Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiết 18 phản ứng hóa học

Được đăng lên bởi thcshoixuan-qh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 10
Tiết: 18

Ngày soạn: 26 /10/2014
Ngày dạy: 28/10/2014

BÀI 13 PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Học sinh biết được phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất
khác.
- Biết được bản chất của phản úng hóa học là sự thay đổi về liên kết giữa các nguyên
tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình chữ. Qua việc viết được phương trình chữ HS
phân biệt được chất tham gia và chất tạo thành trong các phản ứng hóa học.
3.Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.
II. Chuẩn bị
- Mô hình diễn biến phản ứng hóa học.
III. Định hướng phương pháp
- Sử dụng phương pháp đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
A. Kiểm tra bài cũ:
1. Hiện tượng vật lý là gì? hiện tượng hóa học là gì? Mỗi hiện tượng cho một ví dụ?
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Định nghĩa
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
GV: Thuyết trình: ở bài trước các em biết - Quá trình biến đổi từ chất này thành
rằng chất có thể biến đổi thành chất khác chất khác gọi là phản ứng hóa học.
quá trình đó gọi là phản ứng hóa học.
+ Chất ban đầu gọi là chất tham gia (hay
-HS nghe, ghi bài.
chất phản ứng)
- GV giới thiệu cách viết phương trình +Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm (hay
chữ, cách đọc phương trình.
chất tạo thành)
- Cách viết:
- GV yêu cầu HS chỉ ra đâu là chất tham Tên các chất pư
Tên sản phẩm.
gia đâu là sản phẩm.
VD: Sắt+ lưu huỳnh đun nóng sắt (II) sunfua

Đường

đun nóng

than + nước

GV: Giới thiệu quá trình cháy của một số
chất trong không khí thường là tác dụng
với oxi.
Hoạt động 2: Diễn biến của phản ứng hóa học
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
GV thuyết trình: phân tử là hạt đại diện cho - Trong các phản ứng hóa học chỉ liên
chất nên khi các chất có phản ứng thì chính kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho
là các phấn tử phản ứng với nhau.
phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
GV: Yêu cầu HS quan sát H2.5 trả lời câu Kết quả là chất này biến đổi thành chất
hỏi:
khác.
? Trước phản ứng, những nguyên tử nào
liên kết với nhau?
? Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên
kết với nhau?
? Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H
cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên
không?
? Các phân tử trước và sau phản ứng có
khác nhau không?
- HS quan sát hình, trả lời các câu hỏi.
Gv lưu ý: nếu có đơn chất kim loại tham
gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử
kim loại phải liên kết với nguyên tử nguyên
tố khác.
C. Củng cố – luyện tập:
1. Nhắc lại nội dung chính của bài.
2. Làm bài tập số 2 (SKG)
4. BTVN: 1, 3
V...
Tuần 10 Ngày soạn: 26 /10/2014
Tiết: 18 Ngày dạy: 28/10/2014
BÀI 13 PHẢN ỨNG HÓA HỌC
I. Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Học sinh biết được phản ứng hóa học quá trình biến đổi từ chất này thành chất
khác.
- Biết được bản chất của phản úng hóa học là sự thay đổi về liên kết giữa các nguyên
tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng viết phương trình chữ. Qua việc viết được phương trình chữ HS
phân biệt được chất tham gia và chất tạo thành trong các phản ứng hóa học.
3.Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.
II. Chuẩn bị
- Mô hình diễn biến phản ứng hóa học.
III. Định hướng phương pháp
- Sử dụng phương pháp đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
A. Kiểm tra bài cũ:
1. Hiện tượng vật lý là gì? hiện tượng hóa học là gì? Mỗi hiện tượng cho một ví dụ?
B. Bài mới:
Hoạt động 1: Định nghĩa
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
GV: Thuyết trình: bài trước các em biết
rằng chất thể biến đổi thành chất khác
quá trình đó gọi là phản ứng hóa học.
-HS nghe, ghi bài.
- GV giới thiệu cách viết phương trình
chữ, cách đọc phương trình.
- GV yêu cầu HS chỉ ra đâu chất tham
gia đâu là sản phẩm.
- Quá trình biến đổi từ chất này thành
chất khác gọi là phản ứng hóa học.
+ Chất ban đầu gọi chất tham gia (hay
chất phản ứng)
+Chất mới sinh ra gọi sản phẩm (hay
chất tạo thành)
- Cách viết:
Tên các chất pư Tên sản phẩm.
VD: Sắt+ lưu huỳnh
đun nóng
sắt (II) sunfua
Giáo án tiết 18 phản ứng hóa học - Trang 2
Giáo án tiết 18 phản ứng hóa học - Người đăng: thcshoixuan-qh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án tiết 18 phản ứng hóa học 9 10 553