Ktl-icon-tai-lieu

giáo án vật lí 7

Được đăng lên bởi huong21293-gmail-com
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1

Gi¸o ¸n VËt lÝ 7 / N¨m häc: 2013 - 2014
Ngµy d¹y: 24/8/2013

Ch¬ng I: quang häc
TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng
Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng

i. Môc tiªu

1-KiÕn thøc
-Ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng lät vµo m¾t ta.
-Ta nhËn biÕt ®îc c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã ®Õn m¾t ta.
-Nªu ®îc vÝ dô vÒ nguån s¸ng, vËt s¸ng
2- KÜ n¨ng
-Dùa vµo quan s¸t ph©n biÖt dîc nguån s¸ng, vËt s¸ng.
3- Th¸i ®é
-Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm.
-Cã tinh thÇn céng t¸c, phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm.
ii. ChuÈn bÞ

GV:1 ®Ìn pin, pin.
1 hép kÝn trong ®ã cã g¾n s½n tê giÊy tr¾ng bãng ®Ìn pin g¾n bªn trong hép,
nguån ®iÖn
Mét g¬ng ph¼ng vµ mét tÊm b×a trªn cã viÕt ch÷ T×M.
iii. ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1. æn ®Þnh líp (1ph):
2. KiÓm tra bµi cò (2ph):
- KiÓm tra s¸ch, vë, dông cô häc tËp cña HS.
3. Bµi míi (36ph):
GV giíi thiÖu ch¬ng I:
- GV: Cho HS xem ¶nh trong SGK Trang 4 vµ tr¶ lêi xem trªn miÕng b×a viÕt ch÷ g×?
+ Giíi thiÖu bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
I. NhËn biÕt ¸nh s¸ng
1. Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm
-GV: Cho HS ®äc 4 trêng hîp nªu trong
SGK trêng hîp nµo m¾t ta nhËn biÕt ®îc TH 2 vµ 3
cã ¸nh s¸ng?
GV: Yªu cÇu HS lµm c¸c thÝ nghiÖm
C1: Trêng hîp 2 vµ 3 cã ®iÒu kiÖn gièng
Th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái C1.
nhau lµ :Cã ¸nh s¸ng vµ më m¾t nªn
- GV: Gäi ®¹i diÖn cho nhãm tr¶ lêi, cho ¸nh s¸ng lät vµo m¾t.
c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung råi rót 2. KÕt luËn: M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh
ra kÕt luËn.
s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.
II. Nh×n thÊy mét vËt
- GV: Khi nµo nh×n thÊy mét vËt?
1. ThÝ nghiÖm
- GV: Yªu cÇu HS lµm c¸c thÝ nghiÖm
nh trang 4 SGK, th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶
lêi c©u C2.
C2
C2 M¾t ta nh×n thÊy mét vËt khi nµo?
§Ìn s¸ng: Cã nh×n thÊy
Nªu nguyªn nh©n nh×n thÊy tê giÊy §Ìn t¾t: Kh«ng nh×n thÊy
tr¾ng trong hép kÝn?
Cã ®Ìn ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng, nh×n thÊy vËt
chøng tá
¸nh s¸ng chiÕu ®Õn giÊy tr¾ng, ¸nh
s¸ng tõ giÊy tr¾ng ®Õn m¾t th× nh×n thÊy
giÊy tr¾ng.
YC HS rót ra kÕt luËn
2. KÕt luËn
Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng
truyÒn tõ vËt ®ã vµo m¾t ta
- HSTh¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u C3
III. Nguån s¸ng, VËt s¸ng
Trong TN h×nh H1.2 vµ H1.3 ta nh×n C3
NguyÔn Thóy H»ng – Trêng THCS V¨n Giang

1

Gi¸o ¸n VËt lÝ 7 / N¨m häc: 2013 - 2014
thÊy m¶nh giÊy tr¾ng vµ d©y tãc bãng
®Ìn pin ®ang bËt s¸ng. VËt nµo tù nã
ph¸t ra ¸nh s¸ng? VËt nµo h¾t l¹i ¸nh
s¸ng do vËt kh¸c chiÕu tíi
- GV: Gäi ®¹i diÖn mét nhãm tr¶ lêi, cho
c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung, rót ra
kÕt luËn.
H·y lÊy VD nguån s¸ng, vËt s¸ng trong
t...
Gi¸o ¸n VËt lÝ 7 / N¨m häc: 2013 - 2014
TuÇn 1
Ngµy d¹y: 24/8/2013
Ch¬ng I: quang häc
TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng
Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng
i. Môc tiªu
1-KiÕn thøc
-Ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng lät vµo m¾t ta.
-Ta nhËn biÕt ®îc c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã ®Õn m¾t ta.
-Nªu ®îc vÝ dô vÒ nguån s¸ng, vËt s¸ng
2- KÜ n¨ng
-Dùa vµo quan s¸t ph©n biÖt dîc nguån s¸ng, vËt s¸ng.
3- Th¸i ®é
-Trung thùc, tØ mØ, cÈn thËn trong khi lµm thÝ nghiÖm.
-Cã tinh thÇn céng t¸c, phèi hîp víi b¹n trong ho¹t ®éng chung cña nhãm.
ii. ChuÈn bÞ
GV:1 ®Ìn pin, pin.
1 hép kÝn trong ®ã cã g¾n s½n tê giÊy tr¾ng bãng ®Ìn pin g¾n bªn trong hép,
nguån ®iÖn
Mét g¬ng ph¼ng vµ mét tÊm b×a trªn cã viÕt ch÷ T×M.
iii. ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. æ n ®Þnh líp (1ph):
2. KiÓm tra bµi cò (2ph):
- KiÓm tra s¸ch, vë, dông cô häc tËp cña HS.
3. Bµi míi (36ph):
GV giíi thiÖu ch¬ng I:
- GV: Cho HS xem ¶nh trong SGK Trang 4 vµ tr¶ lêi xem trªn miÕng b×a viÕt ch÷ g×?
+ Giíi thiÖu bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n
-GV: Cho HS ®äc 4 trêng hîp nªu trong
SGK trêng hîp nµo t ta nhËn biÕt ®îc
cã ¸nh s¸ng?
GV: Yªu cÇu HS lµm c¸c thÝ nghiÖm
Th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái C1.
- GV: Gäi ®¹i diÖn cho nhãm tr¶ lêi, cho
c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, sung råi rót
ra kÕt luËn.
- GV: Khi nµo nh×n thÊy mét vËt?
- GV: Yªu cÇu HS lµm c¸c thÝ nghiÖm
nh trang 4 SGK, th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶
lêi c©u C2.
C2 M¾t ta nh×n thÊy mét vËt khi nµo?
Nªu nguyªn nh©n nh×n thÊy giÊy
tr¾ng trong hép kÝn?
YC HS rót ra kÕt luËn
- HSTh¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u C3
Trong TN nh H1.2 H1.3 ta nh×n
I. NhËn biÕt ¸nh s¸ng
1. Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm
TH 2 vµ 3
C1: Trêng hîp 2 vµ 3 cã ®iÒu kiÖn gièng
nhau lµ :Cã ¸nh s¸ng vµ më m¾t nªn
¸nh s¸ng lät vµo m¾t.
2. KÕt luËn: M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh
s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.
II. Nh×n thÊy mét vËt
1. ThÝ nghiÖm
C2
§Ìn s¸ng: Cã nh×n thÊy
§Ìn t¾t: Kh«ng nh×n thÊy
Cã ®Ìn ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng, nh×n thÊy vËt
chøng tá
¸nh s¸ng chiÕu ®Õn giÊy tr¾ng, ¸nh
s¸ng giÊy tr¾ng ®Õn m¾t th× nh×n thÊy
giÊy tr¾ng.
2. KÕt luËn
Ta nh×n thÊy mét vËt khi ¸nh s¸ng
truyÒn tõ vËt ®ã vµo m¾t ta
III. Nguån s¸ng, VËt s¸ng
C3
NguyÔn Thóy H»ng – Trêng THCS V¨n Giang
1
giáo án vật lí 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án vật lí 7 - Người đăng: huong21293-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
giáo án vật lí 7 9 10 76