Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tự chọn môn Tóan hình học lớp 11

Được đăng lên bởi soncd2
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a
c
d D1
A1
b
A’
D’
     
TiÕt 14. Áp dng php di hnh đ gii ton
I. Môc tiªu
1. VÒ kiÕn thøc. Gióp häc sinh
N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ biÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp dêi h×nh.
2. VÒ kÜ n¨ng. Gióp häc sinh
BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh ¶nh cña mét ®iÓm vµ mét h×nh qua mét phÐp dêi h×nh.
Dïng biÓu thøc to¹ ®é ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp ®¬n gi¶n.
II. ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß
Gv chuÈn bÞ mét sè c©u hái vµ bµi tËp.
HS häc kü lÝ thuyÕt trong bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ.
III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc
VÊn ®¸p gîi më kÕt hîp víi thuyÕt tr×nh
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y
H§ cña häc sinh H§ cña GV Tr×nh chiÕu – ghi b¶ng
2 HS lµm bµi trªn b¶ng.
HS nhËn xÐt?
HS ch÷a bµi
HS tr¶ lêi
2 HS lµm bµi
GV vµo líp, æn ®Þnh líp.
GV nªu bµi tËp 1.
GV yªu cÇu HS vÏ h×nh.
GV híng dÉn HS lµm bµi b»ng
c¸c c©u hái :
Dùng c¸c ®iÓm A
1
, D
1
®èi
xøng víi AD qua BC ?
Khi ®ã tam gi¸c
11
BDA
lµ
¶nh cña tam gi¸c ABD qua
phÐp ®èi xøng trôc BC.
GV gäi 2 HS lªn lµm bµi
GV gäi 2 HS nhËn xÐt
GV ch÷a bµi.
GV nªu bµi tËp 2.
GV híng dÉn HS lµm c©u a)
b»ng c¸c c©u hái :
Nªu biÓu thøc to¹ ®é cña
phÐp tÞnh tiÕn.
Rót x, y tvµo ph¬ng tr×nh
®êng th¼ng d, t×m mèi liªn
hÖ gi÷a
yx
,
.
GV ng dÉn HS lµm c©u b)
Bµi 1. Cho h×nh vu«ng ABCD. VÏ
¶nh a tam gi¸c ABD qua c
phÐp dêi h×nh sau :
a) PhÐp ®èi xøng trôc BC.
b) PhÐp quay t©m D gãc 45
0
.
Híng dÉn.
Bµi 2. Cho ®êng th¼ng
022: yxd
ViÕt ph¬ng tr×nh c¸c ®êng th¼ng
a)
1
d
¶nh cña d qua
v
T
víi
1;1v
.
b)
2
d
lµ ¶nh cña d qua §
Ox
.
1
Giáo án tự chọn môn Tóan hình học lớp 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tự chọn môn Tóan hình học lớp 11 - Người đăng: soncd2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo án tự chọn môn Tóan hình học lớp 11 9 10 170