu biÕt
g× vÒ t¸c gi¶?
- Tªn thËt NguyÔn Sen sinh ngµy 10. 8. 1920..
Sinh ra lín lªn ë quª lµng NghÜa §«,
phñ Hoµi §øc T©y nay huyÖn Liªm
– Hµ Néi.
- Tuæi th¬ g¾n víi niÖm quª h¬ng. N¬i Êy
I . Giíi thiÖu c gi¶, t¸c
phÈm
1. T¸c gi¶:
- Hoµi (1920 ) - nhµ v¨n
cña nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, «ng
mét khèi lîng t¸c phÈm phong
phó, ®å sé.
Gi¸o viªn : §Æng ThÞ Doanh - Trêng THCS Trùc Th¸i
1
TuÇn 19 - bµi 18
TiÕt 73, 74: Bµi häc ®êng ®êi ®Çu tiªn
TiÕt 75: Phã tõ
TiÕt 76: T×m hiÓu chung vÒ v¨n miªu t
Giáo án ngữ Văn 6 kỳ II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án ngữ Văn 6 kỳ II - Người đăng: Cuc Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Giáo án ngữ Văn 6 kỳ II 9 10 800