Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án phụ đạo toan 8 kì 2

Được đăng lên bởi daovantuyen1980
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày dạy: 8A…………….

Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
TiÕt 1 ---Më ®Çu vÒ ph¬ng tr×nh

1.Môc tiªu
- a.KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm ph¬ng tr×nh vµ c¸c thuËt ng÷ nh vÕ ph¶i, vÕ tr¸i,
nghiÖm cña ph¬ng tr×nh, tËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh.
- b.KÜ n¨ng: HiÓu vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c thuËt ng÷ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó diÔn ®¹t bµi gi¶i ph¬ng tr×nh sau nµy.
-c.Th¸i ®é: Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¶i ph¬ng tr×nh, bíc ®Çu lµm quen vµ biÕt c¸ch sö dông
quy t¾c chuyÓn vÕ vµ quy t¾c nh©n.
2) ChuÈn bÞ cña GV vµ HS :
*a) ChuÈn bÞ cña GV: Gi¸o ¸n+ SGK ; SBT , thíc kÎ , B¶ng phô………………..
* b) ChuÈn bÞ cña HS : Vë ghi+ SGK; SBT ;thíc kÎ, ………
3) TiÕn tr×nh bµi d¹y :
a)- KiÓm tra bµi cò: kh«ng
b)- Néi dung d¹y häc Bài míi
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung chÝnh (ghi b¶ng)
1.
Ph
¬ng
tr×nh mét Èn
Ho¹t ®éng 1:ôn lại kh¸i niÖm ph¬ng tr×nh,
Lµ
ph¬ng
tr×nh cã d¹ng A(x) = B(x)
ph¬ng tr×nh mét Èn (19')
Trong
®ã:
A(x) lµ vÕ tr¸i, B(x) lµ vÕ ph¶i vµ lµ
Gv:Ghi b¶ng hÖ thøc
2x + 5 = 3(x – 1) + 2 vµ nªu l¹i bµi to¸n t×m 2 biÓu thøc cña cïng 1 biÕn x
VDô1: 2x+1 = x lµ ph¬ng tr×nh víi Èn x
x quen thuéc sau ®ã giíi thiÖu c¸c thËt ng÷
2t – 5 = 3(4 – t) – 7 lµ ph¬ng tr×nh víi Èn
“ph¬ng tr×nh”, “Èn” , “vÕ ph¶i”, “vÕ tr¸i”
t
Hs:Tù lÊy thªm c¸c vÝ dô kh¸c vÒ ph¬ng tr×nh
VD2. TÝnh gi¸ trÞ mçi vÕ cña ph¬ng tr×nh
mét Èn
2x + 5 = 3(x – 1) + 7 víi x = 1
Gv:Yªu cÇu Hs thùc hiÖn VD2
Ta cã: 2.1 + 5 = 3(1 – 1) + 7 (= 7)
Hs:Cïng thùc hiÖn t¹i chç vµo b¶ng nhá vµ
NhËn thÊy: Víi x = 1 th× 2 vÕ cña ph¬ng tr×nh
th«ng b¸o kÕt qu¶
Gv:nªu kh¸i niÖm “nghiÖm cña ph¬ng tr×nh”? nhËn cïng 1 gi¸ trÞ. Do ®ã ta gäi x = 1 lµ 1
nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®ã.
Gv:Cho Hs thùc hiÖn tiÕp VD3/
VD3. Cho ph¬ng tr×nh 2(x+2) - 4 = 6- x
Hs:Th¶o luËn theo nhãm cïng bµn vµ tr¶ lêi
a) x = - 2 kh«ng tho¶ m·n ph¬ng tr×nh
t¹i chç
b) x = 2 cã lµ 1 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
Gv:Giíi thiÖu cho Hs c¸c néi dung chÝnh
*Chó ý:
trong phÇn chó ý
a)HÖ thøc x = m (víi m lµ 1 sè nµo ®ã) còng
Hs:Nghe – HiÓu ghi nhËn kiÕn thøc míi
lµ 1 ph¬ng tr×nh. Ph¬ng tr×nh nµy chØ râ r»ng
m lµ nghiÖm duy nhÊt cña nã
Gv:Giíi thiÖu cho Hs c¸c c¸ch diÔn ®¹t kh¸c
nhau ®Ó chØ mét sè lµ nghiÖm cña mét ph¬ng b) Mét ph¬ng tr×nh cã thÓ cã 1 nghiÖm, 2
nghiÖm, v« sè nghiÖm hoÆc v« nghiÖm
tr×nh (qua VD1)
VDô 1:
+)Ph¬ng tr×nh x2 = 9 cã 2 nghiÖm lµ x = 3 vµ
Hs:Nghe – HiÓu ghi nhËn kiÕn thøc míi
x=- 3
+) Ph¬ng tr×nh x2 +2= 0 V« nghiÖm
Gv:Yªu cÇu Hs diÔn ®¹t c¸c c¸ch kh¸c nhau
+)Sè x = 4 lµ 1 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x2 –
®Ó chøng tá sè x = 6 lµ nghiÖm cña ph¬ng
16 = 0 hoÆc x =-4 tho¶ m·n ph¬ng tr×...
Ng y dà ạy: 8A…………….
Ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn
TiÕt 1 ---Më ®Çu vÒ ph¬ng tr×nh
1.Môc tiªu
- a.KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm ph¬ng tr×nh vµ c¸c thuËt ng÷ nh vÕ ph¶i, vÕ tr¸i,
nghiÖm cña ph¬ng tr×nh, tËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh.
- b.KÜ n¨ng: HiÓu vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c thuËt ng÷ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó diÔn ®¹t bµi gi¶i ph-
¬ng tr×nh sau nµy.
-c.Th¸i ®é: Häc sinh hiÓu kh¸i niÖm gi¶i ph¬ng tr×nh, bíc ®Çu lµm quen vµ biÕt c¸ch sö dông
quy t¾c chuyÓn vÕ vµ quy t¾c nh©n.
2) ChuÈn bÞ cña GV vµ HS :
*a) ChuÈn bÞ cña GV: Gi¸o ¸n+ SGK ; SBT , thíc kÎ , B¶ng phô………………..
* b) ChuÈn bÞ cña HS : Vë ghi+ SGK; SBT ;thíc kÎ, ………
3) TiÕn tr×nh bµi d¹y :
a)- KiÓm tra bµi cò: kh«ng
b)- Néi dung d¹y häc B i míià
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung chÝnh (ghi b¶ng)
Ho¹t ®éng 1 : ôn lại kh¸i niÖm ph ¬ng tr×nh,
ph ¬ng tr×nh mét Èn (19')
Gv:Ghi b¶ng hÖ thøc
2x + 5 = 3(x – 1) + 2 vµ nªu l¹i bµi to¸n t×m
x quen thuéc sau ®ã giíi thiÖu c¸c thËt ng÷
“ph¬ng tr×nh”, “Èn” , “vÕ ph¶i”, “vÕ tr¸i”
Hs:Tù lÊy thªm c¸c vÝ dô kh¸c vÒ ph¬ng tr×nh
mét Èn
Gv:Yªu cÇu Hs thùc hiÖn VD2
Hs:Cïng thùc hiÖn t¹i chç vµo b¶ng nhá vµ
th«ng b¸o kÕt qu¶
Gv:nªu kh¸i niÖm “nghiÖm cña ph¬ng tr×nh”?
Gv:Cho Hs thùc hiÖn tiÕp VD3/
Hs:Th¶o luËn theo nhãm cïng bµn vµ tr¶ lêi
t¹i chç
Gv:Giíi thiÖu cho Hs c¸c néi dung chÝnh
trong phÇn chó ý
Hs:Nghe – HiÓu ghi nhËn kiÕn thøc míi
Gv:Giíi thiÖu cho Hs c¸c c¸ch diÔn ®¹t kh¸c
nhau ®Ó chØ mét sè lµ nghiÖm cña mét ph¬ng
tr×nh (qua VD1)
Hs:Nghe – HiÓu ghi nhËn kiÕn thøc míi
Gv:Yªu cÇu Hs diÔn ®¹t c¸c c¸ch kh¸c nhau
®Ó chøng tá sè x = 6 lµ nghiÖm cña ph¬ng
tr×nh 2x + 5 = 3(x – 1) + 2
Hs:Suy nghÜ – Tr¶ lêi t¹i chç
Ho¹t ®éng2: Gi¶i ph ¬ng tr×nh(7')
Gv:nªu kh¸i niÖm tËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
vµ kh¸i niÖm gi¶i ph¬ng tr×nh?
Hs:Nghe – HiÓu nh¾c l¹i kiÕn thøc cò
Gv:Cho Hs lµm tiÕp b i tà ập §iÒn vµo chç
trèng
2Hs:Lªn b¶ng ®iÒn vµo chç trèng
Hs:Cßn l¹i theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung
GV: th«ng b¸o- Gi¶i ph¬ng tr×nh lµ ph¶i t×m
1. Ph ¬ng tr×nh mét Èn
Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng A(x) = B(x)
Trong ®ã: A(x) lµ vÕ tr¸i, B(x) lµ vÕ ph¶i vµ lµ
2 biÓu thøc cña cïng 1 biÕn x
VDô1: 2x+1 = x lµ ph¬ng tr×nh víi Èn x
2t – 5 = 3(4 – t) – 7 lµ ph¬ng tr×nh víi Èn
t
VD2. TÝnh gi¸ trÞ mçi vÕ cña ph¬ng tr×nh
2x + 5 = 3(x – 1) + 7 víi x = 1
Ta cã: 2.1 + 5 = 3(1 – 1) + 7 (= 7)
NhËn thÊy: Víi x = 1 th× 2 vÕ cña ph¬ng tr×nh
nhËn cïng 1 gi¸ trÞ. Do ®ã ta gäi x = 1 lµ 1
nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®ã.
VD3. Cho ph¬ng tr×nh 2(x+2) - 4 = 6- x
a) x = - 2 kh«ng tho¶ m·n ph¬ng tr×nh
b) x = 2 cã lµ 1 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
* Chó ý:
a)HÖ thøc x = m (víi m lµ 1 sè nµo ®ã) còng
lµ 1 ph¬ng tr×nh. Ph¬ng tr×nh nµy chØ râ r»ng
m lµ nghiÖm duy nhÊt cña nã
b) Mét ph¬ng tr×nh cã thÓ cã 1 nghiÖm, 2
nghiÖm, v« sè nghiÖm hoÆc v« nghiÖm
VDô 1:
+)Ph¬ng tr×nh x
2
= 9 cã 2 nghiÖm lµ x = 3 vµ
x=- 3
+) Ph¬ng tr×nh x
2
+2= 0 V« nghiÖm
+)Sè x = 4 lµ 1 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x
2
16 = 0 hoÆc x =-4 tho¶ m·n ph¬ng tr×nh x
2
16 = 0
+) Sè x = 1 nghiÖm ®óng ph¬ng tr×nh x
2
– 1
= 0 hoÆc ph¬ng tr×nh x
2
– 1 = 0 nhËn x = -1
lµm nghiÖm
2.Gi¶i ph ¬ng tr×nh
TËp nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ tËp hîp tÊt c¶
c¸c nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®ã vµ ®îc kÝ hiÖu
bëi ch÷ S
b i tà ập §iÒn vµo chç trèng
a) Ph¬ng tr×nh x = 2 cã tËp nghiÖm lµ
Giáo án phụ đạo toan 8 kì 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án phụ đạo toan 8 kì 2 - Người đăng: daovantuyen1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Giáo án phụ đạo toan 8 kì 2 9 10 306