Ktl-icon-tai-lieu

giáo án văn học lớp 7 học kỳ 1

Được đăng lên bởi phamlamhanhpt
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 1 lần

Ngy son: 15/8/2014
Ngy gi : 18/8/2014
TiÕt 1:
Cæng trêng më ra
( LÝ Lan)
A. Môc tiªu cÇn ®¹t:
KiÕn thøc:
- HS c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m thiªng liªng ®Ñp ®Ï cña cha mÑ ®èi víi con c¸i.
2. KÜ n¨ng:
- T×m hiÓu v¨n b¶n nhËt dông.
+ Ti  
- Ho 
!"#$%&#'"(
3. Th¸i ®é :
- ThÊy ®îc ý nghÜa lín lao cña nhµ trêng ®èi víi cuéc ®êi mçi con ngêi.Tr©n träng
t×nh c¶m cha mÑ dµnh cho m×nh.
b. chuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, S¸ch gi¸o khoa, S¸ch gi¸o viªn, s¸ch tham kh¶o.
- Häc sinh: So¹n bµi.®å dïng häc tËp
. TiÕn tr×nh L£N líp:
1. Tæ chøc líp:
SÜ sè 7A................7B.................7C...............
2. KiÓm tra bµi cò:
H·y ®äc mét ®o¹n th¬ hoÆc bµi th¬ nãi vÒ ngµy khai trêng?
)*+"&!,#-#%&.
3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :

§· bao lÇn ta ®îc nghe tiÕng trèng khai trêng tng bõng, rén r·. Nhng cã lÏ
tiÕng trèng ngµy tu trêng ®Çu tiªn sÏ cßn m·i ng©n vang trong kÝ øc cña c« vµ
c¸c em. Nhí vÒ ngµy ®Çu tiªn Êy, c« muèn c¸c em hiÓu r»ng cã biÕt bao «ng bè bµ
mÑ ®· quan t©m lo l¾ng ®Õn bíc ®i ®Çu ®êi cña ®øa con yªu, nhng ®øa con cã khi
cha h¼n ®· hiÓu ®îc tÊm lßng cña mÑ, cha khi Êy. V× vËy, h«m nay chóng ta cïng
t×m hiÓu v¨n b¶n: Cæng trêng më ra ®Ó h×nh dung ®îc râ h¬n t©m tr¹ng cña mét bµ
mÑ khi con m×nh bíc vµo líp 1.
2. Néi dung :
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu ®äc -> §äc
mÉu.
- Gäi häc sinh ®äc -> NhËn xÐt.
? V¨n b¶n cã cèt truyÖn kh«ng? Thuéc
thÓ lo¹i g×?
( TruyÖn hay kÝ ?)
? XÐt vÒ tÝnh chÊt néi dung v¨n b¶n ®-
îc xÕp vµo nhãm v¨n b¶n nµo ?
? V¨n b¶n ®îc tr×nh bµy theo ph¬ng
thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh?
? Quan s¸t chó thÝch : Tõ nµo lµ tõ
I. TiÕp xóc v¨n b¶n :
1. §äc:
V¨n b¶n hÇu nh kh«ng cã ®èi tho¹i, chØ
lµ dßng c¶m xóc , t©m tr¹ng víi nh÷ng
cung bËc kh¸c nhau. Khi ®äc:
- Tõ ®Çu ®Õn häc : giäng nhÑ nhµng.
- TiÕp ®Õn “ bíc vµo” : giäng chËm, thÓ
hiÖn t©m tr¹ng båi håi, xao xuyÕn cña
ngêi mÑ.
- §o¹n cuèi : giäng râ rµng ; kÕt thóc :
h¹ giäng thÓ hiÖn t©m tr¹ng xao xuyÕn.
2. T×m hiÓu chó thÝch :
a.T¸c gi¶: LÝ Lan.
b.T¸c phÈm: TrÝch b¸o Yªu trÎ sè 166,
Thµnh phè Hå ChÝ Minh-2000.
ThÓ lo¹i : KÝ.
1
giáo án văn học lớp 7 học kỳ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án văn học lớp 7 học kỳ 1 - Người đăng: phamlamhanhpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
giáo án văn học lớp 7 học kỳ 1 9 10 633