Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Sống chết mặc bay Ngữ văn 7.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỐNG CHẾT MẶC BAY
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức

- Giúp HS hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật
của truyện ngắn “Sống chết mặc bay”.
2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đọc, hiểu một văn bản.
- Biết tóm tắt truyện, phân tích nhân vật qua các cảnh đối lập – tương phản và
tăng cấp.
3. Thái độ

- Có thái độ căm phẫn với bọn quan lại vô trách nhiệm, sự thương cảm trước
cuộc sống lầm than cơ cực của người dân.
4. Giáo dục kĩ năng sống

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng lắng nghe, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Giáo viên: Soạn bài, tìm thêm tư liệu có liên quan đến truyện ngắn “ sống chết
mặc bay”.
- Học sinh: Tìm hiểu thêm văn bản theo hướng dẫn đọc hiểu văn bản trong sgk,
học bài cũ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức : (1ph)
Sĩ số:
Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: (4ph)
- Em hãy cho cô biết truyện ngắn “ sống chết mặc bay” có thể chia làm mấy
đoạn? Nội dung của từng đoạn?
1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án:
Chia làm 3 đoạn:
+ Đoạn 1: “Gần 1 giờ đêm.... khúc đê này hỏng mất” nguy cơ vỡ đê và sụ chống
đỡ của người dân.
+ Đoạn 2: “Ấy lũ con dân đang chân lấm tay bùn... Điếu mày!” cảnh quan phủ
cùng nha lại đánh tổ tôm trong khi “đi hộ đê”
+ Đoạn 3: Phần còn lại cảnh đê vỡ nhân dân lâm vào tình trạng thảm sầu.
- Kiểm tra vở của HS.
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI MỚI

Phương pháp: thuyết trình, vấn đáp.
Thời gian: 1ph
Nội dung cần

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

đạt
Tiết 106

Các em cùng quan sát 2 bức tranh là HS lắng nghe

Sống chết mặc

cảnh tượng nhân dân đang vật lộn vất

bay (tiếp)

vả trước nguy cơ đê vỡ. Còn 1 bên là
cảnh quan phủ cùng nha lại lao vào
cuộc tổ tôm. Vậy qua 2 cảnh đó tác giả
muốn nói lên điều gì? Cô và các em
cùng đi tìm hiểu nội dung tiếp theo của
bài ngày hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VĂN BẢN

Mục tiêu: HS nắm được sơ lược về tác giả, nội dung và nghệ thuật.
Thời gian: 27ph
2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Nội dung cần

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

đạt
2. Cảnh trong

GV chuyển ý: quan phụ mẫu và đám HS lắng nghe

đình

nha lại lính tráng ở đây cũng đang đi
làm nhiệm vụ “ hộ đê”. Chúng ta hãy
xem họ “hộ đê” như thế nào? Cô và các
em cùng chuyển sang phần 2.

* Quang cảnh:

GV hỏi:

HS trả lời

- Theo em quang cảnh trong đình được
miêu tả qua những chi tiết nào?
ĐHTL:
+ Địa điểm: đình ở trên mặt đê nhưng
cao mà vững chãi.
+ Quang cảnh: đèn thắp s...
VnDoc - T i tài li u, văn b n pháp lu t, bi u m u mi n phí
S NG CH T M C BAY
I. M C TIÊU C N Đ T
1. Ki n th cế
- Giúp HS hi u đ c giá tr hi n th c, nhân đ o và nh ng thành công ngh thu t ượ
c a truy n ng n “S ng ch t m c bay”. ế
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng đ c, hi u m t văn b n.
- Bi t tóm t t truy n, phân tích nhân v t qua các c nh đ i l p – t ng ph n ế ươ
tăng c p.
3. Thái đ
- Có thái đ căm ph n v i b n quan l i vô trách nhi m, s th ng c m tr c ươ ướ
cu c s ng l m than c c c c a ng i dân. ơ ườ
4. Giáo d c kĩ năng s ng
- Rèn luy n cho h c sinh kĩ năng l ng nghe, h p tác.
II. CHU N B C A GIÁO VIÊN VÀ H C SINH
- Giáo viên: So n bài, tìm thêm t li u có liên quan đ n truy n ng n “ s ng ch t ư ế ế
m c bay”.
- H c sinh: Tìm hi u thêm văn b n theo h ng d n đ c hi u văn b n trong sgk, ướ
h c bài cũ.
III. CÁC HO T Đ NG D Y VÀ H C
1. n đ nh t ch c : (1ph)
Sĩ s :
V ng:
2. Ki m tra bài cũ: (4ph)
- Em hãy cho cô bi t truy n ng n “ s ng ch t m c bay” có th chia làm m y ế ế
đo n? N i dung c a t ng đo n?
1
Giáo án Sống chết mặc bay Ngữ văn 7.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Sống chết mặc bay Ngữ văn 7.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giáo án Sống chết mặc bay Ngữ văn 7.pdf 9 10 172