Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án phương trình đường thẳng lớp 10

Được đăng lên bởi nguyenthihuyenmy-dhsp
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GD & ÑT TP.HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THPT LÍ TÖÏ TROÏNG ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO HAÏNH PHUÙC
GIAÙO AÙN GIAÛNG DAÏY
Chöông 3 : PHÖÔNG PHAÙP TOÏA ÑOÄ TRONG MAËT PHAÚNG
Baøi1: PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG THAÚNG
Giaùo sinh thöïc taäp: NGUYEÃN THÒ HUYEÀN MY Khoa: Toaùn Tin hoïc
Tröôøng thöïc taäp: THPT Lí Töï Troïng Lôùp daïy: 10A1
Giaùo vieân höôùng daãn: Laâm Haûi Tröôøng
1. Muïc tieâu:
a. Veà kieán thöùc :
- Hoïc sinh naém ñöôïc ñònh nghóa vecto chæ phöông-phöông trình tham soá cuûa ñöøông thaúng;
- Hoïc sinh naém ñöôïc ñònh nghóa vecto phaùp tuyeán-phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng;
- Hieåu ñöôïc vò trí töông ñoái giöõa 2 ñöôøng thaúng, goùc giöõa 2 ñöôøng thaúng;
- Hieåu ñöôïc khoaûng caùch töø 1 ñieåm ñeán 1 ñöôøng thaúng.
b. Veà kyõ naêng:
- Laäp ñöôïc phöông trình tham soá, phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng thaúng khi bieát caùc yeáu toá ñuû
ñeå xaùc ñònh ñöôøng thaúng ñoù;
- Naém vöõng caùch veõ ñöôøng thaúng trong mp toïa ñoä khi bieát phöông trình cuûa noù;
- Xaùc ñònh ñöôïc vò trí töông ñoái, goùc giuõa 2 ñöôøng thaúng khi bieát phöông trình 2 ñöôøng thaúng ñoù;
- Tính ñöôïc khoaûng caùch töø 1 ñieåm ñeán 1 ñöôøng thaúng.
c. Veà tö duy: böôùc ñaàu hieåu ñöôïc vieäc ñaïi soá hoùa hình hoïc.
d. Veà thaùi ñoä: caån thaän , chính xaùc.
2. Chuaån bò phöông tieän daïy hoïc:
a) Thöïc tieån hoïc sinh ñaõ bieát ñònh nghóa 2 vectô cuøng phöông, 2 vectô vuoâng goùc .
b) Phöông tieän : SGK, SBT, Tranh, aûnh.
c) Phöông phaùp, thuyeát trình, vaán ñaùp gôïi môû.
3. Tieán trình daïy hoïc vaø caùc HÑ :
Böôùc 1: OÅn ñònh lôùp.
Böôùc 2: Daïy kieán thöùc môùi.
HÑ 1: Xaây döïng vectô chæ phöông cuûa ñöôøng thaúng:
HÑ cuûa GV
HÑ cuûa HS
Noäi dung caàn ghi
a)Tìm tung ñoä cuûa M
0
, M
bieát hoaønh ñoä laàn löôït laø 2
vaø 6.
Theá hoaønh ñoä x = 2
cuûa M
0
vaø
6x
cuûa M vaøo
= 2 = 1
0
= (2,1)
= 6 = 3
1. Vecto chæ phöông cuûa ñöôøng
thaúng:
1: Trong mp Oxy cho ñöôøng
thaúng
laø ñoà thò cuûa haøm soá: =
1
2
a) Tìm tung ñoä cuûa 2 ñieåm
0
,
naèm treân
, coù hoaønh ñoä laàn löôït laø 2
vaø 6.
Giáo án phương trình đường thẳng lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án phương trình đường thẳng lớp 10 - Người đăng: nguyenthihuyenmy-dhsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giáo án phương trình đường thẳng lớp 10 9 10 930