Ktl-icon-tai-lieu

giáo án thao giảng lớp 5

Được đăng lên bởi Nguyen Quoc Tuan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Chiềng Sinh

Người thực hiện: Lê Thanh Thủy
Giáo viên tổ khối 5

Đọc đoạn diễn cảm bài : Cái gì quý nhất?

V× sao thÇy gi¸o cho r»ng ngêi lao ®éng
míi lµ quý nhÊt?

Nêu nội dung của bài?

Qu¶ng B×nh

BiÓu tîng cña
mòi ®Êt Cµ Mau

Thứ Tư ngày 6 tháng 11 năm 2013
Tập đọc:

§Êt Cµ Mau

Bài được chia thành mấy đoạn ?
Bài chia làm 3 đoạn
Đoạn 1: Cà Mau…nổi cơn dông
Đoạn 2: Cà Mau…cây đước
Đoạn 3: Phần còn lại

Thöù Tư ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2013
Tập đọc:

§Êt Cµ Mau

1. Luyện đọc

- phập phều
- cây đứng lẻ
- nung đúc
- Thượng võ

2. Tìm hiểu bài

TÌM HIEÅU BAØI

Đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi: Mưa ở Cà Mau
có gì khác thường?
Möa ở Caø Mau laø möa doâng raát ñoät ngoät, raát
döõ doäi nhöng chóng taïnh.
Em hình dung côn möa hoái haû laø möa nhö theá naøo?
Laø côn möa raát nhanh, aøo ñeán nhö con ngöôøi
hoái haû laøm moät vieäc gì ñoù khi sôï bò muoän giôø.

TÌM HIEÅU BAØI

Ñoïc thaàm ñoaïn 2, thaûo luaän nhoùm đôi traû lôøi caùc
caâu hoûi sau :
- Caây coái treân ñaát Caø Mau moïc ra sao?
- Ngöôøi Caø Mau döïng nhaø cöûa nhö theá naøo?

TÌM HIEÅU BAØI

Caây coái moïc thaønh choøm, thaønh raëng, reã daøi,
caém saâu vaøo loøng ñaát ñeå choáng choïi ñöôïc vôùi thôøi
thieát khaéc nghieät. Caây bình baùt, caây baàn quaây quaàn
thaønh choøm thaønh raëng. Ñöôùc moïc san saùt…
Nhaø cöûa döïng doïc nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng
haøng ñöôùc, xanh rì, töø nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo
treân caây caàu baèng thaân caây ñöôùc.

C©y b×nh b¸t

Cây bần

Cây đước

TÌM HIEÅU BAØI

Ñoïc lướt đoạn 3 vaø traû lôøi caâu hoûi : Ngöôøi daân Caø
Mau coù tính caùch nhö theá naøo?
Ngöôøi daân Caø Mau thoâng minh giaøu nghò löïc,
coù tinh thaàn thöôïng voõ, thích nghe keå vaø thích nghe
nhöõng chuyeän kì laï veà söùc maïnh vaø trí thoâng minh
cuûa con ngöôøi…
Em hieåu “saáu caûn muõi thuyeàn” “hoå rình xem
haùt” nghóa laø theá naøo?

TÌM HIEÅU BAØI

Bài văn trên có mấy đoạn ? Em hãy đặt tên
cho từng đoạn văn?
Bài văn có 3 đoạn:
Đoạn 1 : Mưa ở Cà Mau.
Đoạn 2 : Đất, cây cối và nhà cửa ở Cà Mau.
Đoạn 3 : Tính cách người Cà Mau.

Nội dung :

Sự khắc nghiệt của thieân
nhieân Caø Mau goùp phaàn
hun ñuùc tính caùch kiên
cường cuûa con ngöôøi Caø
Mau.

Luyện đọc diễn cảm

Toàn bài chúng ta cần đọc với
giọng như thế nào?

Toàn bài đọc với giọng to
vừa đủ nghe, chậm rãi, thể hiện
niềm tự hào, khâm phục.

Luyện đọc diễn
cảm
Đoạn 3
Soáng treân caùi ñaát maø ngaøy xöa, döôùi soâng
“saáu caûn muõi thuyeàn”, treân caïn “hoå rình xem haùt”
naøy, con ngöôøi phaûi thoân...
Trường Tiểu học Chiềng Sinh
Người thực hiện: Lê Thanh Thủy
Giáo viên tổ khối 5
giáo án thao giảng lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án thao giảng lớp 5 - Người đăng: Nguyen Quoc Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
giáo án thao giảng lớp 5 9 10 407