Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiếng Anh lớp 6

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hương Giang
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Teacher : Laâm Thò Thuyø Vaân

Lesson plan 6
Date of planning : 15/ 8/ 2008
Date of teaching : 22/8/2008

Class: 6A, 6C

I.Giíi thiÖu c¸c ký hiÖu viÕt t¾t trong tiÕng Anh.
- a/ an: countable noun
- unc: uncountable noun
- Adj : Adjective
- Adv: Adverb
-( to): Verb
- = : The same
- ≠ : The difference
- : Somebody
-…: Something
-Prep: Underlined preposition
- : For the stressed syllable
- : For linking final consonat with vowels
II. Giíi thiÖu b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
C¸c nguyªn ©m: u, e, o, a, i.
III. Giíi thiÖu c¸ch chµo trong tiÕng Anh.
- Hi = Hello
- Good morning
- Good afternoon
- Good evening
- Good night
1

Nguyen Du secondary school

Teacher : Laâm Thò Thuyø Vaân

Lesson plan 6

- Good bye
IV. Giíi thiÖu c¸c c©u thêng dïng trong tiÕng Anh trong giê häc
tiÕng Anh.
 Stand up, please!
 Sit down, please!
 Thank you.
 What’s the date?
 Who’s absent today?
 Who’s on duty today?
 What’s the weather like today?
 Right or wrong?
 May I come in?
 May I go out?
 Very good/ Good.
V. Giíi thiÖu ®å dïng häc tËp.
1. S¸ch gi¸o khoa tiÕng Anh líp 6
2. S¸ch bµi tËp
3. Vë ghi ë líp.
4. Vë ghi ë nhµ.
Bµi : Unit
TiÕt: Lesson
Trang: P
Tãm t¾t ng÷ ph¸p: Grammar
B¶ng tõ vùng: Glossary
Ghi nhí: Remmber
: Bµi tËp më réng
VI. Homework:
 Häc thuéc lßng c¸c ký hiÖu viÕt t¾t.
2

Nguyen Du secondary school

Lesson plan 6

 Häc c¸c c©u thêng dïng trong líp.

Teacher : Laâm Thò Thuyø Vaân

 Häc thuéc long b¶ng ch÷ c¸i.
 ChuÈn bÞ bµi vµ s¸ch vë cho tiÕt häc sau.

Date of planning: 16/ 8/ 2008
Date of teaching: 23/8/2008

Class: 6A

Period 2
Lesson 1: A1 - 4 ( P10 - 11)
I. Objectives
By the end of the lesson, Ss will be able to practice ways of
greetings.
“Hi/ Hello, I’m / My name is” to introduce himself/ herself and numbers
0_5
II. Teaching Aids
Picture, cards.
3

Nguyen Du secondary school

Teacher : Laâm Thò Thuyø Vaân

Lesson plan 6

III. Procedure
1. Warm up
How are you today?
2. Presentation:
 Preteach vocabulary.

- Hi = hello: xin chµo
( situation)
- a name : tªn
( situation)
Ask ss to read the vocab chorally and individually
Use “ What and Where” technique to check the vocab
 Dialogue build:
a) Lan: Hi, I’m ( Lan)
Nga: Hi, I’m ( Nga)
Ss listen and repeat chorally and individually.
b) Ba: Hello. My name’s ( Ba )
Nam: Hello. My name is ( Nam)
Get ss to pratice the dialogue in pairs.
 Practice: A4 ( P11)
Ask ss to work in groups of four, using:
- I am…
/ My name is…
Open pairs, ...
Lesson plan 6 Teacher :
Laâm Thò Thuyø Vaân
Date of planning : 15/ 8/ 2008 Class: 6A, 6C
Date of teaching : 22/8/2008
I.Giíi thiÖu c¸c ký hiÖu viÕt t¾t trong tiÕng Anh.
- a/ an: countable noun
- unc: uncountable noun
- Adj : Adjective
- Adv: Adverb
-( to): Verb
- = : The same
- : The difference
- : Somebody
-: Something
-Prep: Underlined preposition
- : For the stressed syllable
- : For linking final consonat with vowels
II. Giíi thiÖu b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh.
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.
C¸c nguyªn ©m: u, e, o, a, i.
III. Giíi thiÖu c¸ch chµo trong tiÕng Anh.
- Hi = Hello
- Good morning
- Good afternoon
- Good evening
- Good night
Nguyen Du secondary school
1
Giáo án tiếng Anh lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiếng Anh lớp 6 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hương Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
Giáo án tiếng Anh lớp 6 9 10 924