Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học

Được đăng lên bởi letuancntt2002
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án Tin Học 9



Năm học : 2014 -2015

So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt: 1 BµI 1: Tõ M¸Y TÝNH §ÕN M¹NG M¸Y TÝNH
I. MôC TI£U
- Gióp HS hiÓu v× sao cÇn m¹ng m¸y tÝnh.
- BiÕt kh¸i niÖm m¹ng m¸y tÝnh lµ g×.
- C¸c thµnh phÇn cña m¹ng: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi, mçi trêng truyÒn dÉn, c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi
m¹ng, giao thøc truyÒn th«ng.
- BiÕt mét vµi lo¹i m¹ng m¸y tÝnh thêng gÆp: M¹ng cã d©y vµ m¹ng kh«ng d©y, m¹ng côc bé vµ
m¹ng diÖn réng.
- BiÕt vai trß cña m¸y tÝnh trong m¹ng.
- BiÕt lîi Ých cña m¹ng m¸y tÝnh.
II. CHUÈN BÞ
GV: Gi¸o ¸n, SGK, b¶ng phô.
HS: Xem tríc bµi míi,SGK
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh ®· chuÈn bÞ ®óng theo yªu cÇu cña bé m hay cha vµ yªu cÇu
häc sinh ph¶i mua theo ®óng yªu cÇu.
3. Bµi míi
ë c¸c líp díi c¸c em ®· ®îc häc mét sè phÇn mÒm øng dông nh: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hµng ngµy, c¸c em thêng hay trao ®æi víi b¹n bÌ b»ng c¸ch Chat
vµ göi Email, c¸c em cã bao giê th¾c m¾c lµ t¹i sao ngêi ta l¹i cã thÓ lµm ®îc nh vËy kh«ng. Muèn
biÕt c©u tr¶ lêi th× c¸c em sÏ hiÓu râ h¬n trong ch¬ng tr×nh líp 9, bµi ®Çu tiªn chóng ta sÏ t×m hiÓu
lµ bµi 1 cña ch¬ng 1: Tõ m¸y tÝnh ®Õn m¹ng m¸y tÝnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña Häc sinh
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu v× sao cÇn
1. V× sao cÇn m¹ng m¸y
m¹ng m¸y tÝnh
tÝnh?
Gv: Hµng ngµy, em thêng dïng m¸y Hs: So¹n th¶o v¨n b¶n, tÝnh
tÝnh vµo c«ng viÖc g×?
to¸n, nghe nh¹c, xem phim,
ch¬i game,..
Gv: Em thÊy r»ng m¸y tÝnh cung
cÊp c¸c phÇn mÒm phôc vô c¸c nhu
cÇu hµng ngµy cña con ngêi, nhng
c¸c em cã bao giê tù ®Æt c©u hái v×
sao cÇn m¹ng m¸y tÝnh kh«ng. C¸c Hs: LÝ do cÇn m¹ng m¸y
em h·y tham kh¶o th«ng tin trong
- Ngêi dïng cã nhu cÇu trao
tÝnh lµ:
SGK vµ cho biÕt nh÷ng lÝ do v× sao
®æi d÷ liÖu hoÆc c¸c phÇn
cÇn m¹ng m¸y tÝnh?
- Ngêi dïng cã nhu cÇu trao mÒm.
®æi d÷ liÖu hoÆc c¸c phÇn
- Nhu cÇu dïng chung c¸c tµi
- Víi c¸c m¸y tÝnh ®¬n lÎ,
mÒm.
nguyªn m¸y tÝnh nh d÷ liÖu, phÇn
khã thùc hiÖn khi th«ng tin
mÒm, m¸y in,… tõ nhiÒu m¸y tÝnh.
- Víi c¸c m¸y tÝnh ®¬n lÎ,
cÇn trao ®æi cã dung lîng lín.
khã
thùc
hiÖn
khi
th«ng
tin
Gv: NhËn xÐt.
- Nhu cÇu dïng chung c¸c tµi
cÇn trao ®æi cã dung lîng
nguyªn m¸y tÝnh nh d÷ liÖu,
lín.
phÇn mÒm, m¸y in,… tõ nhiÒu
m¸y tÝnh.
Hs: L¾ng nghe vµ ghi bµi.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm
2. Kh¸i niÖm m¹ng m¸y
m¹ng m¸y tÝnh
Hs: M¹ng m¸y tÝnh lµ tËp tÝnh
hîp c¸c m¸y tÝnh ®îc kÕt a) M¹ng m¸y tÝnh lµ g×?
Gv: Cho hs tham kh¶o th«ng tin
nèi víi nhau theo mét phSGK. M¹ng m¸y tÝnh lµ g×?
¬ng thøc nµo ®ã th«ng qua
G...
Giáo án Tin Học 9 Năm học : 2014 -2015
So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt: 1 BµI 1: Tõ M¸Y TÝNH §ÕN M¹NG M¸Y TÝNH
I. MôC TI£U
- Gióp HS hiÓu v× sao cÇn m¹ng m¸y tÝnh.
- BiÕt kh¸i niÖm m¹ng m¸y tÝnh lµ g×.
- C¸c thµnh phÇn cña m¹ng: C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi, mçi trêng truyÒn dÉn, c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi
m¹ng, giao thøc truyÒn th«ng.
- BiÕt mét vµi lo¹i m¹ng m¸y tÝnh thêng gÆp: M¹ng cã d©y vµ m¹ng kh«ng d©y, m¹ng côc bé vµ
m¹ng diÖn réng.
- BiÕt vai trß cña m¸y tÝnh trong m¹ng.
- BiÕt lîi Ých cña m¹ng m¸y tÝnh.
II. CHUÈN BÞ
GV: Gi¸o ¸n, SGK, b¶ng phô.
HS: Xem tríc bµi míi,SGK
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y C
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh ®· chuÈn bÞ ®óng theo yªu cÇu cña bé m hay cha vµ yªu cÇu
häc sinh ph¶i mua theo ®óng yªu cÇu.
3. Bµi míi
ë c¸c líp díi c¸c em ®· ®îc häc mét sè phÇn m øng dông nh: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hµng ngµy, c¸c em thêng hay trao ®æi víin b»ng c¸ch Chat
vµ göi Email, c¸c em cã bao giê th¾c m¾c t¹i sao ngêi ta l¹i cã thÓ lµm ®îc nh vËy kh«ng. Muèn
biÕt c©u t lêi th× c¸c em sÏ hiÓu râ h¬n trong ch¬ng tr×nh p 9, i ®Çu tiªn chóng tat×m hiÓu
lµ bµi 1 cña ch¬ng 1: Tõ m¸y tÝnh ®Õn m¹ng m¸y tÝnh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña Häc sinh Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu v× sao cÇn
m¹ng m¸y tÝnh
Gv: Hµng ngµy, em thêng dïng m¸y
tÝnh vµo c«ng viÖc g×?
Gv: Em thÊy r»ng m¸y tÝnh cung
cÊp c¸c phÇn mÒm phôc vô c¸c nhu
cÇu hµng ngµy cña con ngêi, nhng
c¸c em cã bao giê tù ®Æt c©u hái v×
sao cÇn m¹ng m¸y tÝnh kh«ng. C¸c
em h·y tham kh¶o th«ng tin trong
SGK vµ cho biÕt nh÷ng lÝ do v× sao
cÇn m¹ng m¸y tÝnh?
- Nhu cÇu dïng chung c¸c tµi
nguyªn m¸y tÝnh nh d÷ liÖu, phÇn
mÒm, m¸y in,… tõ nhiÒu m¸y tÝnh.
Gv: NhËn xÐt.
Hs: So¹n th¶o v¨n b¶n, tÝnh
to¸n, nghe nh¹c, xem phim,
ch¬i game,..
Hs: LÝ do cÇn m¹ng m¸y
tÝnh lµ:
- Ngêi dïng cã nhu cÇu trao
®æi d÷ liÖu hoÆc c¸c phÇn
mÒm.
- Víi c¸c m¸y tÝnh ®¬n lÎ,
khã thùc hiÖn khi th«ng tin
cÇn trao ®æi cã dung lîng
lín.
Hs: L¾ng nghe vµ ghi bµi.
1. V× sao cÇn m¹ng m¸y
tÝnh?
- Ngêi dïng cã nhu cÇu trao
®æi d÷ liÖu hoÆc c¸c phÇn
mÒm.
- Víi c¸c m¸y tÝnh ®¬n lÎ,
khã thùc hiÖn khi th«ng tin
cÇn trao ®æi cã dung lîng lín.
- Nhu cÇu dïng chung c¸c tµi
nguyªn m¸y tÝnh nh d÷ liÖu,
phÇn mÒm, m¸y in,… tõ nhiÒu
m¸y tÝnh.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm
m¹ng m¸y tÝnh
Gv: Cho hs tham kh¶o th«ng tin
SGK. M¹ng m¸y tÝnh lµ g×?
Gv: NhËn xÐt.
Hs: M¹ng m¸y tÝnh tËp
hîp c¸c m¸y tÝnh ®îc kÕt
nèi víi nhau theo mét ph-
¬ng thøc nµo ®ã th«ng qua
c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn
t¹o thµnh mét thèng cho
phÐp ngêi dïng chia tµi
2. Kh¸i niÖm m¹ng m¸y
tÝnh
a) M¹ng m¸y tÝnh lµ g×?
Giáo viên : Lê Đình Tuấn Trang 1 Trường THCS Tân Dân
Giáo án tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học - Người đăng: letuancntt2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Giáo án tin học 9 10 69