Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án truyện cây tre trăm đốt

Được đăng lên bởi Nguoi Khong Ten
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n:
- Ngµy so¹n: 1/1/2013
- Ngµy d¹y: 3/1/2013
- Ngêi so¹n – d¹y: Lu ThÞ HuÖ
- §èi tîng: Líp 5 tuæi A
- Thêi gian: 30-35 phót
- Chñ ®Ò: ThÒ giíi thùc vËt
LÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷:
§Ò tµi: KÓ chuyÖn : “C©y tre tr¨m ®èt”
I. Môc §Ých Yªu CÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ hiÓu néi dung c©u chuyÖn, biÕt ®îc tr×nh tù diÔn biÕn c©u chuyÖn.
- BiÕt chó ý l¾ng nghe vµ béc lé c¶m xóc c¸ nh©n m«t c¸ch ch©n thµnh, hån
nhiªn.
- BiÕt ®ãng kÞch diÔn t¶ ®óng tÝnh c¸ch nh©n vËt vµ t©m tr¹ng nh©n vËt
2. Kü n¨ng:
- RÌn trÎ kü n¨ng ph¸t ©m ®óng, diÔn ®¹t m¹ch l¹c.
- Ph¸t triÓn kü n¨ng t duy, s¸ng t¹o, ph¸n ®o¸n, tëng tîng cña trÎ.
- Kü n¨ng quan s¸t
- Kü n¨ng kÓ chuyÖn diÔn c¶m
3. Gi¸o dôc:
- Gi¸o dôc trÎ ë hiÒn gÆp lµnh, gian ¸c sÏ bÞ trõng ph¹t
- Gi¸o dôc trÎ trång nhiÒu c©y xanh, b¶o vÖ m«i trêng xanh - s¹ch- ®Ñp
II. ChuÈn bÞ:
1. ChuÈn bÞ cña c«: 2. ChuÈn bÞ cña trÎ:
- M¸y chiÕu, m¸y vi tÝnh - Trang phôc ®ãng kÞch.
- C¸c Sile chiÕu chøa néi dung c©u chuyÖn
- C¶nh ®ãng kÞch
III. TiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®«ng cña trÎ
* Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh tæ chøc:
- C« cho trÎ h¸t bµi h¸t: “Em yªu c©y xanh”
- Hái trÎ võa h¸t bµi h¸t g×?
- V× sao chóng m×nh ph¶i yªu c©y xanh?
Chóng m×nh nh×n xem c« cã c©y g× vµ ch¬i trß ch¬i: “
C©y g× biÕn mÊt ” ®Ó më ra mét ®iÒu bÝ mËt sau nh÷ng
lo¹i c©y nµy.
Chóng m×nh ®· ch¬i rÊt giái, trong trß ch¬i xuÊt
hiÖn c©y g× ®©y?
H«m nay c« sÏ kÓ cho líp m×nh nghe c©u chuyÖn
nãi vÒ c©y tre còng gièng nh c©y tre nµy nhng l¹i cã
mét phÐp mµu rÊt kú l¹. C¸c con cïng l¾ng nghe nhÐ.
* Ho¹t ®éng 2: Kể chuyện cho trẻ nghe
* C« kÓ lÇn 1: B»ng cö chØ, điu b
- C« kÓ xong c©u chuyÖn råi nhng c©u chuyÖn nµy cha
cã tªn c¸c con ®Æt tªn cho c©u chuyÖn nµy g× nhÜ?.
* C« kÓ lÇn 2: kết hp trình chiếu hình ảnh cho trẻ xem
* Hoạt động 3: Trích dẫn- Đàm thoại
- C« võa kÓ xong c©u chuyÖn g× ?
- Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng ai ?.
- Lão nhà giàu là người nh thÕ nµo?
- Lão nhà giàu lừa anh nông dân nh thÕ nµo?.
- TrÎ h¸t
- TrÎ tr¶ lêi
- Cã ¹!
- TrÎ vÒ tæ
- TrÎ ®Æt tªn c©u chuyÖn
- Anh nông dân, lão nhà giàu,
«ng bôt
- Tham lam, keo kiệt
1
Giáo án truyện cây tre trăm đốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án truyện cây tre trăm đốt - Người đăng: Nguoi Khong Ten
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án truyện cây tre trăm đốt 9 10 355