Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học + đạo đức - tuần 1

Được đăng lên bởi Tam Hoang Thi Minh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1:

Giáo án tin học + Đạo đức
Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2014

Buổi sáng:
Tiết 4: Môn: Đạo đức lớp 5
PPCT: 1
Bài 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (TIẾT 1)
I. Mục tiêu
Sau bài học này, HS biết:
- Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp
dưới học tập.
- Có ý thức học tấp, rèn luyện.
- Vui và tự hào khi là HS lớp 5.
- Lồng ghép GDKNS : Kĩ năng tự nhận thức; kĩ năng xác định giá trị; kĩ năng ra
quyết định.
II. Tài liệu và phương tiện
- Giấy trắng, bút màu
III. Các hoạt động dạy học
Khởi động: HS hát bài em yêu trường em. Nhạc và lời Hoàng Vân
* Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận
a) Mục tiêu: HS thấy được vị thế mới của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS
lớp 5.
b) Cách tiến hành:
1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranh ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận cả lớp
theo các câu hỏi sau:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
+ Tranh vẽ gì?
- Tranh vẽ hS lớp 5 đón các em HS lớp 1
+ HS lớp 5 có khác gì so với HS các khối trong ngày khai giảng.
khác?
- Các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học.
+ Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng - Bạn HS lớp 5 học bài rất chăm được bố
đáng là HS lớp 5?
khen.
- HS lớp 5 là lớp lớn nhất trường.
- HS lớp 5 phải gương mẫu về mọi mặt để
các em HS khối khác học tập.
GVKL: Năm nay các em đã lên lớp 5. Lớp
lớn nhất trường Vì vậy HS lớp 5 cần gương
mẫu về mọi mặt để các em HS các khối khác
học tập.
* Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK
a) Mục tiêu: Giúp HS xác định được
nhiệm vụ của HS lớp 5
b) Cách tiến hành:
1. GV nêu yêu cầu bài tập:
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS suy nghĩ thảo luận bài tập theo nhóm
đôi.
- Vài nhóm trình bày trước lớp
Nhiệm vụ của HS là: Các điểm a, b, c, d, e
- GV nhận xét kết luận
mà HS lớp 5 cần phải thực hiện.
Giáo viên: Hoàng Thị Minh Tâm

Trường TH Quảng Thủy

1

Tuần 1:

Giáo án tin học + Đạo đức

* Hoạt động 3 : Tự liên hệ (bài tập 2)
a) Mục tiêu: Giúp HS tự nhận thức về
bản thân và có ý thức học tập rèn luyện để
xứng đáng là HS lớp 5.
b) Cách tiến hành
1. GV nêu yêu cầu tự liên hệ
- HS suy nghĩ đối chiếu những việc làm của
mình từ trước đến nay với những nhiệm vụ
của HS lớp 5.
- HS thảo luận nhóm đôi
2. Yêu cầu HS trả lời
- HS tự liên hệ trước lớp.
GV nhận xét và kết luận: các em cần cố
gắng phát huy những điểm mà mình đã thực
hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu
sót để xứng đáng là HS lớp 5.
* Hoạt động 5: Trò chơi phóng viên
a) Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài
học.
b) Cách tiến hành
- Yêu cầu HS thay phiên nhau đóng vai
phóng viên để phỏng vấn các HS khác về ...
Tuần 1: Giáo án tin học + Đạo đức
Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2014
Buổi sáng:
Tiết 4: Môn: Đạo đức lớp 5
PPCT: 1
Bài 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (TIẾT 1)
I. Mục tiêu
Sau bài học này, HS biết:
- Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trường, cần phải gương mẫu cho các em lớp
dưới học tập.
- Có ý thức học tấp, rèn luyện.
- Vui và tự hào khi là HS lớp 5.
- Lồng ghép GDKNS : ng tự nhận thức; năng xác định giá trị; năng ra
quyết định.
II. Tài liệu và phương tiện
- Giấy trắng, bút màu
III. Các hoạt động dạy học
Khởi động: HS hát bài em yêu trường em. Nhạc và lời Hoàng Vân
* Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận
a) Mục tiêu: HS thấy được vị thế mới của HS lớp 5, thấy vui tự hào đã HS
lớp 5.
b) Cách tiến hành:
1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranhnh trong SGK trang 3-4 thảo luận cả lớp
theo các câu hỏi sau:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
+ Tranh vẽ gì?
+ HS lớp 5 khác so với HS các khối
khác?
+ Theo em, chúng ta cần làm để xứng
đáng là HS lớp 5?
GVKL: Năm nay c em đã lên lớp 5. Lớp
lớn nhất trường vậy HS lớp 5 cần gương
mẫu về mọi mặt để các em HS các khối khác
học tập.
* Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK
a) Mục tiêu: Giúp HS xác định được
nhiệm vụ của HS lớp 5
b) Cách tiến hành:
1. GV nêu yêu cầu bài tập:
- GV nhận xét kết luận
- Tranh vẽ hS lớp 5 đón các em HS lớp 1
trong ngày khai giảng.
- Các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học.
- Bạn HS lớp 5 học i rất chăm được bố
khen.
- HS lớp 5 là lớp lớn nhất trường.
- HS lớp 5 phải gương mẫu về mọi mặt để
các em HS khối khác học tập.
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS suy nghĩ thảo luận bài tập theo nhóm
đôi.
- Vài nhóm trình bày trước lớp
Nhiệm vụ của HS : Các điểm a, b, c, d, e
mà HS lớp 5 cần phải thực hiện.
Giáo viên: Hoàng Thị Minh Tâm Trường TH Quảng Thủy
1
Giáo án tin học + đạo đức - tuần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học + đạo đức - tuần 1 - Người đăng: Tam Hoang Thi Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo án tin học + đạo đức - tuần 1 9 10 64