Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án sinh hoạt sao nhi đồng

Được đăng lên bởi vungocloi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Néi dung sinh ho¹t sao nhi ®ång th¸ng 9

TuÇn 1: Chñ ®iÓm:

“An toµn giao th«ng
Vµ M¸i trêng mÕn yªu “

I.Môc tiªu:
- æn ®Þnh sao, ph©n c«ng PTS, tæ chøc sinh ho¹t sao .
- Gióp c¸c em n¾m vµ biÕt ®îc mét sè néi ndung vÒ luËt ATGT .Tõ ®ã cã ý thøc thùc
hiÖn tèt trong cuéc sèng.
- GDôc c¸c em biÕt yªu quý thÇy c« , b¹n bÌ, trêng , líp…
II. TiÕn tr×nh :
Bíc1:
æn ®Þnh tæ chøc
TËp trung toµn sao, h¸t tËp thÓ bµi bµi h¸t: “ 5 c¸nh s¸o vui“
PTS:
PTS kiÓm tra thi ®ua
Bíc2:
- Khen thëng
- Nh¾c nhë
Thùc hiÖn chñ ®iÓm: An toµn giao th«ng
Bíc 3:
- Giíi thiÖu chñ ®iÓm
Th¸ng 9 lµ th¸ng cã rÊt nhiÒu ngµy lÔ lín, b¹n nµo h·y cho biÕt ®ã lµ
PTS hái:
nh÷ng ngµy nµo?
N§ tr¶ lêi:
Ngµy 2/9 lµ ngµy quèc kh¸nh níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam vµ
ngµy 5/9 lµ ngµy héi khai trêng.
PTS nãi:
C¸c em ¹! Ngoµi nh÷ng ngµy kû niÖn lín ®ã, th¸ng 9 cßn lµ th¸ng thùc
hiÖn an toµn giao th«ng. H«m nay, sao cña chóng m×nh sÏ sinh ho¹t theo
chñ ®iÓm nµy nhÐ!
PTS hái:
- Khi ®i bé ngoµi ®êng, muèn ®îc an toµn, em ph¶i ®i nh thÕ nµo?
N§ tr¶ lêi: - Chóng em kh«ng ®i hµng ®«i, hµng ba vµ ph¶i ®i vÒ phÝa tay ph¶i ¹!
PTS hái:
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn ®á th× em ph¶i lµm g×? ( Dõng l¹i)
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn xanh th× em ph¶i lµm g×? ( §i tiÕp)
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn vµng th× em ph¶i lµm g×? ( §i tiÕp nhng ph¶i chó ý)
PTS nãi:
Sau ®©y chÞ sÏ híng dÉn c¸c em ch¬i trß ch¬i: “ §Ìn xanh - ®Ìn ®á“
- C¸c em ®øng thµnh vßng trßn võa ®i võa h¸t bµi h¸t : “ Chóng em ch¬i
giao th«ng“- Lêi bµi h¸t:
Trªn s©n trêng
Chóng em ch¬i giao th«ng
§i vßng quanh qua ng· t ®êng phè
§Ìn bËt lªn - ®Ìn ®á th× em dõng l¹i
§Ìn bËt lªn - §Ìn xanh em ®i qua ®êng.
Võa ®i võa h¸t vµ vç tay, khi h¸t ®îc hai c©u th× PTS nãi to: §Ìn ®á” ngay

Nhi ®ång:

Bíc 4:
PTS nãi:
Bíc5:
PTS:
PTS nãi:
PTS nãi:
N§ ®¸p:

lËp tøc nhi ®ång ph¶i ®øng ngay t¹i chç vµ h¸t tiªp hai c©u tiÕp theo.
§Ìn xanh th× l¹i tiÕp tôc ®i...
DÆn dß:
Võa råi chóng m×nh cïng sinh ho¹t sao víi chñ ®iÓm An toµn giao th«ng
+ §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, c¸c em cÇn thùc tèt nh÷ng ®iÒu chóng ta võa
®îc häc trong giê sinh ho¹t sao ngµy h«m nay c¶ khi tham gia giao th«ng
vµ nhí thùc hiÖn tèt c¸c néi dung ®· häc trong giê nhÐ!
NhËn xÐt giê sinh ho¹t sao - ®äc lêi høa.
NhËn xÐt: + Tuyªn d¬ng.
+ Nh¾c nhë.
TiÕp theo chÞ mêi toµn sao cïng ®äc ®ång thanh Lêi høa nhi ®ång.
Giê sinh ho¹t sao ®Õn ®©y lµ hÕt. ChÞ chµo c¸c em!
Chóng em chµo (chÞ ) ¹!

Ngµy so¹n:29/9/2009
Ngµy gi¶ng:30/9/2009

Néi dung sinh ho¹t sao nhi ®ång th¸ng 9
TuÇn 4: ¤n Chñ ®iÓm:...
Néi dung sinh ho¹t sao nhi ®ång th¸ng 9
TuÇn 1: Chñ ®iÓm:
An toµn giao th«ng
Vµ M¸i trêng mÕn yªu
I.Môc tiªu:
- æn ®Þnh sao, ph©n c«ng PTS, tæ chøc sinh ho¹t sao .
- Gióp c¸c em n¾m vµ biÕt ®îc mét sè néi ndung vÒ luËt ATGT .Tõ ®ã cã ý thøc thùc
hiÖn tèt trong cuéc sèng.
- GDôc c¸c em biÕt yªu quý thÇy c« , b¹n bÌ, trêng , líp…
II. TiÕn tr×nh :
B íc1:
PTS:
B íc2:
B íc 3:
PTS hái:
N§ tr¶ lêi:
PTS nãi:
PTS hái:
N§ tr¶ lêi:
PTS hái:
PTS nãi:
æn ®Þnh tæ chøc
TËp trung toµn sao, h¸t tËp thÓ bµi bµi h¸t: “ 5 c¸nh s¸o vui“
PTS kiÓm tra thi ®ua
- Khen thëng
- Nh¾c nhë
Thùc hiÖn chñ ®iÓm: An toµn giao th«ng
- Giíi thiÖu chñ ®iÓm
Th¸ng 9 lµ th¸ng cã rÊt nhiÒu ngµy lÔ lín, b¹n nµo h·y cho biÕt ®ã lµ
nh÷ng ngµy nµo?
Ngµy 2/9 lµ ngµy quèc kh¸nh níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt Nam vµ
ngµy 5/9 lµ ngµy héi khai trêng.
C¸c em ¹! Ngoµi nh÷ng ngµy kû niÖn lín ®ã, th¸ng 9 cßn lµ th¸ng thùc
hiÖn an toµn giao th«ng. H«m nay, sao cña chóng m×nh sÏ sinh ho¹t theo
chñ ®iÓm nµy nhÐ!
- Khi ®i bé ngoµi ®êng, muèn ®îc an toµn, em ph¶i ®i nh thÕ nµo?
- Chóng em kh«ng ®i hµng ®«i, hµng ba vµ ph¶i ®i vÒ phÝa tay ph¶i ¹!
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn ®á th× em ph¶i lµm g×? ( Dõng l¹i)
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn xanh th× em ph¶i lµm g×? ( §i tiÕp)
- Khi ®i trªn ®êng phè, nÕu gÆp ®Ìn vµng th× em ph¶i lµm g×? ( §i tiÕp nh-
ng ph¶i chó ý)
Sau ®©y chÞ sÏ híng dÉn c¸c em ch¬i trß ch¬i: “ §Ìn xanh - ®Ìn ®á“
- C¸c em ®øng thµnh vßng trßn võa ®i võa h¸t bµi h¸t : “ Chóng em ch¬i
giao th«ng“- Lêi bµi h¸t:
Trªn s©n trêng
Chóng em ch¬i giao th«ng
§i vßng quanh qua ng· t ®êng phè
§Ìn bËt lªn - ®Ìn ®á th× em dõng l¹i
§Ìn bËt lªn - §Ìn xanh em ®i qua ®êng.
Võa ®i võa h¸t vµ vç tay, khi h¸t ®îc hai c©u th× PTS nãi to: §Ìn ®á” ngay
Giáo án sinh hoạt sao nhi đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án sinh hoạt sao nhi đồng - Người đăng: vungocloi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Giáo án sinh hoạt sao nhi đồng 9 10 163